The establishment of Soviet government in Ukraine (1919-1920): military, political and diplomatic aspects

  • V. L. Kavunnyk
Keywords: Christian Rakovsky, Red Army, Russian Soviet Federative Socialist Republic, Ukrainian-Russian war

Abstract

The communistic historiography considers the formation of soviet government in Ukraine in the context foreign military intervention and civil war in Russia. But Ukrainian national historiography studies this creation in context of war Russia against Ukraine. According to the international treaties and state papers this government had established as the result of Ukraine-Russian war. Actually this government was administration of Russia in Ukraine. The Soviet Ukraine wasn’t able to exist without military and diplomatic support of Russia.

References

1. Кавунник В. Війна РСФРР проти УНР від Берестейських до Ризьких мирних договорів за дипломатичними документами // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2012. – Том 25. – С. 435-456.
2. Кавунник В. Політика європейських держав до України від Версальських до Ризьких мирних переговорів: документальний та історіографічний огляд // Гілея. – 2013. – Вип. 75. – С. 180-182.
3. Borzęcki J. Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy Wschodniej / Jerzy Borzęcki. – Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2012. – 429 s.
4. Matwiejew G. Taktyka Adolfa Joffego podczas pertraktacji z Polską w sprawie zawarcia preliminariów pokojowych w 1920 roku // Zapomniany pokój. Traktat ryski. Interpretacje i kontrowersje 90 lat później / Pod redakcją Słanomira Dębskiego. – Warszawa: Centrum Polsko-Rosyiskiego Dialogu i Porozumienia, 2013. – S. 201-229.
5. Иоффе А. Дипломат революции: Сборник работ / Вступление и комментарии Феликс Крайзель. – Кембридж: Издательство Iskra Research, 1998. – 449 с.
6. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. – Ч. 2: От империалистической войны до снятия блокады с Советской России / Сост. и ред. проф. Ю. Ключников и А. Сабанин. – М.: Изд. Литиздата НКИД, 1926. – 463 с.
7. Внешняя политика СССР: 1917-1920 гг. Сборник документов. Т. 1 / Сост.: А. Тисминец; Отв. ред.: С. Лозовский; Ред. и прим.: Б. Штейн. – М., 1944. – 571 c.
8. Документы внешней политики СССР. В двадцати двух томах / Ред. Г. Фокина, Е. Гармаша и др. – М.: Государственное издание политической литературы, 1959. – Том 1: 7 ноября 1917 года – 31 декабря 1918 года – 722 с.
9. Трояновский А., Штейн Б. История внешней политики СССР / А. Трояновский, Б. Штейн. – М. – Л.: Военмориздат, 1945. – Т. 1. – 288 с.
10. Штейн Б. «Русский вопрос» в 1920-1921 гг. / Б. Штейн – М.: Государственное издательство политической литературы, 1958 – 344 с.
11. Супруненко М. Україна в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни (1918-1920 рр.) / М. Супруненко. – К.: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1951. – 342 с.
12. Супрененко Н. Очерк Истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918-1920) / Н. Супруненко. – М.: Издательство «Наука», 1966. – 455 с.
13. Хміль І. З прапором миру крізь полум’я війни. Дипломатична діяльність Української РСР (1917-1920) / І.Хміль. – К.: Видавництво академії наук Української РСР, 1962. – 355 с.
14. Симоненко Р. Українська РСР у боротьбі проти імперіалістичної агресії (1919-1920) / Р. Симоненко. – К.: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1963. – 67 с.
15. Симоненко Р. Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні (ІІ половина 1919 – березень 1921 р.) / Р. Симоненко. – К.: Наукова думка, 1965. – 303 с.
16. Карпенко О. Імперіалістична інтервенція на Україні 1918-1920 / О.Карпенко. – Л.: Видавництво Львівського університету, 1964. – 255 с.
17. Сергійчук В. Неусвідомлення України. Ставлення світу до Української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення. Видання друге, доповнене. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2012. – 872 с.
18. Центральний державний архів вищих органів влади та управління (далі – ЦДАВОУ). – Ф. 3696. – Оп. 1. – Спр. 182.
19. Иоффе А. Внешняя политика Советской России // Иоффе А. Дипломат революции: Сборник работ / Вступление и комментарии Феликс Крайзель. – Кембридж: Издательство Iskra Research, 1998. – 449 с.
20. Dąbski J. Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne uklady s Joffem, listy / J. Dabski – Warszawa, 1931. – 224 s.
21. В защиту Советской Украины. Сборник дипломатических документов и исторических материалов. – Х., 1921. – 51 с.
22. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921 / І. Мазепа. – К.: Темпора, 2003. – С.549-551.
23. Документы внешней политики СССР. В двадцати двух томах / Ред. Г. Фокина, Е. Гармаша и др. – М.: Государственное издание политической литературы, 1959. – Том 3: 1 июля 1920 г. – 18 марта 1921 г. – 723 с.
24. ЦДАВОУ. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 590.
25. Раковский Х. Отчет Рабоче-Крестьянского правительства Украины IV-му Всеукраинскому съезду Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 16-20 мая 1920 г. с приложением резолюции Съезда и резолюцией Центрального Исполнительного Комитета. – Х.: Всеукраинское издательство, 1920. – 36 с.
26. Центральний державний архів громадських об’єднань (далі – ЦДАГО). – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 129.
27. Собрание узаконений и распоряжений Всеукраинского революционного комитета. – Х. – № 1: 26 декабря 1919 – 10 февраля 1920. – С. 7-10;
28. ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 107.
29. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1953). Часть 1 (1898-1925). Издание седьмое. – М.: Госполитиздат, 1953. – 952 с.
30. Польско-советская война 1919-1920 (ранее неопубликованные документы и материалы): В 2 ч. / Ред. И. Костюшко. – М., 1994. – Ч. 1. – 215 с.
31. ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 200;
32. Збір законів і розпоряджень Робітничо-Селянського уряду України. Х., 1920. – № 6, 2-9 квітня 1920 року.
33. ЦДАВО. – Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 24;
34. Винниченко В. Єдиний революційно-демократичний фронт // Нова Україна. – 1923. – січень-лютий. – С. 54-71.
35. Назарук О. Галицька делегація в Ризі: Спомини сучасника / О.Назарук. – Львів: Українська християнська організація, 1920. – 169 с.
36. ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 130.
37. Польско-советская война 1919-1920 (ранее неопубликованные документы и материалы): В 2 ч. / Ред. И. Костюшко. – М., 1994. – Ч. 2. – 222 с.
38. Ленин В. Неизвестные документы. 1891-1922 / подгот. Ю. Амиантов [и др.] – М.: «Российская политическая энциклопедия», 1999. – 607 с.
39. ЦДАВО. – Ф. 4. – Оп. 1. – Спр. 670.
Published
2021-09-01
How to Cite
Kavunnyk , V. L. (2021). The establishment of Soviet government in Ukraine (1919-1920): military, political and diplomatic aspects. Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 104-109. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2180