The Committees of Poor Peasant role in realization of the Soviet policy in Ukrainian village

  • E. E. Levandovska
Keywords: Soviet authorities, peasants, Committees of Poor Peasants (KNS)

Abstract

The article presents critical analyses of the conventional point of view on the Committees of Poor Peasant (KNS), as a significant factor in the establishment of the Soviet regime in the Ukrainian village. The functioning of the KNS, are analyzed in the context of their effectiveness in realization of the Soviet policy. The article presents an attempt to identify the basic reasons of organization low efficiency, and on this basis, to determine perspectives for further researches

References

1. Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. 1919- 1920. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. А.З. Барабой, П.П. Бистренко, І.Х. Ганжа, О.В. Івашин, М.К. Козиренко, І.Л. Шерман. – К.: Видавництво Академії наук Української РСР, 1957. – 1080 с.
2. Березовчук М.Д. Комнезами України в боротьбі за соціалізм / М.Д. Березовчук. – К.: Політвидав України, 1965. – 123 с.
3. Березовчук М.Д. Перші соціалістичні перетворення на селі: Про організації сільської бідноти та їх роль у здійсненні перших соціалістичних перетворень / М.Д.Березовчук. – К.: Політвидав України, 1976. – 149 с.
4. Дровозюк С. Динаміка суспільної свідомості українського селянства в умовах непу: історіографія проблеми / С.Дровозюк // Проблеми історії України: факти судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 442–465.
5. Кульчицький С.В. Комунізм в Україні: Перше десятиріччя (1919-1928) / С.В. Кульчицький . – К.: Основи, 1996. – 396 с.
6. Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. / НАН України; Інститут історії України / В.А.Смолій (відп.ред.) - К.: Наук. думка, 2006. - Т.2 - 653 с.
7. Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928 рр.): Колективна монографія / Відп. ред. С.В. Кульчицький: В 2 ч. – Ч 1. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 445 с.
8. Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917 – 1927 рр.) / О. І. Ганжа / НАН України. Інститут історії України. - К., 2000. - 208 с.
9. Журба М.А. Функціональні засади діяльності селянських громадських об’єднань України в умовах тоталітарної держави (20-30-ті рр. ХХ ст.) /М.А.Журба// Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя, 2000. — № 2. — С. 242-251.
10. Свистович С. М. Система радянських громадських об‘єднань української СРР у 20-30 роки ХХ століття / С.М.Свистович // Проблеми історії України: факти. Судження, пошуки. – 2007. – № 16. – С. 16-26.
11. Мельничук О. А. Комітети незаможних селян на Поділлі (1920-1933 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / О.А.Мельничук. — К., 1998. — 17 с.
12. Волошенко В.О. Комітети незаможних селян в Донбасі (1920-1933 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / В.О.Волошенко — Донецьк, 2003. — 20 с.
13. Волошенко В.О. Формування організаційної структури КНС (на матеріалах Донбасу) / В.О.Волошенко // Гуржіївські історичні читання: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 86-91.
14. Журба М.А. Громадські об’єднання національного села в умовах примусової комунікації селянських господарств України (20-30 ті рр. XX ст.) [Електронний ресурс]: Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук / М.А.Журба // Електронне наукове фахове видання: Історія науки і біограф істика – 2009 – №3. – Режим доступу до журн.: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2009-3/09zhurba.pdf
15. Державний архів Херсонської області. – Ф.Р-80. – Оп. 2. – Спр. 4.
16. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927—1939. Документы и материалы. В 5-ти тт. / Т. 1. Май 1927 — ноябрь 1929 / Под ред. В.Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. — 880 с.
17. Гребінникова О.В. Комітети незаможних селян Донецької губернії в 1920-1925 рр. / О.В Гребінникова // Південна Україна XX ст. – ЗДУ, 1998. – № 1 (4) – С.184 - 189.
18. Державний архів Херсонської області. – Ф.Р. – 81. – Оп. 1 – Спр. 58.
19. Державний архів Херсонської області. – Ф.Р. – 81. – Оп. 2 – Спр. 6.
Published
2021-09-01
How to Cite
Levandovska , E. E. (2021). The Committees of Poor Peasant role in realization of the Soviet policy in Ukrainian village . Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 118-123. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2185