The organization of public leisure in interwar Poland (1918-1939)

  • V. Ganskiy
Keywords: Leisure, tourism, vacation, weekend, excursion, camp, tourist base

Abstract

The development of tourist activity of public in interwar Polish Republic in 1920-1930s was defined by the rationalization of system of labour relations where the leading role was the regulation of issues related to working time, remuneration and availability of paid weekends. By responding to these questions did leave, which determined the division of human life into two parts: labor and private life. All employees of both private and state enterprises had the right to 24-hour uninterrupted rest during the week. Worker after one year of continuous work receive 8 paid vacation days, and after 3 years – 15 days; knowledge worker after 6 months of work were entitled to 14 days paid leave, and after 1 year – vacation in one month. Thus, we can say that a significant role in development of tourist activity of people was played by the emergence of the institution of vacation. Until the entry into force of relevant law, the issues of paid leave could be regulated only by the employment contracts at the discretion of employers. Likewise the intensification of tourism and recreation in interwar period was made possible thanks to the increasing availability of individual vehicles. Rational use of leave and its combination with tourism has promoted various government and public institutions. Actively worked to involve in tourism of children and young people. Tourism becomes part of educational process in educational institutions, open children‟s and youth camps and tourist base to facilitate the development of physical skills and basic military training, patriotic education in accordance with the official state ideology.

