Peculiarities of Ecological aspects of land use during agriculture transformation (1991- 2012): historical context

  • Ya. A. Fedorenko
Keywords: heavy metals, mineral and organic fertilizers, humus, soil erosion, crop rotation, agrarian reform

Abstract

The article is devoted to the complex study of ecological aspects of agricultural sector development during agriculture transformation period ranging from the 1990th up to the end of 2012 with the emphasis on the historical context. Basic attention is paid to the main ecological problem of land use, that exhausted basic treasure of agricultural country - Ukrainian humus. Issues of disturbance of crop rotation system, one-crop strangle, economy of mineral and organic fertilizers, bad defense of agricultural area from water and wind erosion are characterized.

References

1. Статистичні дані ФАО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//faostat.fao.org
2. Болотських М.В. Земельна реформа в Україні: еколого-соціальні умови реалізації в історичному контексті (90-і рр. ХХ ст. – 2005 р.):автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.і.н. / Болотських Михайло Васильович. – Луганськ, 2006. – 23 с.
3. Бойко Л. Екологічні загрози і земельні відносини: як вийти з критичної ситуації [Електронний ресурс] / Л.Бойко // Землевпорядний вісник. – 2010. – №9. – С.23-25. – Режим доступу до журн.: http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Zv/2010_9/Boiko.pdf
4. Зведені дані про зміну структури сільськогосподарських угідь в Україні у 1990-1999 роках // Поточний архів Міністерства аграрної політики України. Департамент реформування сільського господарства. – 1999, Грудень
5. Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2010 року: Статис. Бюлетень. – К., 2010. – 53 с.
6. Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2012 року: Статис. Бюлетень. – К., 2011. – 53 с.
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах» від 11.02.2010 р.№ 164 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon4. rada .gov.ua/ laws/ show/1 64-2010-% D0%BF
8. Стратегия реформ в продовольственном и аграрном секторах экономики бывшего СССР. — Вашингтон. Всемирный банк, 1993. — 277 с.
9. Олійник Я.Б. Екологічні проблеми сільського господарства / Олійник Я.Б., Федорищак Р. П., Шищенко П. Г./ Загальне землезнавство: Навчальний посібник. — К.: Знання-Прес, 2003. – 247 с.
10. Бредихін О.О. Розв’язання економічних проблем охорони земель на сучасному етапі розвитку земельних відносин / О.О. Бредихін // Економіка & держава. – № 9. – 2012. – С. 57–62
11. Концепція державної Програми розвитку органічного виробництва в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www .organic. com.ua/ uk homepage/2010-01-26-13-45-25?showall=1
12. З опустелюванням пропонують боротися, відновлюючи лісосмуги [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.lesovod.org.ua/ node/17728
13. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища:Навч. посібник / В.С. Джигирей. – 3-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2004. – 309 с.
14. Петренко І. Якого N нам треба / І.Петренко [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.agrobusiness.com.ua/2010-06-11-12-53-00/1633--n.html
15. Нестеренко П. «Сумихімпром»: час становлення і випробувань // Урядовий кур’єр. – -№ 7. – 2006, 8 квітня.
16. Мінеральні добрива – запорука добрих врожаїв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-45-25? showall=1
17. Концепція державної Програми розвитку органічного виробництва в Україні Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.organic.com.ua/ uk/ homepage/ 2010-01-26-13-45-25? Showal 1
18. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні в 2010 році Електронний ресурс].– Режим доступу:http // www.menr.gov.ua/ND_2010.pdf
19. Паньків З.П. Земельні ресурси: Навчальний посібник./ З.П.Паньків – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.
20. Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. / НАН України; Інститут історії України / В.А. Смолій (відп.ред.) - К.: Наук. думка, 2006. – Т.2 – 653 с.
Published
2021-09-01
How to Cite
Fedorenko , Y. A. (2021). Peculiarities of Ecological aspects of land use during agriculture transformation (1991- 2012): historical context. Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 168-172. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2194