The struggle of priesthood and Stanislaviv eparchy’s religious people for Ukrainian Greek Catholic Church legalization (1985–1989 years)

  • I. Havrysh
Keywords: легалізація, legalization, Greek Catholic, worship, orthodoxy

Abstract

Forms of struggle of Greek Catholic for church revival in the second half of 1980 year on the territory of Stanislaviv eparchy are considered in the article. The main attention is paid to holding open worships, spreading letters of protest against religious oppressions and collectirg signatures for UGCC juridical legalizalion, Greek Catholics‟ basting campaing on Arbat and supporting of legalization processes by the world community. It is chavn that religious Greek Catholics‟ movement has caused a fierce party structures‟, opposition, which has taken a number of unsuccessful deterrent means together with Russian Orthodox Church.

References

1. Бойко Р. Ю. Особливості греко-католицького підпілля в Україні напередодні легалізації УГКЦ / Р. Бойко // Наукові записки. Серія ―Історичне релігієзнавство‖. – Острог: Вид-во Національного університету ―Острозька академія‖, 2009. – С. 1–25.
2. Субботін В. Передумови легалізації Греко-Католицької Церкви в УРСР на зламі 80–90-х рр. ХХ ст. / В. Субботін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uks_2013_23_56.pdf
3. Кобута С. Суспільна легалізація УГКЦ як чинник національно-релігійного відродження у 1987 – 1991 рр. / Степан Кобута // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ ―Добрий Пастир‖. Збірник наукових праць. Богослов‘я / Гол. ред. Р. А. Горбань. – Вип. 6: до 130-річчя з дня народження блаженного Миколая Чарнецького. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський богословський ун-т, 2014. – С. 190–196.
4. Андрухів І. Станіславська (Івано-Франківська) єпархія УГКЦ крізь призму століть: історико-релігійний аспект / І. Андрухів, О. Лисенко, І. Пилипів. – Надвірна: ЗАТ ―Надвірнянська друкарня‖, 2010. – 500 с.
5. ―Катакомбна церква‖ (двадцятиліттю виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля присвячується): статті і матеріали / ред. кол.: З.Білик, Я.Дашкевич, О.Киричук, Л.Моравська, М.Омельчук, І.Орлевич, І.Паславський, О.Сидор. – Львів : Вид-во Львівського музею історії релігії ―Логос‖, 2009. – 140 с.
6. Держархів Івано-Франківської області (далі ДАІФО), ф. Р.-388 (Уповноважений Ради в справах релігійних культів при РМ СРСР по Івано-Франківській області, 1944–1989 рр.), оп. 1, спр.44, 262 арк.
7. Островський В. В. Участь Зіновія Красівського у процесі легалізації та утвердження Української греко-католицької церкви / В. В. Островський // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Вип. 40. – С. 169–173.
8. До світла Воскресіння крізь терни катакомб. Підпільна діяльність та легалізація Української Греко-Католицької Церкви. − [вид. 2-ге, випр. і доп.]. − Львів: Вид-во Українського католицького університету, 2014. – 84 с.
9. Інтерв‘ю з п. Іваном Гелем, від 21.10.2003, м. Львів. Інтерв‘юер: Т. Бублик // АІІЦ, – Т-1–1–29. – 102 с.
10. Бойко Р. Ю. Особливості греко-католицького підпілля в Україні напередодні легалізації УГКЦ / Р. Бойко // Наукові записки. Серія ―Історичне релігієзнавство‖. – Острог: Вид-во Національного університету ―Острозька академія‖, 2009. – Випуск 1. – С. 13–25.
11. Кобута С. Форми й методи протидії відродженню УГКЦ комуністичною владою в 1987–1989 рр. (на прикладі ІваноФранківської області) / С. Кобута // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2014. – ғ 5. – С. 224–229.
12. Центральний державний архів громадських об‘єднань України (далі ЦДАГО України), ф.1. (Центральний комітет Комуністичної партії України. Документи загального відділу ЦК Компартії України (секретна частина)), оп. 25, спр.3330, 91 арк.
13. Інтерв‘ю з єпископом Павлом Василиком, від 22.10.1996, м. Коломия Івано-Франківська область. Інтерв‘юер: Л. Купчик // АІІЦ,П-1-1-455. – 47 с.
14. Заява про вихід з підпілля (1987) // Католицький оглядач [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.christusimperat.org/ru/node/18408.
15. Незламний воїн Христовий: літературно-документальне видання / Упоряд. В. А. Плахта, Н. Д. Димніч. – ІваноФранківськ: Місто НВ, 2016. – 288 с.
16. Інтерв‘ю з о. Миколою Сімкайлом від 26.08.2000. Інтерв‘юер: А.Кузик// АІІЦ, П-1-1-1160, 19 с.
17. Інтерв‘ю з о. Іваном Сеньківим, від 03.11.2012, Тернопільська обл. Чортківський район смт. Заводське. Інтерв‘юер: В. Золотий // АІІЦ, П-1-1-281. – 15 с.
18. До 25-ліття легалізації УГКЦ: свідчення пані Ольги Білої-Фостик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ichistory.org.ua/blog/2014/10/22/do-25-littya-legalizatsiyi-ugkts-svidchennya-pani-ol-gy-biloyi-fostyk/.
19. Літургія підпільної Церкви: збірник / за ред. Івана Говери. Спомини. Статті. Інтерв‘ю. Фотоматеріали. – Тернопіль : Джура, 2014. – 207 с.
20. 20. Інтерв‘ю з о. Іваном Сеньківим, від 13-25.01.1994, Тернопільська обл. м. Борщів. Інтерв‘юер: Я. Стоцький // АІІЦ, П-1- 1-281. – 64 с.
21. ДАІФО, ф. 388, оп. 2, спр.216, 168 арк.
22. Нескорена Церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу / [упоряд. Володимир Сергійчук]. – К.: Дніпро, 2001. – 492 с.
23. Інтерв‘ю з п. Іваном Бойчуком, від 31.07.1995, Івано-Франківська область Косівський район с. Старі Кути. Інтерв‘юер: Н. Павликівська // АІІЦ, – П-1–1–576. – 43 с.
24. Микола Сімкайло: Священний обов‘язок кожного священика – бути з народом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://styknews.info/novyny/persona/2013/05/24/mykola-simkailo-sviashchennyi-obov-iazok-kozhnogo-sviashchenyka-buty-znar.
25. Інтерв‘ю з п. Анною Мериндою, від 22.11.1993, м. Івано-Франківськ. Інтерв‘юер: Н. Павликівська // АІІЦ, – П-1–1–350.3. – 16 с.
26. ЦДАГО, ф.1, оп. 32, спр. 2659, 50 арк.
Published
2017-12-19
How to Cite
Havrysh, I. (2017). The struggle of priesthood and Stanislaviv eparchy’s religious people for Ukrainian Greek Catholic Church legalization (1985–1989 years). Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 11-15. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/256