Conceptual foundations of Ukrainian historiography of social and political movement in eastern Galicia in interwar period (1921–1939 years)

  • A. V. Martsenyuk
Keywords: national liberation struggle, the socio-political movement, the interwar period, Eastern Galicia, historiography

Abstract

The article analyzes the work of Ukrainian researchers dedicated to the history of social and political movements in Eastern Galicia during the interwar period (1921 – 1939 years). It is proved that Ukrainian historiography of social and political movements in Eastern Galicia during the interwar period summarized in retrospect of historical facts and events, author’s conclusions, judgments, taking into account factors specific historical description, different approaches to the interpretation of state formation processes, the national liberation struggle of the Ukrainians, who were a part of Poland. Exploring themes and outlines directions for further research findings are summarized.

References

1. Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій / Я. С. Калакура. – К.: Генеза, 2004. – 496 с.
2. Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921 – 1939 рр.). – Т. 11 / С. В. Кульчицький. – К.: Видавничий Дім Альтернативи, 1999. – 335 с.
3. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії / Микола Кугутяк. – Івано-Франківськ, 1993. – 200 с.
4. Васюта І. Перегрупування в західноукраїнському національному русі в перші роки по анексії Східної Галичини / Іван Васюта // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1999. – Вип. 34. – С. 341 – 354.
5. Грицак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини / Ярослав Грицак // Записки НТШ. – Т. ССХІІ. Праці історико-філософської секції. – Львів, 1991. – С. 71 – 110
6. Футала В. Історія вивчення суспільно-політичного життя українців у міжвоєнній Польщі (1921 – 1939) / Василь Футала. – Львів – Дрогобич: «Коло», 2010. – 456 с.
7. Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму: Монографія / Георгій Володимирович Касьянов. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.
8. Красівський О. Галичина у першій чверті XX ст. Проблеми польсько-українських стосунків / Орест Красівський. – Львів: Вид-во ЛФУАДУ, 2000. – 416 с.
9. Макарчук С. А. Західна Україна 1917 – 1939 рр. в радянській історіографії / С. А. Макарчук, Ю. А. Киричук // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 19: Питання історіографії. – Львів: «Вища школа», 1983. – С. 10 – 17.
10. Томашівський С. Влада й культура / С. Томашівський // Хліборобська Україна. – 1922 – 1923 рр. – № 7 – 8. – С. 6.
11. Бурковська І. Проблема польсько-українського політичного компромісу в діяльності УНДО (1925 – 1935) / Ірина Бурковська // Розбудова держави. – 1997. – № 1. – С. 26 – 32.
12. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / В’ячеслав Липинський. – Відень, 1926.
13. Кучабський В. Отверта відповідь польському консерватистові / Василь Кучабський. – Львів, 1932.
14. Назарук О. Націоналізм Донцова й інші мишугізми / Осип Назарук. – Львів, 1934.
15. Хомишин Г. Українська проблема. Для духовної і світської інтелігенції українського народу / Григорій Хомишин. – Станіслав 1932.
16. Андрусяк М. Нариси з історії галицького москвофільства / Микола Андрусяк. – Львів, 1935. – 235 с.
17. Дорошенко Д. Історія України. 1917 – 1923 роки / Дмитро Дорошенко. – Т. 1. – Нью-Йорк, 1954. – 437 с.
18. Мартинець В. Українське підпілля. Від УВО до ОУН. Спогади й матеріали до передісторії та історії українського організованого націоналізму / Володимир Мартинець. – Вінніпег, 1949. – 349 с.
19. Марущенко О. Висвітлення діяльності УВО-ОУН (1920 – 1941 рр.) в українській зарубіжній та радянській історіографіях: порівняльний аналіз / Олександр Марущенко, Наталія Надурак // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурнопросвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2009. – № 15 – 16. – С. 572 – 579.
20. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. Т. 1.1920 – 1939 / За ред. Степана Ленкавського / Петро Мірчук. – Мюнхен – Лондон – Нью-Йорк: Українське видавництво, 1968. – 639 с.
21. Герасименко М. П. Боротьба трудящих Західної України за возз'єднання з Радянською Україною (1921 – 1939 рр.) / Михайло Петрович Герасименко Богдан Корнілович Дудикевич. – К.: Держполітвидав УРСР, 1955. – 246 с.
22. Кравець М. М. Нариси робітничого руху в Західній Україні в 1921 – 1939 рр. / Микола Миколайович Кравець. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 235 с.
23. Баїк Л. Г. За освіту для трудящих (Боротьба проти буржуазного націоналізму і клерикалізму в галузі освіти на західноукраїнських землях до возз'єднання їх з Радянською Україною) / Лев Григорович Баїк. – Львів: «Вища школа», 1983. – 192 с.
24. Ковалюк Р. Український студентський рух на західних землях XIX – XX ст. / Роман Ковалюк. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. – 420 с.
25. Витанович І. Історія українського кооперативного руху / Ілля Витанович. – Нью-Йорк: ТУК – Товариство Української Кооперації, 1964. – 624 с.
26. Матюшко Л. Діяльність москвофільського студентського товариства Друг у міжвоєнний період / Людмила Матюшко // Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка на пошану професора Костянтина Кондратюка / [Упорядник О.Сухий]. – Львів, 2004. – С. 310 – 322.
27. Драгомирецька Л. Українська кооперація у громадсько-політичному житті Західної України (1920 – 1939 рр.) / Людмила Драгомирецька: автореф. дис. канд. істор. наук. – Івано-Франківськ, 2004. – 24 с.
28. Гелей С. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності: українська консервативна політична думка першої половини XX ст. те її вклад в історичну науку / Степан Гелей. – Львів: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Львів, 1998. – 531 с.
29. Савчук Б. Жіноцтво в суспільному житті Західної України (остання третина XIX ст. – 1939 р.) / Борис Савчук. – ІваноФранківськ: Лілея-НВ, 1998. – 280 с.
30. Зуляк І. Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період (1919 – 1939) / Іван Зуляк. – Тернопіль: «Воля», 2005. – 946 с.
31. Ковба Ж. М. «Просвіта» – світло, знання, добро і воля українського народу / Жанна Миколаївна Ковба. – Дрогобич: Відродження, 1993. – 128 с.
32. Богачевська-Хом'як М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України. 1884 – 1939 / Марта Богачевська-Хом'як. – К.: Либідь, 1995. – 424 с.
33. Кобринська Н. Жіноча справа в Галичині / Н. І. Кобринська // Наша доля. – Кн. 1. – С. 1 – 36.
Published
2021-11-23
How to Cite
Martsenyuk , A. V. (2021). Conceptual foundations of Ukrainian historiography of social and political movement in eastern Galicia in interwar period (1921–1939 years). Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 315-320. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2289