The Institute of the Royal Secretary in the Structure of the Diplomatic Service of the Kingdom of Poland During the Reign of Sigismund I Jagiello (1506-1548)

  • S. S. Cherkasov
Keywords: diplomatic service, diplomatic corps, diplomacy, Early modern times, The Kingdom of Poland

Abstract

The article provides the analysis of the peculiarities of formation, the main stages of development and the specific features of functioning of the institute of the royal secretary in the structure of the polish diplomatic service during the first half of the XVI-th century. On the basis of documentary sources the personal staff of the royal diplomatic corps is reconstructed. The diplomatic activities of the royal secretaries of Sigismund I Jagiello are characterized; their practical contribution in the formation of the key features of the polish diplomacy during the early modern period is defined.

References

1. Historia dyplomacji polskiej : [w 2 t.] / pod red. Mariana Biskupa ; oprac. Marian Biskup, Karol Górski, Zdzisław Kaczmarczyk [etc.]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – T. 2 : 1572–1795 / pod red. Zbigniewa Wójcika ; oprac. Józef Gierowski [etc.]. – 1982. – 175 s.
2. Historia dyplomacji polskiej : [w 2 t.] / pod red. Mariana Biskupa ; oprac. Marian Biskup, Karol Górski, Zdzisław Kaczmarczyk [etc.]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – T. 1 : Połowa X w. – 1572. – 1980. – 875 s.
3. Wyczański A. Między kultura a polityką / Andrzej Wyczański. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. – 300 s.
4. Topolski J. Polska w czasach nowożytnych : od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodleglości (1501–1795) / Jerzy Topolski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1994. – 943 s. : il., mapy zloż. – (Polska – dżije narodu, państwa i kultury ; t. 2).
5. Kancelaria Koronna a sejm walny : instructuarium / oprac., przetlumaczył, wstępem opatrzył Wojciech Krawczuk. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. – 106 s.
6. Krawczuk W. Metrykanci koronni : rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII wieku / Wojciech Krawczuk. – Kraków : Historia Jagellonica, 2002. – 186 s.
7. Bardach J. Historia ustroju i prawa polskiego / Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michal Pietrzak. – Wyd. 6. – Warszawa : Lexis Nexis, 2009. – 693 s.
8. Chorążyczewski W. Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych / Waldemar Chorążyczewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. – 312 s.
9. Archiwum Główny Akt Dawnych w Warszawie. – Metryka Koronna. –Księgi Poselstw (Libri Legationem). – Ks. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XXII, XXIII.
10. Biblioteka Książąt Czartoryskich. – Rps. 1643. – Zbiór listów z wieku XVI i początku XVII, dotyczących biskupstwa warmińskiego i Prus Królewskich, oraz inne akta. – 508 k.
11. Kościół, społeczeństwo, kultura : prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Mullerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej / pod red. Janusza Droba Huberta Łaszkiewicza, Arkadiusza Stasiaka [etc.]. – Lublin : Werset, 2004. – 290 s.
12. Barycz H. Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu / Henryk Barycz. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1935. – 762 s.
13. Besala J. Małżeństwa królewskie. Władcy elekcyjni / Jerzy Besala. – Warszawa : Bellona : Muza, 2007. – 544 s.
14. Nowak Z. Jan Dantyszek : portret renesansowego humanisty / Zbigniew Nowak. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. – 314 s. : il. – (Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Gdańska).
15. History of Poland / Aleksander Gieysztor, Stefan Kieniewicz (editor in-chief), Emanuel Rostworowski [etc.]. – Warszawa : Polish Scientific Publishers, 1968. – 784 p.
16. Barycz H. Z epoki renesansu, reformacji i baroku : prądy – idee – ludzie – książki / Henryk Barycz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – 795 s.
17. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. – Rps. 245. – Akta do panowania Zygmunta I, Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III (listy, mowy, instrukcje i in.). – 424 k.
18. Bibliografia Polska : [w 35 t.] / przez K. Estreichera ; Wydanie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Komisja Bibliograficzna. – Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1870. – Część 2, t. 8 : Chronologiczne zestawienie 73000 druków polskich lub Polski dotyczących od r. 1455 do 1799 włącznie. – 1882. – 1699 s.
19. Barycz H. Jan Łasicki : studium z dzielów polskiej kultury naukowej XVI wieku / Henryk Barycz ; [Polska Akademia Nauk, Zaklad Historii Nauki i Techniki]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. – 181 s. – (Monografie z dziejów nauki i techniki ; t. 90).
20. Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej : studia nad pochodzeniem i funkcjonowaniem elity kościelnej / pod red. Andrzeja Radzimińskiego. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. – 229 s. : il. – (Opera ad historiam ecclesiam spectentia ; nr. 1).
Published
2021-11-23
How to Cite
Cherkasov , S. S. (2021). The Institute of the Royal Secretary in the Structure of the Diplomatic Service of the Kingdom of Poland During the Reign of Sigismund I Jagiello (1506-1548). Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 233-238. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2273