The religious life of Zaporizhzhya region during the German occupation (1941-1944)

  • O. M. Ignatusha
Keywords: religious revival, politics, the German occupation, Zaporizhzhya region, church, religious life

Abstract

The controversial process of religious revival in Zaporizhzhya region during the German occupation of 1941- 1944 was characterized in this article. The organizational forms and restoration dynamics of religious organizations were shown. The church life dependence from German politics was also shown. Historical events inside the church life were shown in connection with the preceding and succeeding historical era.

References

1. Путем Апостола Андрея. Очерки истории Православия в Запорожском крае. К 20-летию Запорожской и Мелитопольской епархии / [И.И. Лыман, В.В. Грибовский, В.М. Стойчев и др.]; под ред. Высокопреосвященнейшего Луки, архиеп. Запорожского и Мелитопольского. – Запорожье : [б/и], 2012. – 523 с.
2. Алєксєєва О. Українська автокефальна православна церква на Запоріжжі під час нацистської окупації / О. Алєксєєва, Ю. Щур. – Запоріжжя : Фірма «Стат і Ко», 2010. – 18 с.
3. Волошин Ю. Українська православна церква в роки нацистської окупації (1941-1944 рр.) / Ю. Волошин. – Полтава : Полтавський держ. пед. ін-т ім. В.Г. Короленка, 1997. – 128 с.
4. Волошин Ю. Українська автокефальна православна церква (1941-1944 рр.) : (короткий історичний довідник) / Юрій Волошин. – Полтава : Полтавський держ. пед. ін-т ім. В.Г. Короленка, 1999. – 52 с.
5. Гордієнко В.В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в Україні / В.В. Гордієнко // Український історичний журнал. –1998. – № 3. – С. 107–119.
6. Гордієнко В. Убивство митрополита Олексія Громадського / В. Гордієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2007. – Вип. 91–93. – С. 82–84.
7. Грідіна І.М. Духовне життя населення України у роки Другої світової війни (1939-1945) : монографія / І.М. Грідіна. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – 419 с.
8. Грідіна І.М. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939-1945 рр.: людський вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І.М. Грідіна. – Донецьк, 2001. – 20 с.
9. Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні. 1943-1946 р. / О.Є. Лисенко. – К. : НАН України, Інститут історії України, 1998. – 404 с.
10. Лисенко О.Є. До питання про становище церкви в Україні у період другої світової війни / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 1995. – № 3. – С. 73-81.
11. Смирнов А.І. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч, 1930–1944 : монографія / А.І. Смирнов; [передм. Є. Сверстюка]. – К. : Смолоскип, 2008. – 326 с.
12. Захист релігії у визволених східних областях // Мелитопольський край. – 1942. – 29 липня.
13. Судьба епископа Пензенского и Тамбовского Николая // Мелитопольський край. – 1943. – 17 февраля.
14. Большевики и церковь // Мелитопольський край. – 1943. – 29 мая.
15. Большевики розстріляли священиків // Світанок (Бердянськ). – 1943. –24 липня.
16. Сталін в ролі друга церкви // Нове життя (Пологи). – 1943. – 29 січня.
17. Праздник в Вознесенском // Мелитопольский край. – 1943. – 5 июня.
18. Престольный праздник // Мелитопольский край. – 1943. – 21 августа.
19. Клочко Р. Собор Александра Невского: жертва государственного вандализма / Роман Клочко // Мелитопольские ведомости. – 2007. – 14 марта.
20. Корець. Шевченко і релігія / Корець // Нове Запоріжжя. – 1942. – 8 березня.
21. Переклад Біблії українською мовою // Нове Запоріжжя. – 1942. –29 квітня.
22. М.В. Храмове свято в Миколаївській церкві / М.В. // Нове Запоріжжя. – 1942. – 24 травня.
23. Лисенко О. Соціальні аспекти окупації України: методологія проблеми / О. Лисенко // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. статей. – 2008. – Вип. 11. – С. 3-9.
24. Нове Запоріжжя. – 1941. – 7 грудня.
25. Нове Запоріжжя. – 1941. – 17 грудня.
26. ДАЗО. – Ф.Р–2555. – Оп. 1. – Спр. 96.
27. ДАЗО. – Ф.Р–2555. – Оп. 1. – Спр. 80.
28. Нове Запоріжжя. – 1941. – 19 листопада.
29. Державний архів Запорізької області : Анотований реєстр описів. – Т. 1 : Фонди дорадянського періоду. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 201 с.
