«УКРАЇНСЬКЕ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЕ ДОВГЕ СТОЛІТТЯ» В МЕМУАРАХ ТА ЩОДЕННИКАХ ОЛЕКСАНДРА РУСОВА

  • С. Г. Іваницька

Abstract

[Рец.]: О. О. Русов. Щоденники та спогади / Упорядкування, підготовка до друку, вступ. ст., коментарі О. Я. Рахна; Черніг. нац. пед. унт ім. Т.Г. Шевченка, Черніг. відня Інту укр. археографії, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 317 с.

References

1. Рахно О. Я. Олександр Русов у науковому і громадсько-політичному житті України (друга половина XIX - початок ХХ ст.) [Текст]: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Рахно Олександр Якович; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2003. - 19 с.
2. Олександр Олександрович Русов (1847 – 1915) [Текст]: (Біобібліографічний покажчик) / Склад. і вступ. стаття О.Я. Рахна; Наук. ред. О.Б. Коваленко. – Чернігів: Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка, 2004. - 116 с. – («Історики та краєзнавці Чернігівщини»; Вип. 2).
3. Шраг І. Спомини про О. О. Русова (публікація О. Рахна) [Текст] / І. Шраг // Сіверянський літопис. – 2004. – № 5–6. – С. 57–64
4. Рахно О. «Громадянський строй, народодержавні права і обов’язки людей на Україні» (проект автономії України О. О. Русова 1907 р.) [Текст] / О. Рахно // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 33. Серія: історичні науки: № 3: Збірник. – Чернігів, 2006. – № 33. – С.171–181.
5. Рахно О. З неопублікованих щоденників Олександра Русова [Текст] / О. Рахно // Сіверянський архів: Науковий щорічник. – Чернігів, 2008. – Вип. 2. – С.80 – 95.
6. Рахно О. Подружжя Олександр та Софія Русови у суспільно-політичному житті України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] / О. Рахно // Сіверянський літопис. – 2012. – № 6. – С. 131-138.
7. Іваницька С. Г. Олександр Олександрович Русов у індивідуальних згадках та колективній пам’яті представників української ліберально-народницької еліти початку ХХ ст. [Текст] / С. Г. Іваницька // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2012. - Вип. XXXIII. - С. 273-282.
8. Єфремов С. De mortuis. Пам’яті Ол. Русова. - Пам’яті К. Паньківського. - В. Лесевич [Текст] / С. Єфремов // Основа. – Одеса, 1915. – Кн. 3 (жовтень). – С. 35-47.
9. Єфремов С. Історія українського письменства [Текст] / С. Єфремов. – К.: Феміна, 1995. - 687с.
10. Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля: Воспоминания [Текст] / И. И. Петрункевич [Архив русской революции: В 22 т. – Т. 21-22]. - М.: Терра, 1993. – 472, 424 с. – (Русский архив).
11. Буряк Л. I. Образ В. Б. Антоновича у контексті комеморативних практик ХХ століття [Текст] / Л. І. Буряк // Національна та історична пам'ять: Зб. наук. праць / Український інститут національної пам’яті. – 2012. – Вип. 3. – С. 345-371.
Published
2021-11-23
How to Cite
Іваницька, С. Г. (2021). «УКРАЇНСЬКЕ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЕ ДОВГЕ СТОЛІТТЯ» В МЕМУАРАХ ТА ЩОДЕННИКАХ ОЛЕКСАНДРА РУСОВА. Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 325-331. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2291

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>