Issues Southeastern part Russian-Ukrainian border in the 1920s

  • V. V. Sokirska
Keywords: district, parish, country, Executive Committee, Donetsk province, territorial-administrative committee, Russian-Ukrainian border

Abstract

With the collapse of the Soviet Union one of the worst problems was the problem of border and territorial demarcation of independent republics. The modern state border of the Russian Federation and Ukraine are the result of a long process of its definition in the 20- ies of XX century. The problem of the formation of the Donetsk area of the Russian- Ukrainian border that period. Among the problems and contradictions that are inherent in the formation of the Russian-Ukrainian border in the 1920s, faced the problem of determining the membership not only territory but also of enterprises. Highlights the impact of the administrative-territorial committees at various levels to determine if the disputed territories.

References

1. Боєчко В.Д. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан / В.Д. Боєчко, О.І. Ганжа, Б.І. Захарчук. – К.: «Основи»; Інститут державного управління та місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. – 168 с.
2. Кузьменко В.Б. До історії формування Північно-Східного та Східного кордонів України (1917–1925 рр.) // Університетські наукові записки. – 2005. – №4. – С. 26-30.
3. Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917–1921 рр.) / Т.Б. Бикова. – К., 2011. – 241 с.
4. Єфіменко Г.Г. Кордони державні України, принципи та історична практика їх визначення / Г.Г. Єфіменко, С.В. Кульчицький // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К.: Наукова думка, 2008. – С. 137-148.
5. Дмитрієнко М.Д. Зміни в адміністративно-територіальному устрої України в 1919 – 1920 рр. / М.Д. Дмитрієнко // Український історичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 43 – 52.
6. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. Вид. 3-є, доповнене. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2008. – 560 с.
7. Горизонтов Л.Е. Украина в зеркале регионалистики // Регионы и границы Украины в историической ретроспективе. – М., 2005. – С. 4-11; Борисенок Е.Ю. Украина и Россия: спор о границах в 1920-е годы // Регионы и границы Украины в историической ретроспективе. – М., 2005. – С. 205 – 235.
8. Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ). – Ф. Р-5677. – Оп. 1. – Спр. 7. – 585 арк.
9. Про усталення меж і складу Донецької губернії // Вісті ВУЦВК. – 1920. – 18 квітня.
10. Кабузан В.М. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века – 1989 год: формирование этнических и политических границ украинского этноса / В.М. Карбузан; Институт российской историй РАН. – М.: Наука, 2006. – 658 с.
11. Історія державної служби в Україні. У 5-ти томах / [О.Г. Аркуша, О.А. Бойко, Є.І. Бородін та ін.; відп. ред.. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; редкол.: С.В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Інститут історії НАН України. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т. 2. – 512 с.
12. ДАРФ. – Ф. Р-5677. – Оп. 3. – Спр. 85. – 18 арк.
13. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВОУ). – Ф. 1. – Оп. 2. – Од. зб. 1808. – 139 арк.
14. ЦДАВОУ. – Ф. 1. – Оп. 2. – Од. зб. 1807. – 71 арк.
15. ЦДАВОУ. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 2630. – 317 арк.
16. Кульчицький С. Смертельный водоворот. Рождение и гибель украинской Кубани / С.Кульчицкий // День. – 2007. – 17 марта // Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/ru/article/istoriya-i-ya/smertelnyy-vodovorot.
17. ЦДАВОУ. – Ф. 1. – Оп. 3. – Спр. 2524. – 16 арк.
Published
2021-09-01
How to Cite
Sokirska , V. V. (2021). Issues Southeastern part Russian-Ukrainian border in the 1920s. Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 109-114. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2181