ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ НА ЖИТОМИРЩИНІ В 30-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

  • N.G. Novosadova
Keywords: repressive and punitive policies, «Linear arrests», minorities, humanitarian intellectuals, intelligence

Abstract

У статті подано визначення понять «інтелігенція» та «гуманітарна інтелігенція». Висвітлено еволюцію ставлення радянської влади до інтелігенції та основні аспекти їх взаємостосунків в 30-х роках ХХ століття. Визначено основні причини, регіональні особливості та масштаби розгортання масових репресій проти людей творчої праці в 1930-х роках. Зазначено поіменний перелік представників гуманітарної інтелігенції, визначених як «антирадянський елемент» та «вороги народу», які були піддані масовим репресіям.

References

1. Єршов В. Політичні репресії в Житомирському педінституті 1933-1941 рр./ Володимир Єршов // Волинь. Житомирщина. – 1998. – №3. – С. 38-47.
2. Лутай М. Назвемо всіх поіменно / Майя Лутай // Вісник Житомирського педуніверситету. – 2000. – Вип. 5. – С.3-6
3. Рафальська Т. «Великий терор» на Житомирщині: Специфіка та технологія / Тетяна Рафальська // Український історичний журнал. – 2007. – №3. – С. 66-75
4. Шевчук Ю. Технологія здійснення репресій проти інтелігенці\ Житомирщини в 30-х рр. ХХ ст. / Юрій Шевчук // Історія Укриїии: маловідомі імена, події, факти. – 2010. – №36. – С.213-238
5. Нариси історії української інтелігенції (перша половина XX ст.): У 3 кн. / Відп. ред. Ю. О. Курносов; Авт.: С. І. Білокінь, О. Д. Бойко, Г. С. Брега та ін. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1994. – Кн. 1. – 138 с.
6. Марусик Т.В. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності (40-50-ті рр. ХХ ст.): Монографія / Тетяна Марусик. – Чернівці: Рута, 2002. – 463 с.
7. Касьянов Г. В. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років: соціальний портрет та історична доля. / Георгій Касьянов. – К.: Глобус, Вік; Едмонтон: Канад. ін-т Укр. Студій Альберт. ун-ту, 1992. – 176 с.
8. Державний архів житомирської області Ф. Р-308. Волинська окружна планова комісія м. Житомир, Волинського округу, Оп.1., спр.20. – Огляд стану промисловості сільського господарства і торгівлі Волинської губернії. – 206 арк.
9. Шаповал Ю. Справа «Спілки визволених України»: погляд із відстані 75 років / Юрій Шаповал. // Український історичний журнал. – 2005. – №3. – С. 132-143.
10. Бачинський Д. Місце та роль української інтелігенції в національній політиці радянської держави на початку 20-х рр. ХХ ст. / Дмитро Бачинський // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика НАН України, 2009. – Ч. 2. – 349 с.
11. Державний архів Житомирської області Ф. П-85. Житомирський (Волинський) окружний комітет комуністичної партії більшовиків України, Оп.1., спр. 695. – Інформація окружкома КП(б)У в ЦК КП(б)У, переписка з ЦК і райкомами партії про корисні копалини округу, антирадянські прояви, списки кулаків та інших антирадянських елементів. – 50 арк.
12. Дорошко М. Ротація керівних кадрів у радянській тоталітарній державі у 1920-30-ті роки: український «досвід» / Микола Дорошко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2007. – №16(1). – С. 445-455.
13. Лутай М. Ректори, викладачі, студенти Житомирського педагогічного інстититуту жертви сталінського тоталітарного режиму / Майя Лутай. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Viz/2009_2/Lytai_2.pdf
14. Ювілейна книга: Житомирському державному університету імені Івана Франка – 85 років : історичний нарис / П. Ю. Саух [та ін.]; голова ред. кол. П. Ю. Саух [та ін.]. – Житомир: Видавець М. Косенко, 2004. – 232 с.
15. Стронський Г. Й. Зліт і падіння: Польський національний район в Україні в 20-30-ті роки / Генріх Стронський. – Тернопіль, 1992. – 26 с.
16. Реабілітовані історією: у 27 т. / Житомирська область: У 7 кн. – Кн.1. – Житомир, 2006. – С.503.
17. Радянська Волинь. – 1937. – №230. – 4 жовтня.
Published
2021-09-01
How to Cite
Novosadova , N. (2021). ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ НА ЖИТОМИРЩИНІ В 30-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ . Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 127-131. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2187