The role of Ukraine and Poland in bracing the stability in europe and worldwide: problemrelated historiography

  • N. N. Chorna
Keywords: historiography, stability, security, Poland, Ukraine

Abstract

The article analyzes the works of Ukrainian and foreign researchers, delineates the role of Ukraine and Poland in bracing the stability in Europe and worldwide, considered their participation in shaping security areas of Central and Eastern Europe. Special attention is paid to cooperation between the two countries in the light of European integration. Ascertains the level of scientific insight into the problem and substantiates the need of further investigation into the problem.

References

1. Бжезінский З. Велика шахівниця: американська першість та її стратегічні імперативи / Збігнев Бжезінский. − ІваноФранківськ : Лілея-НВ, 1997. − 236 с.
2. Бжезінський З. Україна − Польща: роль та місце в європейській інтеграції / Збіґнєв Бжезінський // Ї. − 1998. − Ч. №14. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n14texts/brzez-st.htm
3. Бжезінський З. Україна й Польща в контексті європейської інтеграції // Стратегічна панорама. − 1998. − №3−4. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/panorama/brzez.htm
4. Бурдяк В. Перспективи співробітництва "Україна − НАТО" і роль у ньому польського фактора / Віра Бурдяк, Ігор Мороз // Політичний менеджмент. − 2008. − №3. − С. 165−174.
5. Зеленько Г. "Навздогінна модернізація": досвід Польщі та України / Галина Зеленько. – К. : Критика, 2003. – 215 с.
6. Зеленько Г. Проблема українсько-польського партнерства в контексті членства Польщі в НАТО та ЄС / Галина Зеленько // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. М.М. Алексієвця. − Випуск 5. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – С. 162–164.
7. Кудряченко А.І. Європейський вибір України: необхідність, реалії, перспективи / А.І. Кудряченко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. − К., 2009. − Випуск 15. − С. 147−154.
8. Кудряченко А.І. Європейський вибір України: сучасний етап реалізації курсу // Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. − К. : ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. − С. 76−88.
9. Полторацький О. Особливий випадок співпраці / Олександр Полторацький // Політика і час. – 2005. – №1. – С. 7–16.
10. Чекаленко Л. Україна і Республіка Польща: від історичних стереотипів до стратегічного партнерства / Л. Чекаленко // Зовнішні справи. − 2010. − №3/4. − С. 26−31.
11. Чекаленко Л.Д. Україна − Польща: нові тенденції взаємин / Л.Д. Чекаленко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. − К., 2003. − Випуск 9. − С. 138−147.
12. Baluk W. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekscie geopolityki / Walenty Baluk // Україна і Польща − стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє. − К. : Вид-во Українського фіто соціологічного центру, 2002. − Ч. ІІ. − С. 21−29.
13. Baluk W. Wschodnia polityka Polski i zachodnia polityka Ukrainy (historyczny i koncepcyjny zarys problemu) / Walenty Baluk // Region czarnomorski: Bocznik Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej / red. T. Kapuśniak, A. Gil. − Lublin : Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej, 2009. − Częśż 1. − S. 45−57.
14. Bieleń S. Paradoksy polskiej polityki zagranicznej / Stanisław Bieleń // Studia Europejskie. − 2004. − №2. − S. 9−30.
15. Корэйба Я.В. Концептуальные основы внешней политики Польши в отношении европейских стран постсоветского пространства / Я.В. Корэйба // Вестник МГИМО-университета. − 2011. − №6 (21). − С. 234−240.
16. Корэйба Я.В. Международные организации как катализатор интеграционного выбора государств постсоветского пространства в Европе / Я.В. Корэйба // Вестник международных организаций. − 2012. − №2. − С. 118−132.
17. Łysek W. Trudne partnerstwo: stosunki polsko-ukrainskie w swietle traumatycznych doswiadczen obu narodów / Wojciech Łysek. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Referaty_VI_KKMU/NSiH/P_125_AGH-VI_KKMU.pdf
18. Гаджиев К.С. Введение в геополитику : учеб. для вузов / К.С. Гаджиев. − М. : Логос, 1998. − 416 с.
19. Дугин А.Г. Геополитика : учеб. пособие для студ. вузов / А.Г. Дугин. − М. : Гаудеамус : Академ. Проект, 2011. − 583 с.
