The state and prospects of contemporary domestic historiography of the anti-fascist struggle of the OUN-UPA

  • M. Slobodyanyuk
Keywords: historiography, OUN-UPA, World War II, anti-fascist activity

Abstract

The article attempts to analyze the degree of illumination in contemporary Ukrainian historiography of the anti-fascist activity of the OUN-UPA, as well as to determine the perspective aspects of the topic for future research. It was established that after gaining state independence of Ukraine, the problems of the OUN and the UPA became one of the most popular among scholars. Most aspects of the struggle of the Ukrainian nationalists against the occupants are covered at the appropriate scientific level. At the same time, the problems connected mainly with the eastern and central regions of Ukraine are still waiting for their researcher.

References

1. Антонова Т. Жінка та її ―мирні‖, напівмирні‖ та ―воєнні‖ ролі в боротьбі ОУН і УПА / Т. Антонова // Український визвольний рух. – ғ 9. – Львів, 2007. – С. 138–146.
2. Бігун І. Голандці в УПА. Як втікачі з концтабору знайшли прихисток у повстанців / І. Бігун // Історична правда. – 2013. – 17 липня: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/research/2013/07/17/130834/
3. Вєдєнєєв Д.В. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА. 1920–1945 / Д.В. Вєдєнєєв, Г.С. Биструхін. – К.: Генеза, 2006. – 408 с.
4. Вєдєнєєв Д.В. ―Повстанська розвідка діє точно і відважно...‖. Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940–1950-ті роки / Д.В. Вєдєнєєв, Г.С. Биструхін. – К.: К.І.С., 2006. – 568 с.
5. Дзьобак В.В. Конфлікти в ОУН (Б) і їх вплив на український Рух Опору (1941–1944 рр.) / В.В. Дзьобак. – К.: ІНФОЦЕНТР, 2005. – 266 c.
6. Іщук О. Молодіжні орг-ції ОУН (1939–1955 рр.) / О. Іщук // Літопис УПА. Бібліотека. – Т. 11. – Торонто-Львів: Літопис УПА, 2011. – 941 с.
7. Кентій А.В. Збройний чин українських націоналістів. 1920–1956. Історико-архівні нариси. – Т. 1: Від Української Військової Організації до Організації Українських Націоналістів. 1920–1942. – К., 2005. – 332 с.
8. Кентій А.В. Нариси історії Організації Українських Націоналістів (1941–1942 рр.) / А.В. Кентій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. – 111 с.
9. Кентій А.В. Українська Повстанська Армія в 1942–1943 рр. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. – 287 с.
10. Кентій А.В. Українська Повстанська Армія в 1944–1945 рр. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. – 220 с.
11. Киричук Ю. Історія УПА / Ю. Киричук. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1991. – 67 с.
12. Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40–50-х років ХХ століття / Ю. Киричук. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2000. – 304 с.
13. Киричук Ю. Тарас Бульба-Боровець: його друзі й вороги / Ю. Киричук. – Львів, 1997. – 86 с.
14. Киричук Ю. Український національний рух 40–50-х років ХХ століття: ідеологія та практика / Ю. Киричук. – Львів: Добра справа, 2003. – 464 с.
15. Кісь О. Між особистим і політичним: Гендерні особливості досвіду жінок-учасниць національно-визвольних змагань на західноукраїнських землях у 1940–1950-х роках / О. Кісь // Народознавчі зошити. – 2013. – ғ 4. – С. 591–599.
16. Коваль М.В. ОУН-УПА: між ―третім рейхом‖ і сталінським тоталітаризмом / М.В. Коваль // Укр. іст. журн. – 1994. – ғ 2–3. – С. 94–102.
17. Ковальчук В. Діяльність ОУН(б) і запілля УПА на Волині і південному Поліссі (1941–1944) / В. Ковальчук. – ТоронтоЛьвів: Літопис УПА, 2006. – 497 с.
18. Кучер В.І. Національно-визвольна боротьба в Україні в роки Другої світової війни / В.І. Кучер // Сторінки воєнної історії України: Збірник наук. праць. – Вип. 6. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1998. – С. 231–236.
19. Кучер В.І. Національно-визвольна боротьба за незалежну українську державу / В.І. Кучер. – К.: Ін-т політ. та етнонац. досліджень НАН України, 2009. – 196 с.
