The role of Zaporizhian senior officers in the process of Southern Ukraine’s landlord’s colonization in the late XVIII century

  • S. G. Krasnobay
Keywords: landlords, nobility, Zaporizhian officers, South Ukraine

Abstract

The article characterizes the conditions under which Zaporizhian senior officers were included into Southern Ukraine’s landlord’s community. The author reveals the reasons of Russian administration’s loyal attitude towards Sich elite. The author analyzes the contribution which Sich elite made into the process of economic development in the late XVIIIth century. Turning to the history of Sich officers coming into the structure of the Russian Empire has been actualized nowadays. This happens under the conditions of global integral processes and Ukraine’s choice of her foreign policy vector.

References

1. Каюк Д. Г. Нобілітація запорозької старшини наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. / Д. Г. Каюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Тамдем-У, 1999. – Вип.VIІІ. – 280 с.
2. Сурева Н. В. Кооптація запорозької старшини до дворянства у законодавчій практиці Російської імперії / Н. В. Сурева // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – Вип. XXVI. – 248 с.
3. Олененко А. Г. Уніфікація військових звань козаків після зруйнування Запорозької Січі (На матеріалах документів Азовської губернської канцелярії) / А. Г. Олененко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – Вип. ХХVІ. – 245 с.
4. Російський державний військово-історичний архів. – Ф. ВУА. – Оп. 1. – Спр. 18337.
5. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – Спб., 1830. – Т. ХХ: 1775-1780 гг. - №14354.
6. Каюк Д. Г. Формування катеринославського та херсонського дворянства в 60-ті роки XVIII – на початку ХІХ століття: дис…канд. іст. наук: спеціальність 07.00.01. / Д. Г. Каюк. – Дніпропетровськ, 2002. – 243 с.
7. Яворницький Д. І. Твори. В 20-ти томах / Д. І. Яворницький. – К.-Запоріжжя: «Тандем», 2004. - Т.1. – 514 с. [Док. № СІ].
8. РДВІА. – Ф. 52. – Оп. 1/194. – Спр. 304. – Ч. 1
9. Сурева Н. В. Джерела з історії дворянства Південної України останньої чверті XVIII – першої чверті ХІХ століття: дис…канд. іст. наук: 07.00.06. / Н. В. Сурева – Запоріжжя, 2004. - 253 с.
10. Ведомость учененная в азовской губернской канцелярии, воякое число в екатеринославском уезде состоять вновь отведенныя к отводу назначенных помещикам земель, 1776 г. // Багалей Д. Наследники запорожских земель //Киевская старина. - 1885. – № 4. – С.783-790.
11. Інститут рукописів НБУ. – Ф. 42. – Спр. 276.
12. Описи Степової України останньої чверті XVIII – початку ХІХ століття // Джерела з історії Південної України. Т. 10 / Упоряд.: А. В. Бойко та ін. - Запоріжжя, 2009. – 434 с.
13. Бачинський А. Д. Січ Задунайська 1775 – 1828. Історико-документальний нарис / А. Д. Бачинський. – Одеса, 1994. – 120 с.
14. Гнедин Д. Т. Мои воспоминания / Д. Т. Гнедин // Русское богатство. – 1893. - №5. – С. 141–164.
Published
2021-11-23
How to Cite
Krasnobay , S. G. (2021). The role of Zaporizhian senior officers in the process of Southern Ukraine’s landlord’s colonization in the late XVIII century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 59-61. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2239