TO THE PROBLEM OF DISCIPLINE IN THE UKRAINIAN UNDERGROUND IN PRYKARPATTIA

Keywords: punishment, awards, discipline, the UPA, the OUN

Abstract

The article covers the problem of regulation and observance of behavioral norms by Ukrainian nationalists in Prykarpattia (1940 - 1950s). The research methodology is based on the principles of scientificity, logic, objectivity and historicism. The work also uses a number of general scientific methods (analysis, comparison, generalization) and special-historical (periodization, historical-comparative, etc.). We consider methods of criticism of sources expedient at performance Based on a wide range of sources, the situation with the spread of marginal phenomena in the underground has been studied by identifying the following problems: the role of discipline during the underground struggle, methods of maintaining and encouraging good behavior, the impact of serious crimes on the OUN and UPA.

It has been emphasized that despite the conditions of activity, the leadership made every effort to ensure that Ukrainian soldiers fought in the ranks of a competitive army. Evidence of a high organization, which is not possible without military discipline, is the longest struggle against totalitarian regimes in Europe. It has been proved that the support of discipline by the leadership through a system of rewards and punishments, self-discipline of soldiers, the creation and operation of special bodies, allowed to continue the struggle for the creation of the Ukrainian state. Emphasis has been placed on the fact that the examples of violations and the establishment of appropriate punishment are a confirmation of the laws in the underground and awareness of the consequences of inaction or leniency towards violators. It is worth noting that the marginal phenomena, in turn, have been evidence of difficult working conditions, which manifested itself in lowering the moral and psychological state.

