ZAPORIZHZHIA IN THE PERCEPTIONS AND PRACTICES OF ITS NEW RESIDENTS OF ZAPORIZHZHIA (END OF 1940s – 1960s)

Keywords: urbanization, citizens, Zaporizhzhia, city

Abstract

The article is devoted to the peculiarities of perception and adaptation to the conditions of Zaporizhzhia of new inhabitants, and their assimilation of social, economic and cultural space in the late 1940s–1960s. It is noted that in the first postwar decades and the architectural landscape of the city. These changes helped to improve the adaptation of new residents to life in Zaporizhzhia.

The ultimate goal of most new residents to move to Zaporizhzhia was to improve their own lives. Most of the «new citizens» were from rural areas, for whom the big city provided opportunities to get more or less decently paid work at the enterprise, specialty, to improve living conditions.

An obstacle to the active development of rural migration to Zaporizhzhia was state regulation, primarily through the passport system. On the other hand, during the postwar reconstruction of Zaporizhzhia, as well as other cities of the Ukrainian SSR, measures were taken to restore the number of workers. At the same time, the main source of labor growth was the collective farm peasantry, especially the youth. Another effective way to get to Zaporizhzhia was to get an education.

At the stage of adaptation, the new citizens felt segregation due to the lower level of material security, formal affiliation to other settlements.

With the completion of measures to arrange their lives in the city began the development of urban cultural space. At the same time, the memoirs of the «new inhabitants» paid little attention to the historical past of Zaporizhzhia. In their field of view were places of the cultural landscape of the Soviet period with the corresponding Soviet culture of rest.

References

Alekseeva V.L. Obraz horoda v kulturnom soznanyy. Unyversytetskaia ploshchad : almanakh. 2010. № 3. S. 174–176.
Bodnar H. Lviv. Shchodenne zhyttia mista ochyma pereselentsiv iz sil (50–80-ti roky KhKh st.). Lviv : Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka, 2010. 340 s.
Vermenych Ya. V. Istorychna urbanistyka v Ukraini: teoriia mistoznavstva i metodyka litochyslennia. Kyiv : Instytut istorii Ukrainy, 2011. 306 s.
Hlazychev V. Urbanystyka. T.1. Moskva : Yzdatelstvo «Evropa». 2008. 220 s.
Hyrych Ya. Urbanizatsiia yak skladova rozvytku mist URSR v 1950-kh – na pochatku 1960-kh rokiv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenko : Istoriia. 2008. № 94/95. S. 16–19.
Zaporizke viddilennia Instytutu ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho. Interviu z Bilevskym V.I., 1938 r.n., m. Zaporizhzhia, 19.06.2019.
Zaporozhe і Zaporozhtsy / N. Kuzmenko, N. Mykhailov. Zaporozhe : RA «Tandem-U» 2005. 336 s.
Kravchenko O. I. Kulturni transformatsii mista v postindustrialnu dobu. Kyiv : 2019. 336 s.
Krasko O. Osoblyvosti spryiniattia mista Kharkiv studentskoiu moloddiu (za materialamy anketuvannia). Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina. Seriia «Istoriia». 2020. Vyp. 57. S. 106–119.
Masliichuk V. Kharkiv yak patriarkhalne selo: kilka rozdumiv pro obraz mista. Historians. URL : http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/127-volodymyr-masliychuk-krakiv-iakpatriarkhlne-selo
Leheza S. Velyke misto yak «holos» ta «obraz» na materialakh mista Dnipro. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina. Seriia «Istoriia». 2020. Vyp. 57. S. 58–73.
Novoe Zaporozhe. Khronyka razvytyia bolshoho horoda. 1921-2006. N. Kuzmenko, N. Mykhailov. Dnepropetrovsk : ART-PRESS, 2006. 216 s.
Obukhova A. Struktura symvolichnoho prostoru v obrazi velykoho mista (na prykladi mista Donetsk). Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T.H. Shevchenka. Sotsiolohiia. 2010. Vyp. 1–2. S.84-87.
Osobystist i sotsialni instytuty v urbanizovanomu suspilstvi: misto Dnipro: monohrafiia: v 2 tomakh / V. V. Kryvoshein, O. Yu. Vysotskyi, V. V. Nikolenko ta in.; za zah. red. profesora V. V. Kryvosheina. Tom 1. Dnipropetrovsk : Vydavnytstvo, 2018. 289 s.
Osobystyi arkhiv avtora (dali – OAA). Interviu z Tretiak Lidiieiu Ivanivnoiu, 1929 r.n., m. Tokmak, 110.08. 2013.
OAA. Interviu z Danko M.A., 1929 r.n., Danko O. D., m.Zaporizhzhia, 14.07.2013.
OAA. Interviu z Savchenko L.I., 1929 r.n., m.Zaporizhzhia, 8.07.2013.
OAA. Interviu z Bakumenko R.I. 1935 r.n., m.Zaporizhzhia, 10.07.2013.
OAA. Interviu z Panasenko K.O., 1937 r.n., Panasenko. V.I. 1937 r.n., m.Zaporizhzhia, 10.08.2015
OAA. Interviu z Boiko N.V. m. Zaporizhzhia, 05.09.2015.
Pliushch V. Problemy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy u povoienni roky (1946–1950 rr.) Ukraina XX stolittia: kultura, ideolohiia, polityka. 2013. Vyp. 18. S. 150–165.
Published
2022-01-20
How to Cite
SavchenkoІ. (2022). ZAPORIZHZHIA IN THE PERCEPTIONS AND PRACTICES OF ITS NEW RESIDENTS OF ZAPORIZHZHIA (END OF 1940s – 1960s). Zaporizhzhia Historical Review, 4(56), 127-132. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2372