The book-knowing activity of Ivan Krevetskyy

  • Natalya Hirna Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Keywords: Ivan Krevetskyy, Lviv historical school, state tendency in the histotiography, Taras Shevchenko Scientific Society, library, book-knowing activity

Abstract

In this articles the main directions of the Galician historian Ivan Krevetskyy – one of the representatives of Mykhaylo Hrushevskyy historical school in Lviv and the first interpretator of the state tendency in Ukrainian historiography is retrospect. In detail is examined his work in the Taras Shevchenko Scientific Society. Is research a long-lasting activity of the scientist as a Taras Schevchenko Scientific Society Library’s director, bookknowing and editor, reviewer and bibleogrepher.

References

1. Гірна Н. Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Кревецького (1883 – 1940 рр.) / Н.Гірна // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Львів, 2015. – 182 с.
2. Горинь В. Останній конфлікт М. Грушевського в НТШ / В. Горинь // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді й повідомлення наукової конференції (м. Львів, 26-28 жовтня 1994 р.). До 100-річчя від початку діяльності М. Грушевського у Львівському університеті. – Львів : Світ, 1995. – С. 38 – 40.
3. Дашкевич Я. Виникнення державницької школи / Я. Дашкевич // «Воля і Батьківщина». – 2000. – № 1 (15/31).
4. Дорошенко В. Пам’яті товариша (У другу річницю смерті Івана Кревецького). / В. Дорошенко // Наші дні. – Львів, 1942.
5. Качкан В. «Реальні образи сумної правди» (основні консеквенції у діяльності Івана Кревецького) / В. Качкан. // Хай святиться ім’я твоє. – Львів, 1998. – С. 189 – 205.
6. Кревецький І. Аграрні страйки і бойкоти у Східній Галичині / І. Кревецький // Діло. – 1906. – № 135 – 136.
7. Кревецький І. П’ятнадцять літ існування «Записок Наукового Товариства ім. Шевченка» / І. Кревецький // Літературно-науковий Вісник. – 1907. – Т. 40. – Кн. 40.
8. Кревецький І. Справа поділу Галичини в рр. 1846-50 / І. Кревецький // Літературно-Науковий Вісник. – Т. 52. – № 10. – Кн. 10.
9. Оглоблин О. Михайло Грушевський і українське національне відродження / О. Оглоблин // Український історик. – 1964. – № 2 – 3.
10. Стеблій Ф. Іван Кревецький – вчений і бібліотекар / Ф. Стеблій // Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка: книги і люди. Матеріали круглого столу. – Львів, 1996. – С. 86 – 102.
11. Стеблій Ф. Іван Кревецький – історик / Ф. Стеблій // Михайло Грушевський і українська історична наука: Матеріали наукових конференцій, присвячених Михайлові Грушевському: Львів, 24-25 жовтня 1994 р. – Харків, 1996. – С. 206 – 224.
12. Стеблій Ф. Іван Кревецький – історик-державник / Ф. Стеблій. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2003. – 40 с.
13. Стеблій Ф. Початки державницького напряму української історіографії: Іван Кревецький / Ф. Стеблій // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць на пошану професора Юрія Сливки. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 300 – 310.
14. Хроніка Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів, 1906 – 1930. – № 25 – 70.
15. Хроніка Наукового Товариства імені Шевченка. – 1935 – 1937. – № 73.
16. ЦДІАУЛ. – Ф. 309 – Наукове Т-во ім. Шевченка у Львові. – Оп. 2. – Спр. 44. – Арк. 1-13.
17. Черниш Н. І. Кревецький – книгознавець, видавець, бібліограф // Українська періодика : Історія і сучасність / Доповіді та повідомлення VI Всеукр. наук. - теорет. конф. 11-13 трав. 2000 р. / За ред. М. Романюка. – Львів, 2000. – С. 460 – 468.
18. Шанковський Л. Нарис української воєнної історіографії / Л. Шанковський // Український історик. – 1973. – № 3 – 4.
19. Яворська У. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук : спец. – 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Уляна Яворська. – Київ, 2008. – 21 с.
20. N. Hirna. Ivan Krevetskyy – researcher history of Western Ukrainian the press. / N. Hirna // Legea Si Viata. Revista sciintifico-practica. – Chisinau, RM, 2017. - № 1, January. – P. 39 – 45.
Published
2018-12-19
How to Cite
Hirna, N. (2018). The book-knowing activity of Ivan Krevetskyy. Zaporizhzhia Historical Review, 1(51), 179-182. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/24