MODERN UKRAINIAN PROFESSIONAL TEXTILES: NEW MEANS OF ARTISTIC IMAGERY)

Keywords: artistic imagery, image, modern art practices, non-traditional textiles, professional art textiles, art education, history

Abstract

The study of Ukrainian professional textiles is relevant in the context of art education, because it has a dynamic nature in accordance with the needs of the time. One of the tasks of a modern artistic textiles is the raising of topical issues for society. In view of this, there is a constant search of new ways of creating an artistic image.

The target of the article is to find out non-traditional forms of education during the history of the department of Artistic Textiles of LNAA. The object of research is Ukrainian professional textiles, and the subject - non-traditional forms of artistic textiles and new means of finding artistic imagery. Primary sources were used to cover this issue (published materials of the organizers of the biennial, triennial, supervisor of diploma works, etc.). The source base was the materials of course and diploma design of the Department of Artistic Textiles of LNAA. The source base is studied using such methods as comparative-historical, analytical. Of the empirical methods used observation, experiment and others.

The object of research studied by scientists in the domain of art history, however, given the dynamic nature, the subject of research needs further study and elucidation. In the article analyzes non-traditional forms of artistic textiles during of the history of the Department of Artistic Textiles. It was found that these forms began to show up from 1960s and has progress today. Analysis of the reviewed literature on the topic, own observations provided an opportunity conditionally divide this period into two chronological sections: 1960s-1990s; 2000-2020-ies. Observations of the author of the article about the peculiarities of the teaching method of S. Burak; analysis of the results of the experimental component of the teaching methods of H. Kus’ko, T. Pecheniuk, S. Burak ta K. Tsurkan; analysis of the experimental direction of the department of artistic textiles of LNAA, which includes a combination of textile techniques and animation introduced into scientific circulation for the first time.

It is revealed that in the first chronological period such means of creating an artistic image of formation were introduced: batik with a range of its species and «New textiles», which includes experimental techniques: assemblage, collage, combined, author’s techniques. In the second period in modern artistic textiles additionally formed and develops a graphical component (use of graphics software) and multimedia.