20. Мошес А. Геополитические искания Киева (Центральная и Восточная Европа в политике Украины) / Аркадий Мошес // Pro et Contra. − Т. 3. − №2. − Весна 1998. − С. 95−110.
21. Мошес А. Особый случай? / Аркадий Мошес // Россия в глобальной политике. − 2008. − №2. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.globalaffairs.ru/number/n_10631
22. Хаггер Н. Синдикат. История создания тайного мирового правительства и методы его воздействия на всемирную политику и экономику / Николас Хаггер ; пер. с нем. : Т. Новиковой. − М. : Столица-Принт, 2008. − 768 с.
23. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон. − М. : АСТ : Астрель, 2011. − 571 с.
24. Медвідь Ф.М. Стратегічне партнерство України і Польщі в умовах багатополярного світу / Ф.М. Медвідь // Наукові праці МАУП. − 2011. − Випуск 1 (28). − С. 33−38.
25. Стоєцький С.В. Концепція стратегічного партнерства в політиці Республіки Польща щодо України / С.В. Стоєцький // Політичний менеджмент. − 2005. − №3 (12). − С. 147−158.
26. Стоєцький С. Україна і Польща в сучасних геополітичних координатах: проблема стратегічного вибору і асиметрії партнерства / Сергій Стоєцький // Україна і Польща − стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє. − К. : Вид-во Українського фіто соціологічного центру, 2002. − Ч. ІІ. − С. 76−79.
27. Будкін В. Українсько-польське співробітництво в контексті відносин України з СНД та ЄС / Віктор Будкін // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. − К., 1999. − С. 48−50.
28. Borusewicz В. Granica polsko-ukraińska w kontekście integracji Polski z NATO i UE / Bogdan Borusewicz // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. − К., 1999. − С. 11−15.
29. Житарюк Н. Україна і Польща на геополітичній карті Європи / Наталя Житарюк // Україна і Польща у СхідноЦентральній Європі: спадок і майбуття. − К., 1999. − С. 132−134.
30. Параховський Б. Україна в центральноєвропейському регіоні: геополітична ситуація та перспективи розвитку / Борис Параховський // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. − К., 1999. − С. 30−38.
31. Рябчук М. Подібна доля, різний досвід. Дещо про перспективи польсько-українського діалогу / Микола Рябчук // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. − К., 1999. − С. 67−70.
32. Павленко С. Відносини України і Польщі в контексті європейської інтеграції / Сергій Павленко // Україна і Польща − стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє. − К. : Вид-во Українського фіто соціологічного центру, 2002. − Ч. ІІ. − С. 30−39.
33. Чігак В. Становище Польщі у Центральній Європі та її взаємини з Україною / Вацлав Чігак // Ї. − 1997. − №10. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n10texts/10-zmist.htm
34. Матійчик Я. Європейський екзамен / Я. Матійчик // Політика і час. − 2001. − №8. − С. 40−47.
35. Бершада Є. Українсько-польські стосунки та європейська безпека / Євген Бершада // Ї. − 1998. − Ч. №14. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n14texts/bersheda.htm
36. Кирчів А. Питання національної безпеки Республіки Польща на сучасному етапі / Андрій Кирчів // Ї. − 1998. − №14. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n14texts/kyrchiv.htm
37. Куйбіда В. Україна − Польща на шахівниці світу / Василь Куйбіда // Ї. − 1998. − №14. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n14texts/kujbida.htm
38. Глібов В. Українсько-польські взаємини в пострадянський період. Деякі аспекти політичного й економічного співробітництва / Віктор Глібов, Дмитро Горун // Політика і час. – 1997. – №5–6. – С. 15–21.
39. Козакевич Є. Польща перед вибором вектора політики національної безпеки на зламі 80−90-х років / Єжи Козакевич // Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива / За заг. ред. О.І. Соскіна. – К. : Вид-во "Інститут трансформації суспільства", 2007. – С. 38−49.
40. Toś А. Polityczne stosunki polsko-ukraińskie w ostatniej dekadzie XX w. / Arkadiusz Toś. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psz.pl/tekst-16601/Arkadiusz-Tos-Polityczne-stosunki-polsko-ukrainskie-w-ostatniej-dekadzie-XX-w
41. Моцок В. Вплив політики західних країн на розвиток українсько-польських взаємовідносин у 90-х роках ХХ ст. / В. Моцок // Людина і політика. − 2001. − №5. − С. 26−34.
