Ukraine and France in the light of political relations in 1921

  • Ya. V. Popenko
Keywords: Council of Folk Ministers, foreign Ministry, League of Nations, France, Ukraine

Abstract

The article is sanctified to the analysis of intergovernmental political relations of Ukraine with France during 1921. Exactly 1921 became the last decision year, when the independent «Ukrainian question» did not yet lose the actuality for the French political circles. It became the last chance for the Ukrainian national government to secure international support of France in a fight for state independence. During 1921 the Ukrainian diplomats, being in Paris, carried out the row of political steps for the achievement of positive for Ukraine result. Activity of diplomats is analysed in the article, character of negotiations with the French politicians etc.

References

1. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921 / Ісак Мазепа. –– К. : TEMPORA, 2003. –– 607 с.; Марголін А. Украина и политика Антанты (Записки еврея и гражданина) / Арнольд Марголін. –– Берлин : С. Ефрон, 1922. –– 397 с.; Шульгин О. Без території. Ідеологія та чин уряду УНР на чужині / Олександр Шульгин. –– К. : Юрінком Інтер, 1998. –– 352 с. та ін.
2. Стахів М. Україна в добі Директорії УНР: у 7 т. / М. Стахів. –– Скрентон, 1964. –– Т. 5 : Директорія і Антанта. –– 1964. –– 248 с.; Гунчак Т. Українська революція. Документи 1919–1921. / Тарас Гунчак. –– Нью-Йорк, 1984. –– Т. 2. –– 478 с. та ін.
3. Симоненко Р.Г. Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні (ІІ пол. 1919 – березень 1921 р.) / Симоненко Р.Г. –– К. : Наукова думка, 1965. –– 302 с.; Рибалка І.К. Розгром буржуазно-націоналістичної Директорії на Україні / Рибалка І.К. –– Харків, 1962. –– 188 с.; Лихолат А.В. Разгром националистической контрреволюции на Украине (1917 – 1922 гг.) / Лихолат А.В. –– М., 1954. – 656 с. та ін.
4. Шевченко І.Д. Антанта проти українського «сепаратизму». Дипломатія доби Директорії УНР та її уроки / І.Д. Шевченко, О.О. Балюн // Політика і час. Україна в міжнародних відносинах. –– 1998. –– № 7. –– С. 65––72.; Держалюк М.С. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917–1922 роках / Держалюк М.С. –– К. : Оріяни, 1998. –– 240 с.; Литвин В.М. Україна: доба війн і революцій (1914–1920) / Литвин В.М. –– К. : Альтернативи, 2003. –– 488 с.; Дацків І.Б. Дипломатія українських урядів у захисті державності (1917–1923 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Дацків Ігор Богданович; Дипломатична акад. України при М-ві закордон. справ України. –– К., 2010. — 34, [1] с.; Матвієнко В.М. Політика УНР та Української Держави щодо новопосталих державних утворень на території колишньої Російської імперії (1917–1921 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Матвієнко Віктор Михайлович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка — К., 2003. — 40, [1] с.; Кучик О.С. Україна в зовнішній політиці Антанти (1917–1920 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Кучик Олександр Сергійович; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. –– Львів, 2001. — 22, [1] с. та ін.
5. Центральний держаний архів вищих органів влади та управління України (м. Київ) (далі – ЦДАВО). –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 651. –– 32 арк.
6. Центральний державний історичний архів України (м. Львів). –– Ф. 681. –– Оп. 1. –– Спр. 18. –– 37 арк.
7. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 171. –– 98 арк.
8. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 64. –– 83 арк.
9. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 360. –– 35 арк.
10. ЦДАВО. –– Ф. 1429. –– Оп. 2. –– Спр. 111. –– 8 арк.
11. Pidhainy O.S. The formation of the Ukrainian Republic / Pidhainy O.S. –– Toronto; New York, 1966. –– 685 p.
12. Гончар Б. Олександр Шульгин – перший міністр закордонних справ незалежної України / Б. Гончар // Україна дипломатична. Науковий щорічник. –– 2003. –– Вип. 3. –– С. 631––655.
13. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 30. –– 167 арк.
14. Матвієнко В.М. Біля витоків української дипломатії ХХ століття (Олександр Шульгин: постать, погляди, діяльність) / В.М. Матвієнко // Вісник міжнародні відносини. –– 2001. –– Вип. 18. –– С. 64––71.
15. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 30. –– 167 арк.
16. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 460. –– 121 арк.
17. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 205. –– 266 арк.
18. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 30. –– 167 арк.
19. ЦДАВО. –– Ф. 4440. –– Оп. 1. –– Спр. 1. –– 745 арк.
20. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 64. –– 83 арк.
21. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 30. –– 167 арк.
22. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 439. –– 43 арк.
23. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 178. –– 84 арк.
24. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 46. –– 287 арк.
25. ЦДАВО. –– Ф. 3603. –– Оп. 1. –– Спр. 5. –– 13 арк.
26. Стаднюк Т.Д. Діяльність Олександра Яковича Шульгина на чолі української надзвичайної дипломатичної місії в Парижі в 1921 р. / Т.Д. Стаднюк // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. –– 2000. –– Вип. 9. –– С. 75––89.
27. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 30. –– 167 арк.
28. Стаднюк Т.Д. Діяльність Олександра Яковича Шульгина на чолі української надзвичайної дипломатичної місії в Парижі в 1921 р. / Т.Д. Стаднюк // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. –– 2000. –– Вип. 9. –– С. 75––89.
29. Стаднюк Т. Внесок Олександра Шульгина у міжнародну політику Української держави та Директорії / Т. Стаднюк // Київська старовина. –– 2000. –– № 3. –– С. 167––175.
30. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 380. –– 214 арк.
31. ЦДАВО. –– Ф. 3696. –– Оп. 2. –– Спр. 30. –– 167 арк.
32. ЦДАВО. –– Ф. 1429. –– Оп. 2. –– Спр. 95. –– 22 арк.
33. ЦДАВО. –– Ф. 1429. –– Оп. 2. –– Спр. 111. –– 8 арк.
34. ЦДАВО. –– Ф. 1429. –– Оп. 2. –– Спр. 100. –– 390 арк.
35. Шевченко І. Біля витоків. Становлення української дипломатії доби УНР / І. Шевченко // Політика і час. –– 1995. –– № 9. –– С. 76––82.
36. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / Павло Скоропадський. –– К.; Філадельфія, 1995. –– 495 с.
Published
2021-11-23
How to Cite
Popenko , Y. V. (2021). Ukraine and France in the light of political relations in 1921. Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 141-145. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2256