General Obozny Kochubey Semen Vasilyovich (1725–1779)

  • N. A. Gavrylysnyna
Keywords: cossack petty officer, S. Kochubey, the Hetmanate, General obozny

Abstract

The article is devoted to life and political activity of general obozny Semen Kochubey who became the second person in Cossack state in times of Kyrylo Rozumovsky’s hetmancy. Main stages of his political career and private life are illuminated in the exploring. Career and life of S. Kochubey is an example of how representatives of well-known petty officer families got substantial privileges because of their well-born origin. Attention is focused on strengthening of the clan system in Hetmanate that influenced on selection of applicants to supreme bodies of authority.

References

1. Лазаревский А. Очерки малороссийских фамилий: Кочубеи / А. Лазаревский // Русский архив. – 1876. – Т. ІІІ., № 12. – С. 439–455.
2. Милорадович Г. Родословная дворян и князей Кочубеев / Г. Милорадович // Киевская старина. – 1888. – Т. ХХІІ, № 8. – Отд. 3. – С. 46–50.
3. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). – Ф. Х. – Спр. 8438.
4. Заруба В.М. Козацька старшина гетьманської України (1648 – 1782): персональний склад та родинні зв’язки / Заруба В.М. – Дніпропетровськ: ЛІРА, 2011. – 931 с.
5. Корені та парості: український генеалогікон / [упоряд. тексту та іл., авт. вступ. ст. та приміт. В. Шевчук]. – К.: Либідь, 2008. – 472 с.
6. Дневникъ генеральнаго хоружаго Николая Ханенка. Приложение к журналу «Киевская Старина» / [состав., предисл. А. Лазаревский ] – К., 1884. – 524 с.
7. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр. 57326.
8. Горобець В. М. Старшина Гетьманщини: неслужбовий вимір службової кар’єри провідної соціальної верстви / В. М. Горобець // Український історичний журнал. – 2012. - № 4. – С. 52 - 66.
9. Путро О. І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення XVIII ст.): Монографія в 2-х частинах / О. І. Путро. – К.: ДАКККіМ, 2008. – Ч. І. – 240 с.
10. Маркович Я. Дневные записки Малороссийскаго подскарбия Генерального Якова Марковича / Я. Маркович. – Москва: Типография В. Готье, 1859. – Ч. ІІ. – 414 с.
11. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі ЦДІАК України). – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 1443.
12. Окиншевич Л. Генеральна старшина на Лівобережній Україні XVII – XVIII вв. / Л. Окиншевич – К., 1926. – 93 с.
13. ЦДІАК України. – Ф. 269. – Оп.1. – Спр. 332.
14. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 101108.
15. Сокирко О. Г. Артилерія козацької держави: створення, розвиток, внутрішня організація (1648 – 1781 рр.) / О. Г. Сокирко // Український історичний журнал. – 2012. – № 4. – С. 35–51.
16. Горобець В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної та соціальної історії ранньомодерної України / НАН України. Інститут історії України / В. Горобець. – К.: Інститут історії України, 2009. – 271 с.
17. Малороссийские чины и должности и оклад их содержания // Киевская Старина. – 1883. – Том. VI. – Год второй. – С. 381 – 385.
18. ЦДІАК України. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 1399.
19. ЦДІАК України. – Ф. 269. – Оп.1. – Спр. 1743.
20. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 11489.
21. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 19442.
22. Васильчиков А. А. Семейство Разумовских / А. А. Васильчиков. – СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1880 –. – Т.1. – 624 с.
23. Указъ имп. Екатерины ІІ объ учрежденіи малороссійской коллегіи // Киевская Старина. – 1883. – Том VI. – Год второй. – С. 738 – 740.
24. Кузнецов А. А., Чепурнов Н. И. Наградная медаль. В 2-х т. / А. А. Кузнецов, Н. И. Чепурнов. – М.: Патриот, 1992. – . – Т.1: 1701 – 1917. – 1992. – 416 с.
25. Модзалевский В. Л. Малоросийский родословник: в 5 т. / В. Л. Модзалевский. – К., 1910. – . – Т.2. – 1910. – 720 с.
26. ЦДІАК України. – Ф. 57. – Оп. 2. – Спр. 520.
27. ЦДІАК України. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 686.
28. ЦДІАК України. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 2769.
29. ІР НБУВ. – Ф. ХІІ. – Спр. 381.
30. Красногор Л. Ф. Рід Лашкевичів і щоденник одного із них [Електронний ресурс] / Л. Ф. Красногор // Режим доступу: http://www.ns-slovo.org.ua/new/index98.htm
Published
2021-11-23
How to Cite
Gavrylysnyna , N. A. (2021). General Obozny Kochubey Semen Vasilyovich (1725–1779). Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 50-54. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2237