30. Нове Запоріжжя. – 1941. – 25 грудня.
31. Справочная книга Екатеринославской епархии на 1913 год. – Екатеринослав : Типография С.И. Барановского, 1914. – 488 с.
32. ДАЗО. – Ф.Р–2555. – Оп. 1. – Спр. 52.
33. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви / Іван Власовський. – Нью-Йорк; Бавнд Брук : Укр. Православна церква в США, 1975. – Т. ІV : ХХ ст. – Ч. 2. – 416 с.
34. Нове Запоріжжя. – 1942. – 1 квітня.
35. Українець І. В Вознесенівській церкві / І. Українець // Нове Запоріжжя. – 1942. – 17 травня.
36. Соборный хор // Мелитопольский край. – 1943. – 12 июня.
37. ДАЗО. – Ф.Р–1639. – Оп.1. – Спр. 1.
38. По городу // Мелітопольський край. – 1943. – 25 апреля.
39. Підмішальський. Молитва за врожай / Підмішальський // Нове Запоріжжя. – 1942. – 25 червня.
40. На храмовому святі // Нове Запоріжжя. – 1942. – 17 жовтня.
41. У церкві // Нове Запоріжжя. – 1941. – 23 листопада.
42. Мартирологія українських Церков : [у 4 т.] / [упоряд. і ред. О. Зінкевич, О. Воронин]. – Торонто; Балтимор : Смолоскип, 1987– – Т. І: Українська Православна Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України. – 1987. – 1207 с.
43. Богословські курси в Дніпропетровщині // Нове Запоріжжя. – 1942. – 9липня.
44. Волинська духовна семінарія // Світанок (Бердянськ). – 1943. – 16 червня.
45. Нове Запоріжжя. – 1942. – 8 березня.
46. Нове Запоріжжя. – 1943. – 3 березня.
47. Нове Запоріжжя. – 1943. – 6 березня.
48. Яремчук С. Православна церква на Буковині у радянську добу (державно-церковні взаємини) / Сергій Яремчук. – Чернівці : Рута, 2004. – 352 с.
49. Ісіченко І., архиєпископ. Історія Христової Церкви в Україні / архиєпископ Ігор Ісіченко. – [4-е вид.]. – Х. : Акта, 2008. – 700 с.
50. Історія релігії в Україні : навч. посіб. / [А.М. Колодний, П.Л. Яроцький, Б.О. Лобовик та ін.]; за ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К. : Т-во Знання, КОО, 1999. – 736 с.
51. Ісіченко І., архиєпископ. Канонічні засади утворення Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви / архиєпископ Ігор (Ісіченко) // Українська Автокефальна Православна Церква часів Другої світової війни. Митрополит Феофіл (Булдовський) / [упоряд. і авт. перед. слова О. Різниченко]. – Харків : Θαβορ, 2011. – С.9–21.
52. Слесарев А.В. Геннадий (Шиприкевич) «Архиепископ» [Электронный ресурс] / А.В. Слесарев // Анти-раскол : Информационнно-справочный портал по расколоведению. – Режим доступа до ст. : http://www.anti-raskol.ru/pages/461.
53. Горбик С., протоієрей. Архієпископ Сергій (Охотенко) (02.01.1890 – +02.10.1971) [Електронний ресурс] / протоієрей Сергій Горбик // Львівсько-Самбірська Єпархія Української Автокефальної Православної Церкви. Офіційний сайт Єпархії. – Режим доступу до ст. : http://uaoc-ls.com/2012/01/02/arhijepyskop-serhij-ohotenko-02-01-1890-–-02-10-1971/.
54. Религиозные деятели русского зарубежья. Архиепископ Сергий (Охотенко) (1890–1971) [Электронный ресурс] // Сайт Религиозная деятельность русского зарубежья : Биобиблиографический справочник. – Режим доступу до ст. : http://zarubezhje.narod.ru/rs/S_377.htm.
55. Объявление // Мелитопольский край. –– 1943. – 14 июля.
56. Димитрий // Православная энциклопедия. – М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2007. – Том XV – С. 86.
57. Димитрий (Маган) [Електронний ресурс] // Сайт Архиереи. – Режим доступу до ст. : http://www.ortho-rus.ru/cgibin/ps_file.cgi?2_3483.
58. Димитрий (Маган) [Електронний ресурс] // Сайт Древо. Открытая православная энциклопедия. – Режим доступу до ст. :
http://drevo-info.ru/articles/6400.html.
59. Борщевич В. Єпископ Мелітопольсько-Таврійський Серафим (Кушнерук): повернення із небуття / В. Борщевич //
Південний Захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2009. – Вип. 7. – С. 223–228.
60. Церковне життя в Маріуполі // Світанок (Бердянськ). – 1943. – 20 травня.
61. Николай (Амассийский) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ст. : http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_7463.
62. Акты святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг. / Сост. М.Е. Губонин. – М. : Изд-во Православного СвятоТихоновского Богословского ин-та, 1994. – 1064 с.
