The Ukrainian historiography of the bipolar period

  • A. E. Atamanenko
Keywords: Ukrainian scholars in emigration, Soviet colleagues, historiography of the bipolar period, “iron curtain”

Abstract

In this article the author reviews various aspects of Ukrainian historiographers’ perception of the scholarly achievements of colleagues on both sides of the “iron curtain” during the bipolar period. It is proven, that Diaspora researchers had access to the soviet literature. It is acknowledged, that the Soviet scholars’ opinions on the scholarly works of Diaspora depended on the directive of the Communist party. However, the scholars in emigration assessed creativity of the Soviet colleagues rather objectively. During the ‘iron curtain’ period Ukrainian scholars in emigration attempted to establish a direct contact with the soviet science.

References

1. Атаманенко А.Є. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність. – Острог, 2010.
2. Ясь О. Українська зарубіжна історіографія 1945 – 1991 рр. у світлі рефлексій її репрезентантів / О. Ясь // Ейдос. Альманах теорії та історії. – Вип.1. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005.
3. Ясь О. Ф.П. Шевченко та його науковий доробок: погляд з того боку “залізної завіси” / О. Ясь // “Істину встановлює суд історії”. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка / Національна академія наук України, Інститут історії України. – Т.2: Наукові студії. – К., 2004. – С.15. Передрук див.: Український історичний журнал. – 2004. – №4.
4. Рецензії – Reviews // Український історик. – 1999. – Ч.1(140): Покажчик змісту за роки 1963 – 1997.
5. Магунь М. Наукова конференція до 40-ліття УІТ у Львові / М. Магунь // Український історик. – 2005. – Ч.2-4.
6. Дашкевич Я. Для Омеляна Пріцака. Мемуарний жмуток до 75-річчя / Я. Дашкевич // Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / 2-е вид., випр. і доповн. – Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М.С. Грушевського НАНУ / Літературна агенція “Піраміда”, 2007.
7. Корибут С. [Дашкевич Я.] Дослідження з джерелознавства Східної Європи / С. Корибут [Я. Дашкевич] // Науковоінформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. – 1964. – №6.
8. Архів УІТ (архів Л. Винара). – Ф. “Листування”. – Спр. “М. Чубатий”.
9. Архів Українського Діоцезіального Музею і Бібліотеки (Стемфорд, США). – Архів “Професор Микола Чубатий”. – Box 1 (А-Г).
10. Винар Л. Наше листування (З приводу 70-ліття основника УІТ в Острозі / Л. Винар // Осягнення історії. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / Університет “Острозька академія”, Українське історичне товариство / ред. Л. Винар, І. Пасічник. – Острог; Нью-Йорк, 1999.
11. Архів УІТ (архів О. Оглоблина). – Ф. “Листування”. – Спр. “В. Дубровський”.
12. Войценко О. ХІІІ Міжнародний конґрес історичних наук і подорож по Україні 1970. – Вінніпеґ; Київ: УВАН в Канаді, 1970.
13. Архів УІТ (архів Л. Винара). – Ф. “Листування”. – Спр. “А. Жуковський”.
14. Архів УІТ (архів М. Ждана). – Ф. “Листування”. – Спр. “Л. Винар”.
15. Архів УІТ (архів М. Ждана). – Ф. “Листування”. – Спр. “о. Ізидор Патрило”.
16. Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. – Нью-Йорк: Вид-во ООЧСУ. – 1963.
17. Архів УІТ (архів Л. Винара). – Ф. “Листування”. – Спр. “О. Оглоблин”.
18. Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2009.
19. Атаманенко А. З листів Олександра Оглоблина про Михайла Грушевського / А. Атаманенко, Л. Винар // Український історик. – 2006/2007. – Ч.4/1-2.
20. Від редактора “Українського історика” // Український історик. – 1968. – Ч.1-4.
21. Хроніка // Український історик. – 1965. – Ч.1-2.
22. Хроніка // Український історик. – 1965. – Ч.3-4.
23. Хроніка. Видавництва і видання // Український історик. – 1966. – Ч.1-2.
24. Мацьків Т. Літопис Самовидця. [Рец.] / Т. Мацьків // Український історик. – 1976. – Ч.1-4.
25. Ждан М. Історія Української РСР. [Рец.] / М. Ждан // Український історик. – 1968. – Ч.1-4.
26. Бібліографічні нотатки // Український історик. – 1965. – Ч.1-2.
27. Хроніка. Вістки з України // Український історик. – 1967. – Ч.3-4.
28. Л.В. [Винар Л.]. О.І. Лугова. Про становище… [Рец.] / Л. Винар // Український історик. – 1967. – Ч.3-4.
