State interpretation by Ukrainian scientists of theories of Kyivan Rus foundation

  • Yu. A. Lebedeva
Keywords: traditions, concept, theory of origin, Kyiv Rus, Ukrainian history, state, statehood,, statehood, state, Ukrainian history, Kyiv Rus, theory of origin, concept

Abstract

The article is dedicated to the research of the state building concepts of Ukrainian historians and their interpretation of some theories of foundation of Kyivan Rus as a state of Ukrainian nation. The author proves that works of the outstanding scientists have not only doubtless historical value but also preserve their scientific significance as one of the result approaches to the study of the problem of origin and development of Ukrainian tradition of state formation. At the same time the works of the scientists of state directed school are analyzed from the viewpoint of shedding light on interrelation of Ukrainian nation ethnogeny and formation of their own national identity.

References

1. Толочко П. Від Русі до України: Вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичні праці / Петро Толочко. – К.: Абрис, 1997. – 400 с.; Ричка В. Формирование территории Киевской земли (ІХ – первая треть ХІІ в.) / Володимир Ричка. – К.: Наукова думка, 1988. – 121 с.
2. Калакура Я. Витоки української державності. Антська держава. / Ярослав Калакура // Українська земля і люди.
Український етнос у світовому часопросторі: Колективна монографія за ред. П.П.Кононенка. – К.: ННДІУВІ, 2011. – Т.1. – 670 с.
3. Толочко П. Видатний історик України і Росії / Петро Толочко // Київська старовина. – 1992. – №5. – С.9.
4. Костомаров Н. Мысли о федеративном начале в Древней Руси / Николай Костомаров // Український історичний журнал. – 1993. – №10. – С.130 – 137.
5. Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография / Николай Костомаров. – К.: Лыбидь, 1990. – 736 с.
6. Грушевський М. Звичайна схема «рускої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства / Михайло Грушевський // Твори у 50 томах [редкол.: П.Сохань (гол.ред.), І.Гирич (відп. секр.), О.Тодійчук].– Львів: Світ, 2002. – Т.1. – С. 75 – 82.
7. Грушевський М. «Малороссийские песни Максимовича» і століття української наукової праці / Михайло Грушевський // Україна, 1927. – С.1 – 13..
8. Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866-1934) / Любомир Винар // Сучасність. – 1986. – С.79 – 100.
9. Грушевский М. Очерк истории украинского народа / Михаил Грушевский. – К.: Лыбидь, 1990. – 397 с.
10. Грушевський М. Вступний виклад з давньої історії русі, виголошений у Львівськім університеті 30 вересня 1894 р. / Михайло Грушевський // Твори у 50 томах [редкол.: П.Сохань (гол.ред.), І.Гирич (відп. секр..), О.Тодійчук]. – Львів: Світ, 2002. – Т.1. – С. 65 – 74.
11. Греков Б. Киевская Русь / Борис Греков. – М., 1953. – 568 с.
12. Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2-х т. / Наталія Полонська-Василенко. – К.: Либідь, 2002. – Т. 1.: До середини XVII ст. – 672 с.
13. Крип’якевич І. Історія України / І.Крип’якевич. – Львів: Світ, 1990 – 520 с.
14. Фігурний Ю. Київ – головний державотворчий центр України, осердя формування і становлення національного війська (від княжих часів до сьогодення) / Юрій Фігурний // Українознавство. – К., 2003. – №2 – 3. – С. 261 – 270.
15. Шостак М. Державотворча концепція утворення Київської Русі Михайла Грушевського та її оцінка у працях його послідовників – Івана Крип’якевича, Мирона Кордуби та Стефана Томашівського / Маргарита Шостак // Українознавство, 2007. – №1. – С. 277 – 279.
16. Томашівський С. Історія України. Старинні і середні віки / Стефан Томашівський. – Львів, 1919. – 186 с.
17. Толочко П. Древняя Русь: очерки социально-политической истории / Петр Толочко. – К.: Наукова Думка, 1987. – 234 с.
18. Грушевський М. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІV ст. / Михайло Грушевський. – К.: Наукова думка, 1991. – 541 с.
19. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. / Олена Апанович. – К.: Варта, 1994. – 96 с.
20. Моця О. До передісторії українського етносу / Олександр Моця // Український історичний журнал. – 1991. – №10. – С.4.
21. Ричка В. Про характер та деякі особливості і формування давньоруської народності / Володимир Ричка // УІЖ. – 1992. – №10. – С.4.
22. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України / Леонід Залізняк. – К.:Абрис, 1994. – 255 с.; Солдатенко В., Сиволюб Ю. Передумови і зародження української національної ідеї / Володимир Солдатенко, Юрій Сиволюб // Український історичний журнал. – 1994. – №2 – 3. – С.19.
23. Толочко О. Особливості міжсеньйоріальних відносин у період феодальної роздробленості давньої русі ХІІ – ХІІІ ст. / Олексій Толочко // Феодалізм на Україні. – К., 1990. – С.28 – 41.
Published
2021-11-23
How to Cite
Lebedeva , Y. A. (2021). State interpretation by Ukrainian scientists of theories of Kyivan Rus foundation. Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 261-265. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2217