The formation the Ukrainian-speaking space in Sumy district at the beginning of the 20th years of the XX century

  • L. Yepik
Keywords: Ukrainian-speaking space, the Ukrainian language, “Prosvita”, liknap, the courses of the Ukrainian

Abstract

The article is devoted to the methods and actions of the authority and public organizations which were directed to the formation the Ukrainian-speaking space on the territory of Sumy district at the beginning of the 20th years of the XX century. Using the documents from the State archives of Sumy district, the author analyses and generalizes the activity of “Prosvita”(public education), liknep (liquidation of the illiteracy), the courses of Ukraine‟s regional studies, methodological cabinets which had the goal to spread and popularize the Ukrainian language not only in the state sphere, but in the mode of population‟s life. The author stresses the actuality of the research of the direction the Ukrainian-speaking space in Ukraine at the beginning of the XX century and defines the perspectives of the further work over the certain problem.

References

1. Населення центральної України сьогодні русифікується [Електронний ресурс] Режим доступу:https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/naselennya-centralnoyi-ukrayiny-sogodni-rusyfikuyetsyaekspert
2. Піскун В. Незалежність України як визначальний чинник національної ідентифікації українців / В.Піскун // Історія України. – 2004. – ғ 43.-С.24-34.
3. Євсєєва Г. П. До питання про український менталітет і формування української національної ідеї / Г. П. Євсєєва, Л. М. Архипенко // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – ғ 1. – С. 122-133. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_15
4. Каралкіна Н. Інформаційно-мовна політика регіональних телеканалів Закарпаття в контексті суспільного мовлення / Н. Каралкіна // Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження в соціальних комунікаціях: Збірник матеріалів і тез Всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. ред. Г.І.Марчук. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. І. –272 с.
5. Лизанчук В. Московська інформаційна і військова агресія та стандарти журналістської професії / В.Лизанчук // Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження в соціальних комунікаціях: Збірник матеріалів і тез Всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. ред. Г.І.Марчук. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. І. – 272 с.
6. Майданик В. Нові українські Інтернет-медіа: тенденції, проблеми та перспективи / В.Майданик // Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження в соціальних комунікаціях: Збірник матеріалів і тез Всеукраїнської науковопрактичної конференції / Відп. ред. Г.І.Марчук. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. І. – 272 с.
7. Марчук Г. Вплив друкованих регіональних ЗМІ на процес становлення української державності / Г.Марчук // Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження в соціальних комунікаціях: Збірник матеріалів і тез Всеукраїнської науковопрактичної конференції / Відп. ред. Г.І.Марчук. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. І. – 272 с.
8. Марчук Н. Мас-медіа України у світовому інформаційному просторі: політологічний аспект / Н.Марчук // Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження в соціальних комунікаціях: Збірник матеріалів і тез Всеукраїнської науковопрактичної конференції / Відп. ред. Г.І.Марчук. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. І. – 272 с.
9. Михальська В. Тенденції сучасних ЗМК у поліпшенні та формуванні інформаційного простору України / В.Михальська // Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження в соціальних комунікаціях: Збірник матеріалів і тез Всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. ред. Г.І.Марчук. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. І. – 272 с.
10. Мишкіна О. Інтернет-ЗМІ у формуванні національного інформаційного простору України / О.Машкіна // Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження в соціальних комунікаціях: Збірник матеріалів і тез Всеукраїнської науковопрактичної конференції / Відп. ред. Г.І.Марчук. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. І. – 272 с.
11. Лозицький В. Політика українізації в 20 – 30-х роках: історія, проблеми, уроки / В.Лозицький // Український історичний журнал. – 1989. – ғ3. – С.46-55.
12. Бурлака С. Українізація і партапарат (перша половина 20-х років) / С.Бурлака // Трибуна. – 1991. – ғ5. – С.28-29.
13. Даниленко В.М.Сталінізм на Україні: 20 – 30-ті роки / Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. – К.,1991. – 141 с.
14. ДАСО.-Ф.Р4563.-Оп.1.-Спр.1667.- 112 арк.
15. Єпик Л.І. Викладання української літератури на курсах українознавства на Сумщині (сер. 20-х рр.. ХХ ст.)//ІІ Міжнародна наукова конференція ―Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та іновації‖, 24-25 березня 2016р., Суми. - С.86-88.
16. Єпик Л.І. Організація діяльності кабінетів українознавства на Сумщині на поч. 20-х рр. ХХ ст. // Міжнародна науковопрактична конференція ―Сучасна українська нація: мова, історія, культура. З нагоди 15-річчя кафедри українознавства ЛНМУ ім. Д.Галицького‖, 16 березня 2016 р., Львів. – С.214-215.
17. ДАСО. - Ф.Р5600. - Оп1. - Спр.118. - 136 арк.
18. ДАСО. - Ф.Р4565. - Оп1.- Спр.819. - 43 арк.
19. Горліс-Горський Ю. У ворожому таборі (Терпіння) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://exlibris.org.ua/text/terpinnia.html
20. ДАСО. - Ф. Р 4565. - Оп1. - Спр.819. - 43 арк.
21. ДАСО. - Ф. Р 4563. - Оп 1. - Спр. 1380. -144 арк.
22. ДАСО. - Ф. Р 4563. - Оп. 1. - Спр. 1380. - 144 арк.
23. ДАСО. - Ф. Р 4565. - Оп.1. - Спр.831. - 44 арк.
24. ДАСО. - Ф.Р 4565. - Оп.1. - Спр.906. - 63 арк.
25. ДАСО. - Ф. Р 4563.- Оп 1. - Спр. 1380. -144 арк.
26. ДАСО. - Ф. Р 4563. - Оп. 1. - Спр. 1380. - 144 арк.
27. Єпик Л.І. Кадрове та матеріальне забезпечення курсів лікнепу на Сумщині у 20-і рр. ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – Вип. 46. – C.126-129.
28. Грицак Я. Нариси історії України: формування модерної української нації XIX-XX ст. [Навч. посібник]. – Київ: Генеза, 1996. – 360 с.
29. Даниленко В. Згортання ―українізації‖ й посилення русифікаторських тенденцій у суспільно-культурному житті радянської України в 30-і pp. // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 2. – Київ, 1996. – С. 98- 101.
30. ДАСО. Ф. П. 443. - Oп. 1. - Cпр. 1260. - 120 арк.
Published
2017-12-19
How to Cite
Yepik , L. (2017). The formation the Ukrainian-speaking space in Sumy district at the beginning of the 20th years of the XX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 84-87. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/271