References

Antoniuk, Ya. Diialnist spetsialnykh pidrozdiliv ukrainskykh natsionalistychnykh orhanizatsii (1921 – 1991): dys. d-ra ist. nauk: 07.00.01. Ostroh, 2021. 650 s. [in Ukrainian].
Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy (dali – HDA SBU) [Sectoral state archive of the Security Service of Ukraine]. F. 5. Spr. 67449.
HDA SBU. F. 13. Spr. 372. Т. 20.
HDA SBU. F. 13. Spr. 372. Т. 21.
HDA SBU. F. 13. Spr. 372. Т. 3.
HDA SBU. F. 13. Spr. 372. Т. 4.
HDA SBU. F. 13. Spr. 372. Т. 88.
HDA SBU. F. 13. Spr. 376. Т. 12
HDA SBU. F. 13. Spr. 376. Т. 28.
HDA SBU. F. 13. Spr. 376. Т. 47.
HDA SBU. F. 13. Spr. 376. Т. 49.
HDA SBU. F. 13. Spr. 376. Т. 51.
HDA SBU. F. 13. Spr. 376. Т. 60.
HDA SBU. F. 13. Spr. 376. Т. 61.
HDA SBU. F. 13. Spr. 376. Т. 62.
HDA SBU. F. 13. Spr. 376. Т. 69.
HDA SBU. F. 5. Op. 1. Spr. 68263. T.1.
HDA SBU. F. 6. Spr. 75386fp. Т. 1.
HDA SBU. F. 65. Spr. 11855. Т. 1.
Hrynyk L. Zhinka – obiekt nasylstva v ukrainskomu pidpilli: pravda chy mif? Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia, 2021. 7/49, 206–225. doi: https://doi.org/10.24919/2312- 2595.7/49.234419 [in Ukrainian].
Hrytskiv R. (Ed.). «Hrim» – polkovnyk UPA Mykola Tverdokhlib. Spohady i materialy. Toronto-Lviv: Vydavnytstvo «Litopys UPA», 2008. Kn. 5. Seriia «Podii i liudy». 128 s. [in Ukrainian].
Ilnytskyi V. Funktsionuvannia viiskovo-polovoi zhandarmerii u Voiennii okruzi 4 «Hoverlia» (1944-1945 rr.). Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: «Istoriia», 2016. Vyp. 24. S. 95-100 [in Ukrainian].
Ilnytskyi V. Karpatskyi krai OUN v ukrainskomu vyzvolnomu rusi (1945 – 1954). Drohobych: Posvit, 2016. 696 s.
Ilnytskyi V. Provid OUN Karpatskoho kraiu. Toronto – Lviv: Litopys UPA, 2012. 128 s.
Ilnytskyi V. Prychyny ta naslidky vynyknennia konfliktnykh sytuatsii u seredovyshchi pidpillia Karpatskoho kraiu OUN (1945 – 1952). Sumskyi istoryko-arkhivnyi zhurnal. Naukovyi zhurnal z istorii ta arkhivoznavstva Ukrainy, № XXVII. S. 51–58 [in Ukrainian].
Ilnytskyi V. Struktura Drohobytskoi okruhy OUN (1945–1952). Intelihentsiia i vlada. Seriia: Istoriia, 2012. № 27. S. 103-117 [in Ukrainian].
Ilnytskyi V. Volodymyr Frait – providnyk Drohobytskoho okruzhnoho provodu OUN. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Istorychni nauky», 2010. Vyp. 16. S. 178-187 [in Ukrainian].
Instruktsiia I/49 vid 31 travnia 1949 roku. Pryvatnyі arkhiv Vasylia Ilnytskoho. [in Ukrainian].
Manzurenko V. Lytsari Sribnoho khresta boiovoi zasluhy 1-ho ta 2-ho klasu. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh, 2007. № 9. S. 248-279 [in Ukrainian].
Manzurenko V. Rol Romana Shekhevycha u stvorenni nahorodnoi systemy UPA. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh, 2007. № 10. S. 313 – 322 [in Ukrainian].
Martsinkiv R. Struktura ta povnovazhennia kerivnytstva i chleniv sluzhby bezpeky OUN. Jurnalul juridic national: teorie şi practică, 2020. 5(45). S. 28-35 [in Ukrainian].
Patryliak, I. «Vstan i borys! Slukhai Vir…» ukrainske natsionalstychne pidpillia ta povstanskyi rukh 1939–1960 rr.
Lviv: Chasopys, 2012. 592 s. [in Ukrainian].
Prodanyk D. Shliakh borotby Vasylia Senchaka – «Vorona». Toronto-Lviv: Vydavnytstvo «Litopys UPA», 2011. Kn. 15. Seriia «Podii i liudy». 128 s. [in Ukrainian].
Shtendera Ye. (Ed.). Chornyi lis: vydannia komandy Stanislavskoho taktychnoho vidtynka UPA, 1947-1950 roky (Vol. 1). Toronto – Lviv: Litopys UPA, 1978, 272 s. [in Ukrainian].
Shtendera, Ye. (Ed.). (1992). Karpatska hrupa UPA «Hoverlia» (Vol. 2). Toronto – Lviv: Litopys UPA, 1992. «Chronicle of the Ukrainian Insurgent Army»; Vol. 19, 357 s. [in Ukrainian].
Sodol P. Ukrainska Povstancha Armiia. 1943–49. Dovidnyk. Niu-Iork: [b.v.], 1994. 199 s. [in Ukrainian].
Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainу (TsDAVO Ukrainy). F. 3833. Op. 1. Spr. 229.
Viatrovych V. Istoriia z hryfom «Sekretno»: Dmytro Vitovskyi, syn Dmytra. 2010 URL: https://tsn.ua/analitika/istoriya-z-grifom-sekretno-dmitro-vitovskiy-sin-dmitra.html (data zvernennia 03.10.2021).
Viedienieie, D. Viiskovo-polova zhandarmeriia - spetsialnyi orhan Ukrainskoi Povstanskoi Armii. Voienna istoriia, 2002. № 5-6. URL: http://warhistory.ukrlife.org/5_6_02_4.htm (data zvernennia 10.10.2021).
Viedienieiev D. V. Nahorody Ukrainskoi povstanskoi armii. Entsyklopediia istorii Ukrainy, 2010
Published
2022-01-20
How to Cite
Hrynyk, L. (2022). TO THE PROBLEM OF DISCIPLINE IN THE UKRAINIAN UNDERGROUND IN PRYKARPATTIA. Zaporizhzhia Historical Review, 4(56), 142-151. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2334