References

VI Vseukrainska triienale tekstyliu. URL: http://dvnshu.com/news/484-shosta-vseukrayinska-tryenale-tekstilyu. html (data zvernennia: 10.08.2021).
Burak S. Ya. Kompiuterne proektuvannia u prohramakh Adobe Photoshop ta Adobe Illustrator. Metodychni vkazivky dlia studentiv 1-4 kursiv viddilennia khudozhnoho tekstyliu. Lviv : LNAM, 2014. 94 s.
Kara-Vasylieva T. V., Chehusova Z. A. Dekoratyvne mystetstvo Ukrainy KhKh stolittia. U poshukakh «velykoho styliu». Kyiv: Lybid, 2005. 280 s.
Kusko H. D. Novyi tekstyl: vynyknennia, postup i kontury yavyshcha. Mystetski studii, 1993. № 2-3. S. 41–46.
Kusko H. D. Prohrama biienale «Tekstylnyi shal». Cherez eksperyment do obrazu. 1997. 2 s.
Kusko H. D. Rukh mystetstva tkanyny v Ukraini. Albom «Khudozhnii tekstyl. Lvivska shkola». Lviv: Polli, 1998. S. 78–81.
Kusko H. D. Prohrama biienale «Tekstylnyi shal-2». Industrialnyi sharm – u manualnyi tekstyl. 1999.
Kusko H. D. Prohrama biienale «Tekstylnyi shal-4». Zhyvyi tekstyl, abo rukamy rukhaty, 1. 2004.
Kusko H. D. Suchasnyi ukrainskyi tekstyl: evoliutsiia, dosvid, perspektyvy, Studii mystetstvoznavchi, Kyiv : IMFE, 2009. Ch. 1 (25). S. 113–117.
Kusko H. D. Novitnii tekstyl (1990-i rr.). Istoriia dekoratyvnoho mystetstva Ukrainy, T. 5, Mystetstvo KhKh – pochatku KhKhI st., Kyiv : vydavnytstvo IMFE, 2016. S. 309–313.
Kusko H. D. Prohrama biienale «Tekstylnyi shal-3». Lialka
Kusko H. D. Tekstylnyi shal – 4. Kataloh. 2004.
Kusko K. S., Burak, S. Ya. Prohrama Navchalnoi dystsypliny tsyklu Profesiinoi i praktychnoi pidhotovky bakalavriv «Kompiuterne proektuvannia» (I – II kurs). Kafedra khudozhnoho tekstyliu LNAM. Lviv: LNAM, 2020.
Lukovska O. I. Arttekstyl Ukrainy u konteksti yevropeiskykh eksperymentalnykh tendentsii druhoi polovyny KhKh – pochatku KhKhI st. Kyiv, 2018. 250 s.
Pecheniuk T. H. Rozpys tkanyn v Ukraini (20-i – pochatok 90-kh rr. KhKh st.) : dys. … kand. mystetstvoznav. Lviv, 1996. 168 s.
Pecheniuk T. H., Chehusova, Z. A. Khudozhnii tekstyl yak uosoblennia tvorchoho polotu i radosti. Tretia vseukrainska triienale khudozhnoho tekstyliu. Kataloh. Kyiv : NSKhU, 2010. S. 4-11.
Pecheniuk T. H. Rozpys na tkanyni. Istoriia dekoratyvnoho mystetstva Ukrainy. Mystetstvo KhKh – pochatku KhKhI st. T. 5. Kyiv : vydavnytstvo IMFE, 2016. S. 265-276.
Pecheniuk T. H., Chehusova, Z. A. Novitnii tekstyl (2000-i rr.). Istoriia dekoratyvnoho mystetstva Ukrainy. Mystetstvo KhKh – pochatku KhKhI st. T. 5. Kyiv : vydavnytstvo IMFE, 2016. S. 313–325.
Ruder E. Typohrafyka. Moskva : Knyha, 1982. 290 s.
Tsurkan K. S. Vprovadzhennia dystsypliny «Komp iuterne proektuvannia» v navchalnyi protses kafedry khudozhnoho tekstyliu LNAM, Perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. m. Lviv, 2014. 5-6 hrudnia. S. 124–126.
Tsurkan K. S. Mashynnyi druk na tkanyni u kursovomu ta dyplomnomu proektuvanni kafedry khudozhnoho tekstyliu LNAM, Mystetskyi protses u novii kulturno-tsyvilizatsiinii realnosti: stali tsinnosti ta podolannia stereotypiv: materialy naukovo-teoretychnoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu, aspirantiv i zdobuvachiv LNAM. m. Lviv, 2017.
23 travnia 2017 r. S. 106–109.
Tsurkan K. S. Metodychni rekomendatsii «Kompiuterne proektuvannia u prohramakh Adobe Photoshop ta Adobe Illustrator» dlia studentiv or «bakalavr», spetsialnist «Dekoratyvno-prykladne mystetstvo», Lviv : LNAM, 2017. 32 s.
Tsurkan K. S. Zastosuvannia patterniv u khudozhnomu tekstyli (praktyka navchalnoi prohramy «Kompiuterne proektuvannia» kafedry khudozhnoho tekstyliu LNAM), Khudozhni praktyky pochatku KhKhI st.: novatsii, tendentsii, perspektyvy: prohrama vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. m. Lviv, 2018. 22 lystopada.
Tsurkan K. S. Kompiuterna hrafika yak vyrazhalnyi zasib u khudozhnomu tekstyli (na materiali perehliadiv, praktyk, dyplomnykh zakhystiv ta vystavok kafedry khudozhnoho tekstyliu LNAM 2017–2018 rr.), Aktualni problemy humanitarnykh ta pryrodnychykh nauk: materialy V mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. m. Kharkiv, 2018. 30–31 bereznia. S. 27–31.
Tsurkan K. S. Sylabus navchalnoi dystsypliny «Kompiuterne proektuvannia» OP «Khudozhnie tkatstvo», «Khudozhnii rozpys tkanyn», 5-6 semestr OR «bakalavr». 2020.
Tsurkan K. S. Sylabus navchalnoi dystsypliny «Kompiuterne proektuvannia» OP «Khudozhnie tkatstvo», «Khudozhnii rozpys tkanyn», 7-8 semestr OR «bakalavr». 2020.
Tsurkan, K. S., Burak, S. Ya. Prohrama Navchalnoi dystsypliny tsyklu Profesiinoi i praktychnoi pidhotovky bakalavriv «Kompiuterne proektuvannia» (III – IV kurs), Kafedra khudozhnoho tekstyliu LNAM, Lviv: LNAM.
Chehusova Z. A. Profesiinyi khudozhnii tekstyl Ukrainy KhKh – pochatku KhKhI st. Obrazno-plastychna i stylova evoliutsiia, Dekoratyvne mystetstvo Ukrainy IKh – KhKhI stolit: stylovi transformatsii, khudozhni interpretatsii, zahalnoievropeiskyi kontekst. Kyiv : Vyd-vo IMFE, 2019. S. 408-495.
Chehusova Z., Pecheniuk T. Khudozhnii tekstyl yak skladova natsionalno-kulturnoho prostoru (pro Pershu ta Druhu vseukrainski triienale khudozhnoho tekstyliu, Studii mystetstvoznavchi, Kyiv: IMFE NAN Ukrainy. 2009, № 1(25). S. 79-99.
Published
2022-01-20
How to Cite
Tsurkan, K. (2022). MODERN UKRAINIAN PROFESSIONAL TEXTILES: NEW MEANS OF ARTISTIC IMAGERY). Zaporizhzhia Historical Review, 4(56), 181-190. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2337