The role of the frontier officers and elders in the organization of Ukrainian Cossacks and Cossack selection from among its own military elite (the end of the first half of the XV-XVI century).

  • I. A. Melnichuk
Keywords: Ukrainian Cossacks, boundary, defensive strategy, headman, voyevoda, prince

Abstract

The article discloses the organizational and coordinate role of the frontier Cossack officers (princes, vicegerents, voyevod) and headmen of boundary towns and small towns of the Great Lithuanian princedom in the military initiative of the Ukrainian Cossacks of the first half of the XVII century. It’s revealed that at the end of the XV century – the first half of the XVI century in the steppe boundary zone between the dominion of Lithuania and the Crimea the constant organized Cossack stratum emerged. The main task of it was flight and defensive efforts. The first organizers of Cossacks who removed the vector of its activity from spontaneous actions to planned operations were the boundary headmen and princes. Taking into consideration the tense relationship with the Crimean khanate the ruling circles of Lithuania dispraised the Cossacks’ actions on the official level but in fact didn’t obstruct the headmen’s initiative, secretly supporting the transformation of the Cossacks to the effective defensive power. Parallel with it was the process of severance from the Cossacks environment its own elected leaders who in the middle of the first half of the XVI century were able to unite their own detachments for realization of their concerted operations. In the middle of the XVI century there matured the question about the creating the constantly acting outpost of the Cossacks in the Lower Dnipro which would give the additional advantages to its mobilization, coordination of actions, realization of the systematic defensive and offensive strategy.

References

1. Kurtyka J. Podole pomiędzy Polską i Litwą w XIV i 1 połowie XV wieku. В кн.: Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu. Kraków, 2000.
2. Prochaska A. Podole lennem Korony 1352–1430. «Rozprawy Akademii Umiejętnośi. Wydział Historyczno-Filozoficzny», seria 2 (Kraków), 1895. t. 7.
3. Хроніка Литовська і Жмойтська. // ПСРЛ. – Т. ХХХІІ. – 1975. – С. 44.
4. Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця VIIІ ст. / Н. М. Яковенко. – К. : Генеза, 1997. – 380 с.
5. Крип’якевич І. Запорозьке військо./ Історія українського війська // Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. – Львів: Світ, 1992. – 712 c.
6. Черкас Б. В. Служиві татари в обороні українських земель Великого князівства Литовського XV-XVI століть / Б.В. Черкас // Надчорномор'я: студії з історії та археології (з ІХ ст. до н.е. по ХІХ ст. н.е.). — К.: Інститут історії України НАН України, 2008. — Вип. 1. — С. 144-148.
7. Акты, относящиеся къ истории южной и западной России. – Том 1. – С. 60-61
8. Клепатский П. Очерки по истории Киевской земли. – Т. 1. – Одесса, 1912.
9. Jozef Wolff. Kniaziowie litewsko-ruscy od konca czternastego wieku, Warszawa, 1895.
10. Dziadulewicz Stanisław. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce. – Wilno, 1929.
11. Aleksander Walerian Jabłonowski. Źródła dziejowe. Zieime ruskie. Ukraina. Kijow — Bracław. – Варшава, 1897. – Т. XXII. – С. 108, 295
12. Wiktor Wittyg. Nieznana Szlachta Polska I Jej Herby.– Krakow, 1912. – S. 37-38.
13. Акты, относящіеся къ исторіи южной и западной Россіи. – Т. 1. – № 161
14. Archiwum Ksiąząt Lubartowiczow-Sanguszkow w Sławucie. – Lwow, 1887. – T. 1. – № 117. – S. 117–118.
15. Kronika Polska Marcina Bielskiego.– Sanok, 1856. – T. 2.— S. 882, 1068
16. Голобуцкий В. А. Запорожское казачество. / В. А. Голобуцкий. – К. : Гос. изд-во политической литературы УССР, 1957. – 461 с.
17. Боплан, Г. Левассер, де. Опис України, кiлькох провiнцiй Королiвства Польського, що тягнуться вiд кордонiв Московiї до границь Трансiльванiї, разом з їхнiми звичаями, способом життя i ведения воєн / Перекл. Я. I. Кравця, З. П. Борисюк. Передм. Я. Д. Iсаевича, В. А Смолiя. – К., 1990. – 208 с.
18. Акты, относящіеся къ исторіи западной Россіи: 1340–1506.– Т. 1. – С. 194.
19. Акты, относящіеся къ исторіи западной Россіи: 1340–1506. – Т. 1. – С. 141-142
20. Сборник Российского исторического общества. – СПб., 1882. – Т.35. – С. 23.
21. Грушевський М. Історія України-Русі. – К.,1995. – Т.7. – С. 83.
22. Голобуцкий В. А. Запорожское казачество. / В. А. Голобуцкий. – К. : Гос. изд-во политической литературы УССР, 1957. – 461 с.
23. Pulaski K. Stosunki z Mendli-Girejem chanem tatarow perekopskich (1469-1415) // Stosunki Polski z Tatarsziczizna od polowi XV wieku. Kraków–Warszawa, 1881. – S. 269.
24. Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні. / Післям. М. Ф. Слабошпицького; комент. О. Д. Василюк та І. Б. Гирича. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с.
25. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Т.1. – 800 с.
26. Podhorodecki, Leszek. Chanat Krymski i jego stosunki z Polską w XV—XVIII w. — Warszawa, 1987.
27. Волынская краткая летопись. / ПСРЛ — M., 1980. — Т. 35 — С. 10, 118-127.
28. Borawski, Piotr. Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej. — Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986.
29. Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi. – Królewiec, 1582.
30. ЦДІА України. – Ф. КМФ 36 (Литовська метрика). – Оп.1. – Од. зб. 7. – Арк. 790-791, 911, 948.
31. Гайворонский О. Повелители двух материков. – Киев-Бахчисарай, 2007. – Т. 1. – 400 с.
32. Черкас Б. В. Політична криза в Кримському ханстві і боротьба за владу Іслам-Гірея у 20–30-х роках ХVІ ст. // Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії ХІ–ХVIII століть . – Вип. 1 / Відп. ред. В. А. Смолій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2000. – 463 с.
33. Книга посольская Метрики Великого княжества Литовского. – М., 1843, – С. 20.
34. Архив Юго-Западной России. – ч. VII. – Т.І. – док. № 14. – С. 77-91.
35. Архив Юго-Западной России. – ч. VII. – Т.І. – док. № 15. – С. 91-105.
36. Acta Tomiciana. – T. 16. – Poznaǹ,1857 – S. 366.
Published
2021-11-23
How to Cite
Melnichuk , I. A. (2021). The role of the frontier officers and elders in the organization of Ukrainian Cossacks and Cossack selection from among its own military elite (the end of the first half of the XV-XVI century) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 32-38. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2234