References

1. Goetel W. Turystyka w Polsce jako czynnik sytuacji gospodarczej / W. Goetel. – Kraków: Nakładem WSH w Krakowie, 1931. – 127 s.
2. Orłowicz M. Organizacja turystyki w Polsce / M. Orłowicz // Wychowanie Fizyczne. – 1933. – ғ 10. – S. 361–369.
3. Orłowicz M. Domy wycieczkowe dla młodzieży w Polsce i zagranicą / M. Orłowicz // Wychowanie Fizyczne. – 1934. – ғ 6-8. – S. 368-380.
4. Podworski S. Turystyka w naszem życiu gospodarczem / S. Podworski. – Warszawa: Nakładem IPWG, 1933. – 112 s.
5. Danysz-Fleszarowa R. Dziedziny pracy krajoznawczej / R. Danysz-Fleszarowa // Ziemia. – 1926. – ғ 7. – S. 108-109.
6. Dybowski R. Krajoznawstwo a wychowanie Państwowe / R. Dybowski // Ziemia. – 1936. – ғ 6. – S. 150-152.
7. Wisznicki M. Wycieczka krajoznawcza / M. Wisznicki // Ziemia. – 1929. – ғ 10. – S. 154-157.
8. Leszczycki S. Uzdrowiska Polski: ich rozmieszczenie oraz rozwój w latach 1921-1938 / S. Leszczycki. – Kraków, 1939. – 216 s.
9. Żawrocki O. Wstępne czynności przy organizowaniu wycieczek i obozów / O. Żawrocki // Wychowanie fizyczne. – 1931. – ғ 4. – S. 170-175.
10. Łotoсki J. Hotel i pensjonat jako przedsiębiorstwo / J. Łotocki. – Kraków, 1939. – 111 s.
11. Wilgat T. Rozmieszczenie przemysłu pensjonatowo-hotelowego w Polsce / T. Wilgat. – Kraków, 1939. – 122 s.
12. Gaj J. Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku / J. Gaj. – Poznań : AWF, 2001. – 172 s.
13. Łazarek M. Śladami historii turystyki: od starożytności do współczesności / M. Łazarek, R. Łazarek. – Lublin, 2005. – 177 s.
14. Lewan M. Zarys dziejów turystyki w Polsce / M. Lewan. – Kraków: Proksenia, 2004. – 106 s.
15. Wąsowski B. Zarys działalności Polskiego Biura Podróży ―Orbis‖ w latach 1923-1939 / B. Wąsowski. – Warszawa: Nakładem BP Orbis, 1973. – 188 s.
16. Ćwikła L. Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939 / L. Ćwikła. – Lublin: KUL, 2011. – 560 s.
17. Chelmecki J. Państwowe i społecznie inicjatywy rozwoju ruchu turystycznego i krajoznawczego w Polsce w latach 1919-1939 / J. Chelmecki // Przełomy w Historii. Pamiętnik. – T. 3. – S. 453-476.
18. Jędrzejczyk K. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906-1950): zarys dziejów / K. Jędrzejczyk. – Włocławek: Wydawnictwo PWSZ we Włocławku, 2006. – 151 s.
19. Chmiel A. Turystyka i krajoznawstwo w działalności organizacji specjalistycznych w II Rzeczpospolitej (1919-1939 r.) / A. Chmiel // Zeszyty Naukowe. WSE w Warszawie. – 2005. – ғ 1. – S. 187-204.
20. Kacprzak M. Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich, 1933-1939 / M. Kacprzak. – Łódź : Wydawnictwo naukowe ―Ibidem‖, 2005. – 158 s.
21. Małolepszy E. Turystyka w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych w Polsce do 1939 r. / E. Małolepszy // Folia turistica. Historia turystyki. – 2008. – ғ 19. – S. 141-153.
22. Ковальчук Т. В. Регіональний туризм у Польській Республіці в міжвоєнний період: Волинське воєводство : дис. ... канд. iст. наук : 07.00.02 / Т. В. Ковальчук. – Київ, 2012. – 202 с.
23. Завадська О. Р. Діяльність краєзнавчих товариств у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.): дис. ... канд. iст. наук: 07.00.01 / О. Р. Завадська. – Луцьк, 2010. – 245 с.
24. Кінд-Войтюк Н. В. Історико-краєзнавчі дослідження і пам‘яткоохоронна робота на Волині у 1920-1930-х рр.: дис. ... канд. iст. наук: 07.00.02 / Н. В. Кінд-Войтюк. – Чернівці, 2007. – 198 с.
25. Литвин Н. Б. Розвиток масового туризму у Польщі у ХІХ – другій половині ХХ ст. / Н. Б. Литвин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип‘якевича НАН України, 2008. – ғ 17. – С. 88-98.
26. Dekret z dnia 23 listopada 1918 r. o 8-mio godzinnym dniu pracy // Dziennik Praw Państwa Polskiego.– 1918. – ғ 17. – Рoz. 42.
27. Ustawa z dnia 22 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu // Dziennik Ustaw.– 1933. – ғ 27. – Рoz. 227.
28. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. – Zesp. 4. – Sygn. 20.
29. Międzynarodowa Konwencja o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjęta dnia 17 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.) // Dziennik Ustaw.– 1925. – ғ 54. – Рoz. 384.
30. Ustawa z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu // Dziennik Ustaw.– 1922. – ғ 40. – Рoz. 334.
31. Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 października 1929 r. w sprawie urlopów wypoczynkowych // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji. – 1929. – ғ 17. – Рoz. 165.
32. Pismo okólne Ministerstwa Opieki Spolecznej z dnia 25 kwietnia 1935 r. w sprawie obozów wypoczynkowych dla robotnic // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Opieki Spolecznej.– 1935. – ғ 7. – Рoz. 2.
33. Pismo okólne Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 grudnia 1938 r. w sprawie koordynacji działalności w zakresie organizacji wczasów pracowniczych // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Opieki Spolecznej.– 1938. – ғ 26. – Рoz. 346.
34. Dwa lata Ligi Popierania Turystyki: sprawozdanie z działalności Ligi Popierania Turystyki za okres od 15 czerwca 1935 do 30 października 1937. – Warszawa: Zarząd Główny Ligi Popierania Turystyki, 1937. – 143 s.
35. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. – Zesp. 14. – Sygn. 281.
36. Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 maja 1927 r. do Kuratorjów Okręgów Szkolnych w sprawie szkolnych wycieczek turystyczno-krajoznawczych // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.– 1927. – ғ 9. – Рoz. 147.
37. Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 lutego 1924 r. do Kuratorów Okręgów Szkolnych w sprawie wycieczek młodzieży // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.– 1924. – ғ 7. – Рoz. 66.
38. Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 maja 1938 r. w sprawie utrzymywania i korzystania ze Szkolnych Schronisk Wycieczkowych // Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.– 1938. – ғ 5. – Рoz. 120.
39. Z Ministerstwa Komunikacji // Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej ―Monitor Polski‖.– 1937. – ғ 158.
Published
2017-12-19
How to Cite
Ganskiy , V. (2017). The organization of public leisure in interwar Poland (1918-1939). Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 171-175. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/291