The role of «The Society of People’s School» in the private schooling development of the interwar Galicia

  • O. Ruda Institute of I.Krypyakevych Ukrainian Studies National Academy of Sciences of Ukraine
Keywords: «The Society of People’s School», Galicia, cultural and educational activities, educational institutions, national consciousness

Abstract

The activities of Polish cultural and educational «The Society of People’s School» were highlighted, the main task of which was to expand the network of the Polish-language schooling in order to protect the Poles of Galicia from the loss of their national identity. The main milestones of the society’s activities aimed at preserving the Polish identity in the province and raising the level of national consciousness of the local Poles were analysed. Throughout its existence, the Society made considerable efforts to prevent the Ukrainianization of the Polish population of Galicia and the influence of the Ukrainian cultural and educational societies, such as «Prosvita» and «Ridna shkola» in particular. «The Society of People’s School» focused on the restoration and establishment of schools with the Polish language of instruction, people’s houses, reading rooms, chapels and churches, libraries, and kindergartens. In order to promote the Polish language, the members of the society actively developed the publishing business. Educational institutions supported by the society contributed to dissemination of the Polish language in Galicia and polonization of local Ukrainians. The Society tried to influence Ukrainians with attractive conditions of their school and out-of-school facilities (low pay, level of education, and government protection). The members of the society joined the celebration of national holidays and anniversaries as a form of the patriotic spirit strengthening of Poles, popularized knowledge of national history, focused on the awakening of the desire of the local Polish people to national and religious seclusion. «The Society of People’s School» made a significant contribution to raising the level of national consciousness and patriotism of the Polish population in Galicia; it also managed to spread its influence on children and young people from mixed Polish-Ukrainian families.

References

1. Krzyżanowski T. Zagadnienia kulturalno-oświatowe na Kresach wschodnich. Oświata Polska. 1929. Nr 3. S. 147–164.
2. Żmichrowska M. Towarzystwo Szkoły Ludowej (1891–1939). Olsztyn: WSP, 1992. 164 s.
3. Kamińska-Kwak J. Inteligencja województwa lwowskiego w okresie międzywojennym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. 456 s.
4. Виздрик В. Роль Українського педагогічного товариства «Рідна школа» у становленні національної освіти у 20-х роках ХХ століття. Українознавчий альманах. 2014. Вип. 17. С. 142–145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ukralm_2014_17_42 (дата звернення: 28.10.2017)
5. Ісаєвич Я. Ювілей «Просвіти» і просвітянства. Виступ на відкритті наукової академії «Товариство «Просвіта» в національно-культурному житті України» з нагоди 140-річчя Товариства 27 січня 2009 р. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2010. Вип. 19: «Просвіта» – оберіг незалежності та соборності України. С. 714.
6. Народня освіта чи польонізція. Діло. 1923. 8 травня (№ 26).
7. Sprawozdania, okólniki, protokoły i przepisy dotyczące powstania kół Towarzystwa Szkoły Ludowej, instrukcje dla kół, rezolucje na Walnym Zjeździe Towarzystwa Szkoły Ludowej, deklaracje członkowskie, zaproszenia, druki ulotne, korespondencja. AAN (Archiwum Akt Nowych w Warszawie). Zesp. 88/78. Sygn. 286. 506 k.
8. Надрага М. С. Бібліотеки педагогічних установ і товариств м. Львова 1918 – 1939 рр.: організація, структура, діяльність: дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2016. 274 с.
9. Справа про діяльність польського педагогічного товариства «Товариства школи людової» у Львові. ДАЛО (Державний архів Львівської області). Ф. 110. Оп. 4. Спр. 555. 109 арк.
10. Sprawozdanie Zarządu Głównego TSL z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1924. Kraków: Nakładem Zarządu Głównego TSL, 1925. 83 s.
11. Sprawozdanie Zarządu Głównego TSL z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1935. Kraków: Nakładem Zarządu Głównego TSL, 1936. 216 s.
12. Towarzystwo Szkoły Ludowej w Krakowie w latach 1891–1928. Krótki rys działalności. Kraków: Nakładem Zarządu Głównego TSL, 1929. 40 s.
13. Кураторія Львівського шкільного округу. Звіт про роботу з метою зміцнення польської суспільності. Львів, 1937 р. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. Відділ рукописів. Ф. 62. Куп. 202/п. 7. 7 арк.
14. «Товариство школи людової». ДАЛО. Ф. 1. Оп. 58. Спр. 93. 27 арк.
15. Академічне коло польського Товариства народної школи у Львові. ДАЛО. Ф. 1. Оп. 54. Спр. 1119. 30 арк.
16. Інформація про діяльність польських товариств і організацій у місті Львові. ДАЛО. Ф. 110. Оп. 4. Спр. 473. 32 арк.
17. Piątkowski K. Szkoła ludowa a stosunki narodowościowe w Galicji. Przewodnik Oświatowy. 1910. Zesz. 4–6. S. 141–165.
18. Pierwsze Sprawozdanie za lata 1924–1928. APP (Archiwum Państwowe w Przemyślu). Zesp. 391. Sygn. 18. 96 k.
19. Sprawozdanie za lata 1928–1932. APP. Zesp. 391. Sygn. 19. 72 k.
Published
2018-12-19
How to Cite
Ruda, O. (2018). The role of «The Society of People’s School» in the private schooling development of the interwar Galicia. Zaporizhzhia Historical Review, 1(50), 329-335. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/227