The system of training of scientific and technical intelligentsia in Ukraine in the second half of 1950th – first half of 1960th through a network of higher education institutions

  • O. A. Onischyk
Keywords: graduate school, distance education, higher education, scientific and technical intelligentsia

Abstract

The system of training of scientific and technical intelligentsia in USSR in the second half of 1950th – first half 1960th through the network of higher education institutions is illuminated in the article. It was determined that the objective processes of economic and political development of the USSR influenced the development of the training system of scientific and technical intelligentsia. The estimation of system effectiveness of training of the scientific and technical intelligentsia is carried out.

References

1. Вища школа Української РСР за 50 років. У 2 ч. (1917-1967) / ред. В. І. Пітов. – К. : Вид-во Київського університету, 1968. – Ч. 2. – 539 с.
2. Питов В. И. Высшая школа УССР в период перестройки / В. И. Питов. – К. : Госполитиздав УССР, 1962. – 201 с.
3. Курносов В. Ю., Бондар А. Г. У навчанні та праці. Підготовка кадрів інтелігенції в УРСР / А. Г. Бондар, В. Ю. Курносов. – К. : «Наукова думка», 1964. – 343 с.
4. Галкин К. Т. Высшее образование и подготовка научных кадров в СССР / К. Т. Галкин. – М. : Советская наука, 1958. – 176 с.
5. Чуткерашкили Е. В. Кадры для науки / Е. В. Чуткерашвили. – М. : Изд-во «Высшая школа», 1968. – 357 с.
6. Лебин Б. Д. Подбор, подготовка и аттестация научных кадров в СССР / Б. Д. Лебин. – М. : Наука, 1966. – 288 с.
7. Народне господарство Української РСР в 1959 році. Статистичний щорічник. – К. : Державне статистичне видавництво, 1960. – 731 с.
8. Народне господарство Української РСР в 1963 році. Статистичний щорічник. – К. : Державне статистичне видавництво, 1964. – 654 с.
9. Народне господарство Української РСР в 1960 році. Статистичний щорічник. – К. : Державне статистичне видавництво, 1961. – 556 с.
10. Домбровська С. М. Розвиток вищої школи в Харкові у період тимчасової лібералізації тоталітарної системи (друга половина 50-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / С. М. Домбровська. – Х., 2006. – 15 с.
11. Сергійчук О. М. Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя 1953-1964 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. М. Сергійчук. – К., 2002. – 19 с.
12. Сидорчук Т. Г. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру в Україні (1920-1970-ті рр.) : дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Тетяна Геннадіївна Сидорчук. – Запоріжжя, 1998. – 239 с.
13. Культурне будівництво в Український РСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і Радянського уряду / [редкол.: О. В. Килимник, І. Л. Бутич та ін.]. – К. : Державне вид-во політичної літератури УРСР, 1961. – Т. 2. – 665 с.
14. Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК 1898-1971 / [пер. з 8-го рос. вид., за заг. ред. П. М. Федосєєва, К. У. Черненка]. – К. : Політвидав України, 1981. – Т. 7. – 534 с.
15. Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України), ф. 1, оп. 31, спр. 1669, 283 арк.
16. Київський Політехнічний інститут. Нарис історії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://kpi.ua/historyeducation_1944-1960
17. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 982, 159 арк.
18. Центральний державний архів вищих органів влади України (ЦДАВОВ України), ф. Р-4621, оп. 1, спр. 253, арк. 86, 160 арк.
19. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4925, 148 арк.
20. Воспоминания выпускников Луганского машиностроительного института 1960-1975 годов / [состав. Б. П. Румянцева]. – Луганск : изд-во ТОВ «НВФ «СТЕК», 2003. – 160 с.
21. Вища школа Української РСР за 50 років. У 2 ч. (1917-1967) / ред. В. І. Пітов. – К. : Вид-во Київського університету, 1968. – Ч. 2. – 539 с.
22. ЦДАВОВ України, ф. Р-4621, оп. 1, спр. 174, 249 арк.
23. Курносов В. Ю., Бондар А. Г. Вказана праця. – 343 с.
24. ЦДАВОВ України, ф. Р-4621, оп. 1, спр. 174, 249 арк.
25. Курносов В. Ю., Бондар А. Г. Вказана праця. – 343 с.
26. ЦДАВОВ України, ф. Р-4621, оп. 1, спр. 174, 249 арк.
27. Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-1682, оп. 8, спр. 1684, 16 арк.
28. Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900-2010) / [ред. кол. проф. С. Б. Бєліков, проф. А. Д. Коваль та ін.]. – Запоріжжя : АТ «Мотор Січ», 2011. – 663 с.
29. ЦДАВОВ України, ф. Р-4621, оп. 1, спр. 324, 144 арк.
30. ЦДАВОВ України, ф. Р-4621, оп. 1, спр. 129, 132 арк.
31. ЦДАВОВ України, ф. Р-4621, оп. 2, спр. 86, 31 арк.
32. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4702, 185 арк.
33. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4925, 148 арк.
34. ЦДАВОВ України, ф. Р-4621, оп. 1, спр. 46, 46 арк.
35. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 365, 217 арк.
36. ЦДАВОВ України, ф. Р-4621, оп. 1, спр. 65, 147 арк.
37. ЦДАВОВ України, ф. Р-4621, оп. 1, спр. 174, 249 арк.
38. Народне господарство Української РСР в 1959 році. Статистичний щорічник. – К. : Державне статистичне видавництво, 1960. – 731 с.
39. Народне господарство Української РСР в 1963 році. Статистичний щорічник. – К. : Державне статистичне видавництво, 1964. – 654 с.
40. Чуткерашкили Е. В. Кадры для науки / Е. В. Чуткерашвили. – М. : Изд-во «Высшая школа», 1968. – 357 с.
41. ДАХО, ф. Р-5649, оп. 2, спр. 1352, 25 арк.
42. ЦДАВОВ України, ф. Р-4621, оп. 1, спр. 47, 75 арк.
43. ДАХО, ф. Р-4589, оп. 4, спр. 622, 3 арк.
44. Народне господарство Української РСР в 1960 році. Статистичний щорічник. – К. : Державне статистичне видавництво, 1961. – 556 с.
45. Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК 1898-1971 / [пер. з 8-го рос. вид., за заг. ред. П. М. Федосєєва, К. У. Черненка]. – К. : Політвидав України, 1981. – Т. 7. – 534 с.
46. Народне господарство Української РСР в 1963 році. Статистичний щорічник. – К. : Державне статистичне видавництво, 1964. – 654 с.
Published
2021-11-23
How to Cite
Onischyk , O. A. (2021). The system of training of scientific and technical intelligentsia in Ukraine in the second half of 1950th – first half of 1960th through a network of higher education institutions. Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 180-186. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2264