63. Епархиальное Управление // Мелитопольский край. – 1943. – 17 апреля.
64. Мелитопольский край. – 1943. – 12 июня.
65. Нове Запоріжжя. – 1943. – 3 липня.
66. Нове Запоріжжя. – 1943. – 31 липня
67. Филарет (Гаврин), игумен. Попытка объединения автокефальной и автономной церковных юрисдикций в оккупированной Украине [Електронний ресурс] / игумен Филарет (Гаврин). – Режим доступу до ст. : http://www.spbda.ru/news/a-1045.html.
68. Фотиев К., протоиерей. Попытки украинской церковной автокефалии в ХХ веке / протоиерей Кирил Фотиев // Православная Церковь на Украине и в Польше в ХХ столетии. 1917-1950 гг. – С. 7–86.
69. Нове Запоріжжя. – 1943. – 15 травня.
70. К убийству митрополита Алексея // Мелитопольский край. – 1943. –29 мая.
71. К убийству митрополита Алексея // Мелитопольский край. – 1943. – 22 мая;
72. Панихида по митрополите Алексее // Мелитопольский край. – 1943. – 26 мая.
73. Феофил Новицкий // Мелитопольский край. – 1943. – 14 июля.
74. Поправка // Мелитопольский край. – 1943. – 17 июля.
75. Приходченко В. Митрополит Феофіл (Булдовський) – організатор Української Автокефальної Православної Церкви на Слобідській Україні / Вадим Приходченко // Українська Автокефальна Православна Церква часів Другої світової війни. Митрополит Феофіл (Булдовський) / [упоряд. і авт. перед. слова О. Різниченко]. – Харків : Θαβορ, 2011. – С. 31–52.
76. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Володимир Косик. – Париж; Нью-Йорк; Львів : Наукове товариство імені Т. Шевченка у Львові; Українознавча бібліотека НТШ, 1993. – С. 296–297.
77. Спудка І.М. Освітня політика німецько-фашистських загарбників на окупованій території України / І.М. Спудка // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2002. – Вип. ХІV. – С. 177–182.
78. ДАЗО. – Ф.Р–1639. – Оп. 1. – Спр. 144.
79. ДАЗО. – Ф.Р–1456. – Оп. 1. – Спр. 702.
80. ДАЗО. – Ф.Р–1521. – Оп.1. – Спр. 4.
81. ДАЗО. – Ф.Р–2556. – Оп.1. – Спр. 52.
82. ДАЗО. – Ф.Р–2556. – Оп.1. – Спр. 29.
83. ДАЗО. – Ф.Р–2556. – Оп.1. – Спр. 56.
84. ДАЗО. – Ф.Р–1435. – Оп.1. – Спр. 17.
85. Грушева Т.В. Діяльність протестантських громад в Україні часів Другої світової війни: ілюзія свободи // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. ХХХV. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. –С. 156–162.
86. Сизоненко С. Запорізьке обласне об'єднання церков ЄХБ [Електронний ресурс] / Сергій Сизоненко // Сайт Баптисти України : історія і сучасність. – Режим доступу до ст. : http://baptizm.info/index.php/2010-01-10-23-09-12/2010-01-10-23-11-02/172-2010-01-18-17-03-57.html
87. Грушева Т.В. Український п’ятидесятницький рух під час Другої світової війни / Тетяна Вікторівна Грушева // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – Вип. ХV. – С. 155–156.
88. Сітарчук Р. Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії (друга половина ХІХ століття – 1917 рік) / Роман Сітарчук. – Полтава : Скайтек, 2008. – 324 с.
89. ДАЗО. – Ф.Р–2556. – Оп.1. – Спр. 19.
90. ДАЗО. – Ф.Р–2556. – Оп.1. – Спр. 2.
91. ДАЗО. – Ф.Р–2556. – Оп.1. – Спр. 4.
92. Урочисте богослужіння // Нове Запоріжжя. – 1943. – 28 серпня.
93. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке / Д.В. Поспеловский. – М. : Республика, 1995. – 511 с.
94. Пидгайко В.Г. Епископ Владимиро-Волынский и Ковельский Мануил (Тарнавский) в истории украинских церковных разделений 1941–1943 годов [Електронний ресурс] / В.Г. Пидгайко // Вестник церковной истории. – 2011. – № 4. – С. 303–322 / Cедмица.RU. Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия». Режим доступу до ст. : – http://www.sedmitza.ru/data/2011/04/03/1233680728/12_pidgajko.pdf.
95. Державно-церковні відносини та становище Дніпропетровської єпархії Руської православної церкви (1945-1953 рр.) : [зб. док.] / упоряд. та авт. передм. А.Ю. Шевченко. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011. – Кн. 1. – 384 с.
96. ДАЗО. – Ф.Р–1335. – Оп.13. – Спр. 28.
Published
2021-11-23
How to Cite
Ignatusha , O. M. (2021). The religious life of Zaporizhzhya region during the German occupation (1941-1944). Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 151-169. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2260

Most read articles by the same author(s)