His vocation is history (on the 60th anniversary of Professor Sergiy Romanovich Lyakh)

  • O. M. Ignatusha
Keywords: creativity, initiative, department, education, science, research, historian

Abstract

The article describes the creative path and achievements of the prominent historian Sergiy Romanovych Lyach, PhD, professor, the head of the department of the history of Ukraine. It shows his fields of interests, characterizes his scientific researches, his contribution to the educational process of the historical faculty under the condition of the educational transformation of the educational system in the independent Ukraine.

References

1. Лях С.Р. Формирование элементов советского образа жизни в доколхозной деревне Украинской ССР (1921–1929 гг.) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук 07.00.01 / Сергей Романович Лях. – К., 1981. – 23 с.
2. Лях С.Р. Наймана праця в сільському господарстві України в умовах непу. – К. : Вища школа, 1990. – 127 с.
3. Лях С.Р. Сельскохозяйственные рабочие Украинской ССР в 20-е годы : автореф. дисс... докт. ист. наук 07.00.01 / Сергей Романович Лях; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – К., 1991. – 30 с.
4. Запорізький національний університет. Ювілейна книга. 80-річчю Запорізького університету присвячується / Голова редкол. проф. С.М. Тимченко. – Запоріжжя : Дике поле, 2010. – С. 167–168.
5. Лях С.Р. Кафедра історії України // Історичний факультет Запорізького державного університету. 30 років (1971–2001): Ювілейна книга. – Запоріжжя : Просвіта, 2001. – С. 18.
6. Лях С.Р. Кафедра історії України // Наукові праці історичного факультету: 25-річчю історичного факультету присвячується. 1971–1996 / Ред. кол. : Ф.Г. Турченко, Г.М. Тощев, С.Р. Лях, О.А. Удод; Запорізький держ. ун-т. – Вип. ІІ. – Дніпропетровськ : МП "Промінь", 1997. – С. 17.
7. Кривко І.М. Земельні громади Південної України (1922–1930 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ірина Миколаївна Кривко; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 19 с.
8. Турченко Ф.Г. Історичний факультет: 30 років / Ф.Г. Турченко // Історичний факультет Запорізького державного університету. 30 років (1971–2001): Ювілейна книга. – Запоріжжя : Просвіта, 2001. – С. 13–14.
9. Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України дорадянського періоду для студентів І і ІІ курсів історичного факультету / Упоряд. С.Р. Лях. – Запоріжжя : ЗДУ, 1989. – 48 с.
10. Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України для студентів ІІ курсу історичного факультету / Упоряд. А.В. Бойко. – Запоріжжя :ЗДУ, 1994. – 34 с.
11. Програма курсу історії України (для студентів-істориків) / Укл. С.Р. Лях, А.В. Бойко. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992. – 39 с.
12. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Українські національні партії (кін. ХІХ ст. – 1917 р.)" (для студентів історичного факультету) / Упоряд.: Ф.Г. Турченко, А.В. Бойко, Т.С. Геращенко та ін. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992. – 140 с.
13. Бойко А.В. Дослідження давньої історії України на історичному факультеті / А.В. Бойко // Наукові праці історичного факультету: 25-річчю історичного факультету присвячується. 1971–1996 / Ред. кол. : Ф.Г. Турченко, Г.М. Тощев, С.Р. Лях, О.А. Удод; Запорізький держ. ун-т. – Вип. ІІ. – Дніпропетровськ : МП "Промінь", 1997. – С. 11–15.
14. Лях С.Р. Публікації з історії Південної України в періодиці 1991–1995 рр. / Сергій Романович Лях // Південна Україна XVIII–XIX століття : записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України ЗДУ / Гол.
ред.: А.В. Бойко ; Запорізький держ. ун-т . – Запоріжжя : Тандем-У, 1996. – Вип. 1. – 1996 . – С. 153–166.