42. Яніна О. Вплив ЄС на польсько-українські стосунки в постбіполярну епоху / О. Яніна // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. − Т. 15. − Випуск 7. − Одеса : Астропринт, 2010. − С. 155−159.
43. Моцок В.І. Сучасні українсько-польські міждержавні відносини: політичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політичні інститути та процеси" / В.І. Моцок. – Чернівці, 2002. – 20 с.
44. Drzewicki А. Stosunki z Ukrainą w sferze bezpieczeństwa: polski punkt widzenia / Artur Drzewicki // Bezpieczeństwо Narodowe. − 2011. − №17. − S. 151−168.
45. Бурант С. Україна і Польща: до стратегічного партнерства / С. Бурант // Політична думка. − 1997. − №3. − С. 99−111.
46. Трофимович В. Політичні відносини України та Республіки Польща / Володимир Трохимович // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія: Політичні науки. – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія". – Випуск 4. – 2010. – С. 121−133.
47. Malak K. Polityka bezpieczeństwa narodowego Ukrainy / Kazimierz Malak. − Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 1999. − 133 s.
48. Чернега П. Українсько-польський діалог в контексті стратегічного партнерства / П. Чернега // Історія в школі. − 2002. − № 5/6. − С. 1−4.
49. Яніна О. Російський чинник в українсько-польських відносинах у контексті нестаціонарної системи міжнародних відносин / О. Яніна // Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. – Т. 14. – Випуск 13. – Одеса : Астропринт, 2009. – С. 682−686.
50. Васюк В. Базові засади становлення й еволюція сучасних українсько-польських відносин / В. Васюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 15. – Рівне, 2009. – С. 69−72.
51. Ващенко О. Співробітництво України та Польщі у американській проекції євроатлантичної безпеки / Олена Ващенко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 22. – Рівне, 2011. − С. 127−131.
52. Митрофанова О. Польща як стратегічний партнер України / Оксана Митрофанова // Політичний менеджмент. − 2006. − №6. – С. 153-160.
53. Бочаров В.В. Євроінтеграційні орієнтири стратегічного партнерства України і Республіки Польща / В.В. Бочаров // Сучасна українська політика. Спецвипуск. Україна як суб'єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К. : Фенікс, 2011. − С. 129−136.
54. Антонюк О.С. Становлення та розвиток українсько-польських відносин (1991−2003) / О.С. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. − Випуск 74-76. – К., 2004. − С. 4-7.
55. Сардачук П. Двосторонні відносини України з країнами-сусідами НАТО / Петро Сардачук, Ігор Цепенда // Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура, відносини з Україною : Навч. посіб. / Кол. авт.; за заг. ред. проф. Д.І. Дзвінчука. − Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. − С. 358−365.
56. Пивоваров А.С. Основні аспекти українсько-польського стратегічного партнерства / А.С. Пивоваров // Держава і право. − 2008. − №1 (39). − С. 710−716.
57. Stosunki polsko-ukraińskie / pod red. J. Kozakiewicza. − Kraków : Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 1998. − 194 s.
58. Polityczno-wojskowe aspekty polskiej polityki wschodniej / pod red. J. Stefanowicza. − Warszawa, 1991. − 128 s.
59. Гевко В.Р. Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх відносин (1991–2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / В.Р. Гевко. – Чернівці, 2005. – 20 с.
60. Гевко В. Військово-політична співпраця між Україною та Польщею у 1992−2003 роках / Вікторія Гевко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія / за заг. ред. проф. М.М. Алексієвця. – Випуск 1. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – С. 238–245.
61. Янків М. Україна і Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат / Мирон Янків. − Львів : Світ, 2011. − 398 с.
62. Знахоренко О. Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах: державно-політичний та військовий аспекти / Оксана Знахоренко // Людина і політика. – 2004. – №3. – С. 29–40.
63. Зюлковскі М. Польсько-українські взаємини як складова архітектури сучасної Європи / Марек Зюлковскі // Віче. − 2003. − №6. − С. 72−74.
Published
2021-11-23
How to Cite
Chorna , N. N. (2021). The role of Ukraine and Poland in bracing the stability in europe and worldwide: problemrelated historiography. Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 282-288. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2224