The history of the formation of the Katerinoslavs’ka guberniya’s territorial structure

  • V. M. Tleush
Keywords: district, border, area, territorial devision, Katerinoslavs’ka guberniya

Abstract

The article is dedicated to the history of the formation of the Katerinoslavska guberniya’s territorial division during the 19th century. It was proved that historical and geographical factors were decisive in the territorial policy of Russian government.

References

1. Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗРИ) (Собрание первое). – СПб., 1830. – Т. 27. – 1120 с.
2. Ден В.Э. Население России по пятой ревизии / В.Э. Ден. – Т. 1. Подушная подать в XVIII веке и статистика населения в конце XVIII века. – Москва: Университетская типография, Страстной бульвар. – 376 с.
3. Дружинина Е.И. Южная Украина в 1800–1825 гг. / Е.И. Дружинина. – М.: “Наука”, 1970. – 383 с.
4. Панфьорова М.А. Адміністративно-територіальний устрій Південно-Східної України наприкінці XVIII – а першій половині XIX ст. / М.А. Панфьорова // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: РА “Тандем – У”, 1999. – Вип. VІІ. – С. 119–127.
5. Савченко І.В. Адміністративно-територіальний устрій Південної України (1775–1822 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 “Історія України” / І.В. Савченко. – Запоріжжя, 2004. – 21 с.
6. Бойко П. Джерела з історії населення Степової України останньої чверті XVIII ст. / П. Бойко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університет. – 2010. – Вип. XXVIIІ. – С.118–127.
7. Военно-статистическое обозрение Российской империи. – Т. 11. – Ч. 4. Екатеринославская губерния. – СанктПетербург: Типография Департамента Генерального штаба, 1850. – 200 с.
8. ПСЗРИ (Собрание первое). – СПб., 1830. – Т. 26. – 873 с.
9. Адміністративний устрій Південної України (середина ХVІІІ – перша половина ХІХ століття) / Упорядники А. Бойко, В. Козирєв, В. Мільчев та ін.; передмова І.В. Савченко. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2005. – 528+XLI c. – (Серія “Джерела з історії Південної України”; т. 1).
10. Держархів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. 1. – Оп. 221. – Спр. 6.
11. ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 221. – Спр. 4. – 31 арк.
12. ПСЗРИ (Собрание первое). – СПб., 1830. – Т. 34. – 956 с.
13. ПСЗРИ (Собрание первое). – СПб., 1830. – Т. 29. – 1370 с.
14. ПСЗРИ (Собрание первое). – СПб., 1830. – Т. 33. – 1171 с.
15. ПСЗРИ (Собрание второе). – СПб., 1833. – Т. 8. – Ч. 1. – 1014 с.
16. Екатеринославская губерния с Таганрогским градоначальством: Список населенных мест по сведениям 1859 года.– Спб., 1863.– 151 с.
17. Троценко О.В. Дослідження змін адміністративно-територіального устрою регіону як базової складової системи втрачених географічних об’єктів (на прикладі Дніпропетровської області) / О.В. Троценко [Електронний ресурс]. Режим доступу – http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzvdpu/geograf/2008_17/doslidjennya%20zmin.pdf
18. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального Штаба. Екатеринославская губерния / Составил капитан В. Павлович. – Санкт-Петербург: Типография Генерального Штаба, 1862. – 350 с.
19. ПСЗРИ (Собрание второе). – СПб., 1830. – Т. 2. – 1138 с.
20. Новікова С.В. Розвиток сільського господарства в селах Маріупольського грецького округу у середині ХІХ ст. / С.В. Новікова // Історичні і політологічні дослідження. Збірник наукових праць. – 2012. – № 1. – С. 149–154.
21. Подгайко М. Місцеве самоврядування Маріупольської грецької громади: ліквідація Маріупольського грецького суду в другій половині ХІХ ст. / М. Подгайко // Схід. – 2012. – № 6. – С. 137–140.
22. ПСЗРИ (Собрание второе). – СПб, 1875. – Т. 47. – Ч. 2. – 1047 c.
23. ПСЗРИ (Собрание третье). – СПб, 1889. – Т. 7. – 533 с.
24. ПСЗРИ (Собрание третье). – СПб, 1886. – Т. 2. – 493 с.
25. ПСЗРИ (Собрание третье). – СПб, 1897. – Т. 13. – 708 с.
26. Турченко Г.Ф. Південноукраїнський регіон у контексті формування модерної української нації (XIX – перша чверть XX ст.): Навчальний посібник. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. – 342 с.
27. Оглоблин О. Проблема схеми історії України 19–20 століття (до 1917 року) / О. Оглоблин // Студії з історії України: Статті і джерельні дослідження. – Нью-Йорк; Торонто, 1995. – C. 5–16.
Published
2021-11-23
How to Cite
Tleush , V. M. (2021). The history of the formation of the Katerinoslavs’ka guberniya’s territorial structure. Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 61-65. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2240