15. Лях С.Р. Комп’ютерна інформаційна система "Вольності Війська Запорозького у XVIII ст." / С.Р. Лях // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 2-4 жовтня 1997 р. – Запоріжжя РА "Тандем-У", 1997. – Секції ІІІ, ІV, V. – С. 57–59.
16. Українське козацтво: Мала енциклопедія / Ред. кол. : Ф.Г. Турченко (керівн. авт. колективу), С.Р. Лях (відп. ред), С.Ф. Плецький (вч. секретар) та ін. – К. : Генеза; Запоріжжя : Прем'єр, 2002. – 567 с.
17. Українське козацтво: Мала енциклопедія. – Вид. 2-е, доп. і перероб. / Ред. кол. : Ф.Г. Турченко, С.Р. Лях, І.Б. Гирич та ін. – К. : Генеза ; Запоріжжя : Прем'єр, 2006. – 672 с.
18. Дідик С.С. Новослобідський козацький полк (1753–1764 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук 07.00.01 / Сергій Сергійович Дідик; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.
19. Лях С.Р. "Жаркое" на п'яту річницю жовтневої революції: деталі воєнно-політичного побуту на Запоріжжі у 1922 році / С.Р. Лях // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. ХХ. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – С. 178–183.
20. Лях С.Р. Диктатура посередності: Колективний портрет регіонального політичного керівництва пореволюційної доби (1920–1925 рр.) / С.Р. Лях // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. ХХІІІ. Політична еліта в історії України. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – С. 209–228.
21. Лях С.Р. "Плачущие большевики": Штрихи до колективного портрету компартійної номенклатури 20-х років // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. ХХХ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – С. 110–120.
22. Рибальченко А. Українізація в рецепції провінційних політиків (на матеріалах Запорізького округу, 1923-1929 рр.) / Андрій Рибальченко // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука-2013" : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 1. – С. 247–249.
23. Становление основ социалистического уклада жизни крестьянства УССР / С.В. Кульчицкий, С.Р. Лях, В.И. Марочко; АН УССР, Ин-т истории. – К. : Наукова думка, 1988. – 180 с.
24. Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928 рр.): Колективна монографія / Відп. ред. С. В. Кульчицький. НАН України. Інститут історії України. – [Кн. 1], ч. 1. – К. : Інститут історії України НАН України, 2010. – 445 с. – (Серія "З історії повсякденного життя в Україні").
25. Лях С.Р. Історія України: Навчальний посібник для студентів неісторичних факультетів / Лях С.Р., Лях Р.Д., Красноносов Ю.М., Ізюмов В.І., Темірова Н.Р. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – С. 100–166.
26. Лях С.Р. Історія рідного краю: Підручник для 8 класу середньої загальноосвітньої школи: Запорізький край у козацьку добу (XVI–XVIII cт.) / Сергій Романович Лях, Ольга Костянтинівна Лях. – Запоріжжя : Прем'єр, 2000. – 192 с.
27. Лях С.Р. Історія рідного краю: Підручник для 8 класу середньої загальноосвітньої школи: Запорізький край у козацьку добу (XVI–XVIII cт.) / Сергій Романович Лях, Ольга Костянтинівна Лях. – Вид. 2, перероб. – Запоріжжя : Прем'єр, 2006. – 187 с.
28. Лях С.Р. Сповідь сільського інтелігента минулого століття: Д.З.Лях. Спогади про життя моє / С.Р. Лях // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. ХVІІ. – Запоріжжя : Просвіта, 2004. – С. 188.
29. Лях С.Р. Мемуари Данила Захаровича Ляха / С.Р. Лях // Джерела з історії Південної України. – Т. 9: Мемуари та щоденники. – Ч. 2. – Запоріжжя : РА "Тандем-У", 2006. – С. 8–9, 103–159.
Published
2021-11-23
How to Cite
Ignatusha , O. M. (2021). His vocation is history (on the 60th anniversary of Professor Sergiy Romanovich Lyakh). Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 14-27. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2232

Most read articles by the same author(s)