29. Винар Л. З перспективи десятьох років: “Український історик”, 1963 – 1973 / Л. Винар // Український історик. – 1973. – №3-4.
30. Рубльов О.С. Інститут історії України НАН України (1936 – 2006) / О.С. Рубльов, О.В. Юркова // Інститут історії України НАН України. 1936 – 2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006.
31. Хроніка. Вісті з України. Двадцятиліття “Українського історичного журналу” // Український історик. – 1977. – Ч.3-4.
32. Хроніка. Вісті з України. Відділ історії, філософії та права Академії Наук УРСР // Український історик. – 1977. – Ч.3-4.
33. Винар Л. А.В. Санцевич. Проблеми історії України післявоєнного періоду в радянській історіографії. [Рец.] / Л. Винар // Український історик. – 1967. – Ч.3-4.
34. Ждан М. Історіографічні дослідження в Українській РСР. [Рец.] / М. Ждан // Український історик. – 1969. – №4.
35. Оглоблин О. З перспективи 15 років / О. Оглоблин // Український історик. – 1978. – Ч.4.
36. Винар Л. Думки про “Українського історика” і сучасний стан української науки / Л. Винар // Винар Л. “Український історик”: 40 років служіння наці. 1963 – 2003. Статті і матеріяли / Ред. А. Атаманенко. – Нью-Йорк; Острог, 2003.
37. Винар Л. “Український історик” і сучасний стан української науки. – Нью-Йорк; Мюнхен, 1980.
38. Wynar L. The Present State of Ukrainian Historiography in Soviet Ukraine: A Brief Overview. Reprinted from Nationalities Papers, Vol.VII, No 1.
39. Мельник М. Український історичний журнал [Рец.] / М. Мельник // Український історик. – 1981. – Ч.1-4.
40. Гуржій О. На чолі редколегії “Українського історичного журналу” / О. Гуржій, Л. Капітан // “Істину встановлює суд історії”. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка / Національна академія наук України, Інститут історії України. – Т.2: Наукові студії. – К., 2004.
41. Інститут історії України НАН України. 1936 – 2006. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006.
42. Рубльов О.С. У пошуках правди історії: Інститут історії України НАН України: друге двадцятиріччя (1957 – 1977) / О.С. Рубльов // Інститут історії України НАН України: друге двадцятиріччя (1957 – 1977): Документи і матеріали / Національна академія наук України, Інститут історії України. – К., 2007.
43. Ждан М. Стан дослідів українського середньовіччя (резюме) / М. Ждан // Український історик. – 1972. – Ч.1-2.
44. Винар Л. Я. Дашкевич. Украинско-армянские связи в ХVІІ веке. [Рец.] / Л. Винар // Український історик. – 1969. – №4.
45. Р.Д. [Винар Л.]. Історичні джерела та їх використання. [Рец.] / Л. Винар // Український історик. – 1969. – №4.
46. Б.В. [Винар Б.]. Історія селянства України. [Рец.] / Б. Винар // Український історик. – 1970. – №1-3.
47. Хроніка. Вісті з України // Український історик. – 1978. – Ч.4.
48. Грицак Я. “… Холодну війну розхолодити…” (З історії спроб нав’язання контактів між українськими інтелектуалами зі США та УРСР у 1965 – 1971 рр.) / Я. Грицак // Mappa Mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Львів; Київ; Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць, 1996.
49. Кравченко В. Листування Романа Шпорлюка з Іваном Лисяком-Рудницьким і Юрієм Шевельовим (1962–1982 рр.) / В. Кравченко // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Вип. 9-10: Спец. вид.: Patria. – Харків: ТОВ “НТМТ”, 2008.
50. Хроніка. Історик Валентин Мороз на волі // Український історик. – 1979. – Ч.1-4.
51. Архів УІТ. – Ф. “Листування”. – Спр. “УККА”.
52. Архів УІТ (архів Т. Мацьківа). – Ф. “Листування”. – Спр. “В. Мороз”.
53. Бадзьо Ю. Знищення і русифікація української історії в совєтській Україні // Український історик. – 1981. – Ч.1-4.
54. Антонович М. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т.CCXXI. [Рец.] // Український історик. – 1986. – Ч.3-4.
55. Книш Ю. Українське середньовіччя в совєтській історичній науці доби М. Ґорбачова / Ю. Книш // Український історик. – 1989. – Ч.1-3.
56. Документація // Український історик. – 1989. – Ч.1-3.
57. Академічна комісія для вивчення діяльности і видання творчости Михайла Грушевського // Український історик. – 1989. – Ч.4.
Published
2021-11-23
How to Cite
Atamanenko , A. E. (2021). The Ukrainian historiography of the bipolar period. Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 297-304. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2285