Olha Levytska’s research and popularization work for the “Enlightenment” Society

  • O. Bezhuk
Keywords: Olha Levytska, “Enlightenment” society, Eastern Galicia, Lviv, social work, books, library, courses for illiterates

Abstract

This historical research deals with diverse cultural and educational work of Olha Levytska (Basarab), the famous Galician social and political activist of the “Enlightenment” society. This particular aspect of her work remains the underexplored subject, despite numerous publications in native and Diaspora scientific literature. The biographical context discusses the issues of formation and strengthening of Olha Leyitska‟s civic position on the threshold of World War I (1914-1918) including her ideological priorities, and social and political views. The example of Olha Levytska demonstrates extensive involvement of Eastern Galician women into the “Enlightenment” society that was stipulated by its secularism and pursuit of mass character. Later, civic engagement of Ukrainian women was promoted by changes of their civil condition and gaining new public rights.

References

1. Дашкевич Я. Україна вчора і нині. Нариси, виступи, есе / Я. Дашкевич. – К., 1993. – 191 с.
2. Partach Cz. Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukrainskie Galicij w latach 1888-1908. – Torun: Adam Marszalek, 1996. – 280 s.
3. Качмар В. За український університет у Львові. Ідея національної вищої школи у суспільно-політичному житті галицьких українців ( кінець ХІХ- ХХст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 ―Історія України‖. / В.Качмар. – Львів: ЛДУ, 1999. – 118 с.
4. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії / Т. Гунчак. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.
5. Савчук Б. Просвітницька та соціально-економічна діяльність українських громадських товариств у Галичині (остання третина ХІХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст.) / Б. Савчук. – Івано-Франківськ, 1999. – 138 с.
6. ТОДА, ф. 40, оп. 1, спр. 1135. (Протоколи екзаменаційної комісії щодо здачі екзаменів у приватних осіб. 1911-1918 рр.). – 295 арк.
7. ЦДІАУЛ, ф. 866, оп. 1, спр. 8. (Листи та поштівки Венгжин М. 1911-1913 рр.). – 16 арк.
8. Відділ рукописів та україніки ЛННБ, ф. 252, оп. 1, спр. 13. ( Земельний гіпотетичний банк у Львові. УЗЕ. Лист до редколегії УЗЕ про банк гіпотетичний у Львові, заснований 1.04.1910 р.) – 29 арк.
9. СС. ( Стефанія Савицька) З життя цілої людини / С.С.// Нова хата. – 1929. – Ч. 3. – С. 2.
10. Охримович-Залізняк О. Моменти з життя Ольги Басараб / О. Охримович-Залізняк // // Незабутня Ольга Басараб. Вибране, за ред. І. Книш. – Вінніпег, 1976. – С. 47.
11. О. О. Фрагменти / О. О. // Нова хата. – Львів, 1929. – березень. – С. 2.
12. ЦДІАУЛ, ф. 348, оп. 1, спр. 777. (Головна книга реєстрації членів товариства. 1908-1924 рр.). – 197 арк.
13. ЦДІАУЛ, ф. 348, оп. 1, спр. 3. (Статут товариства. 1913-1916 рр.). – 64 арк.
14. Пашук В. Статути ―Просвіти‖ / В. Пашук // ―Просвіта‖: історія та сучасність (1868-1998): зб. матеріалів та документів, присвячених 130-річчю ВУТ ―Просвіта‖ ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – С. 17-20.
15. Малюта О. ―Просвіта‖ у формуванні державницького потенціалу українського народу (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 ―Історія України‖ / О. Малюта. – К: НАН України. Ін-т історії України, 2005. – 20 с.
16. Левицька І. Дитинство і юність Ольги Басараб // Незабутня Ольга Басараб. Вибране, за ред. І. Книш. – Вінніпег, 1976. – С. 18.
17. ЦДІАУЛ, ф. 348., оп. 1., спр. 4398. (Звіти та листування про діяльність читальні в с. Підгороддя, та списки членів читальні. (1901-1939 рр.). – арк.4.
18. Бачинська-Донцов М. Романтика аж до трагічної смерті / М. Бачинська-Донцов // Незабутня Ольга Басараб. Вибране, за ред. І. Книш. – Вінніпег, 1976.– С. 68.
19. Середяк А. Діяльність товариства ―Просвіти‖ в 1868-1914 рр./ А.Середяк // Нарис історії ―Просвіти‖ / Іваничук Р., Комаринець Т., Мельник І., Середяк А. – Львів – Краків – Париж: Просвіта, 1993. – С. 40.
20. Чикаленко Є. Спогади (1861-1907) / Є. Чикаленко. – Нью-Йорк, 1955. – 336 с.
21. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920) / Д. Дорошенко. – К.: Темпора, 2007. – 630 с.
22. Відозва Головного виділу Товариства ―Просвіта‖ ―Український народе!‖ // Діло. – 1912. – 6 грудня. – С. 1.
23. Ковба Ж. ―Просвіта‖ – світло, знання, добро і воля українського народу. (До 125-річчя з дня заснування). / Ж. Ковба – Дрогобич: Відродження, 1993. – 127 с.
24. О. О. Фрагменти / О. О. // Нова хата. – Львів, 1929. – березень. – С. 1.
25. СС. ( Стефанія Савицька) З життя цілої людини / С.С.// Нова хата. – 1929. – Ч. 3. – С. 3.
26. Загальні збори ―Сокола-Батька‖ // Діло. – 1924. – Ч. 86. – С. 3.
27. ЦДІАУЛ, ф. 312, оп. 1, спр. 424. (Звіти, протоколи, інші матеріали про діяльність філіалу в місцевості Лисиничі. 1903- 1938 рр.). – 47 арк.
28. ЦДІАУЛ, ф. 348, оп. 1, спр. 62. (Звернення Головної Управи товариства до інших товариств і організацій ПівденноЗахідної України в зв‘язку з відзначенням 100-річчя з дня народження Шевченка Тараса. 1914р.). – 2 арк.
29. Давид І. Олена Степанів. Тріумф і трагедія / І. Давид // Наукові записки. Львівський історичний музей. – Львів, 1993. – Вип. 1. – С. 150-155.
30. Шах С. Львів – місто моєї молодости. Спомин, присвячений тіням забутих Львів‘ян / С. Шах. – Мюнхен, 1955. – Ч. І. – 268 с.
31. Франко І. Молода Україна. Часть перша: Провідні ідеї й епізоди / І. Франко. – Львів: Накладом Українсько-руської видавничої спілки, 1910. – 111 с.
32. Чинило М. Століття ―Просвіти‖ / М. Чинило // Альманах ―Гомону України‖. – 1968. – Ч. 9. – С. 110.
Published
2017-12-19
How to Cite
Bezhuk , O. (2017). Olha Levytska’s research and popularization work for the “Enlightenment” Society. Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 95-98. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/273