20. Кучер В.І. ОУН-УПА в боротьбі за незалежну Україну / В.І. Кучер. – К., 1997. – 104 с.
21. Лаврищук В.І. Жінки західної України у визвольному русі (1941–1950 рр.) // Матеріали Міжнародної наукової конференції ―50-річчя перемоги над фашизмом: наслідки та уроки‖. 4–5 травня 1995 р. / Український державний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова. – Ч. 2 / В.І. Лаврищук. – К., 1995. – С. 15–17.
22. Малюга В.М. Антинімецька інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН і УПА серед населення окупованої України (1941–1944 рр.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 20.02.22 / Малюга В.М. – К., 2006. – 215 с.
23. Малюга В.М. Пропагандистські осередки ОУН і УПА, їх структура та діяльність у 1941–1944 рр. / В. Малюга // Вісник Київського Славістичного університету. – 2005. – ғ 20. – С. 119–127.
24. Мандрик М.В. Жіночі обличчя українського підпілля – гендерний принцип чи ―чоловіча‖ історія боротьби (історіографічне осмислення) / М.В. Мандрик // Культура народов Причерноморья. – 2009. – ғ 162. – С. 129–134.
25. Мороз В. Технічні засоби пропаганди в діяльності ОУН / В. Мороз // Український визвольний рух. – ғ 3. – Львів, 2004. – С. 205–231.
26. Онишко Л. Роль жінки в українському національно-визвольному русі середини ХХ ст. / Л. Онишко // Український визвольний рух. – ғ 3. – Львів, 2004. – С. 30–38.
27. Організація українських націоналістів і Українська Повстанська армія: Історичні нариси / [В.В. Дзьобак, І.І. Ільюшин, Г.В. Касьянов та ін. Відп. ред. С.В. Кульчицький]. – К.: Наукова думка, 2005. – 495 с.
28. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА / С.В.Кульчицький – кер. – К.: Наукова думка, 2005. – 53 с.
29. Патриляк І.К. Військова діяльність ОУН (Б) у 1940–1942 роках / І.К. Патриляк. – К.: НАН України, Ін-т історії України, 2004. – 598 с.
30. Патриляк І.К. ―Встань і борись! Слухай і вір…‖: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.) / І.К. Патриляк. – Львів: Часопис, 2012. – 592 с.
31. Патриляк І.К. До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти нацистських окупантів на території України / І.К. Патриляк // Укр. іст. журн. – 2004. – ғ 5. – С. 81–95.
32. Русначенко А. Народ збурений. Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–1950-х роках / А. Русначенко.  К.: Пульсари, 2002. – 519 с.
33. Сергійчук В. Наша кров – на своїй землі / В. Сергійчук. – К.: Укр. Видавнича Спілка, 1996. – 59 с.
34. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: нові документи і матеріали / В. Сергійчук. – К.: Дніпро, 1996. – 494 с.
35. Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА. Вид. 2-ге, доп. / В. Сергійчук. – К.: Сергійчук М.І., 2006. – 184 с.
36. Стародубець Г.М. Генеза українського повстанського запілля (друга пол. 1943 – поч. 1946 років) / Г.М. Стародубець. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 464 с.
37. Стародубець Г.М. Українське повстанське підпілля (друга пол. 1943 – поч. 1946 років) / Г.М. Стародубець. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 527 с.
38. Стасюк О. Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941–1953 рр.) / О. Стасюк. – Львів: Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І.Крип‘якевича, 2006. – 384 с.
39. Шевченко Н. Участь жінок в УПА / Н. Шевченко // Наукові зошити історичного факультету Львівського державного ун-ту ім. І.Франка. Зб. наук. пр. – Вип. 1. – Львів: ЛДУ ім. І.Франка, 1997. – С. 125–127.
40. Ющенко К. Радіостанція УПА ―Афродита‖: ―Ви чуєте голос вільної України...‖ / К. Ющенко // Історична правда. – 2011. – 11 червня: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/06/11/41933/
Published
2017-12-19
How to Cite
Slobodyanyuk , M. (2017). The state and prospects of contemporary domestic historiography of the anti-fascist struggle of the OUN-UPA. Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 218-222. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/300