Relations of “Association named after M. Kachkovsky” with populist and Polish organizations in Eastern Galicia (1874 –1914)

  • V. Ya. Lukashiv
Keywords: polonofilst, populism, moskwofilst, „Association named after M. Kachkovsky”, Eastern Galicia

Abstract

The article analyzes the development of cultural relations and educational „Association named after M. Kachkovsky” with leading national organizations and polonofilsk directions in Eastern Galicia, during the framed period of time. The relationship of these institutions developed into a difficult conditions of Ukrainian national and cultural life. „Association named after M. Kachkovsky” belonged to the Russophile orientation, aimed at spreading education and knowledge among the general public of population. The influence of cultural relations organizations and educational development of Eastern Galicia was brought.

References

1. Мончаловскій О. Памятная книжка въ 25-лѣтній ювілей Общества имени М. Качковского / О. Мончаловскій. – Л.: Тип. Ставропиг. И-та, 1899. – 168 с.
2. Терлецький О. Москвофіли й народовці в 70-х рр. / О. Терлецький. – Львів: Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1902. – 69 с.
3. Пашук В. Товариство „Просвіта” крізь призму „Слова”. До історії стосунків українських громадсько-політичних угрупувань Галичини (народовців і москвофілів) в др. пол. XIX ст. / В. Пашук. – Львів: Інститут українознавства НАНУ, 1999. – 38 с.
4. Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ ст.) / О. Сухий. – Львів: Наукове видання, 2003. – 495 с.
5. Аркуша О., Мудрий М. Русофільство в Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд / О. Аркуша, М. Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – Вип. 34. – С. 231 – 268.
6. Лукашів В. Видавнича діяльність „Товариства ім. М. Качковського” (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Лукашів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)” / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. У двох частинах. – Ч. ІІ. – С. 172 – 177.
7. Лукашів В. Економічна діяльність „Товариства ім. М. Качковського” (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Лукашів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. У двох частинах. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 9 – 12.
8. Лукашів В. Просвітньо-організаційна діяльність „Товариства ім. М. Качковського” (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Лукашів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 2. – С. 24 – 28.
9. Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине ХІХ – ХХ вв. / Н. М. Пашаева. – Москва, 2001. – 202 с.
10. Клопова М. Э. Российские дипломаты о восточнославянских землях Австро-Венгрии в конце ХІХ – начале ХХ вв. / М. Э. Клопова // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26 – 29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Історія. – Одеса – Київ – Львів, 1999. – Ч. 1. – С. 300 – 306.
11. Центральний державний історичний архів України в м. Львові, ф. 182, оп. 1, спр. 41, 38 арк.
12. ЦДІАЛ України, ф. 182, оп. 1. спр. 191, 54 арк.
13. Державний архів Тернопільської області, ф. 231, оп. 2, спр. 5636, 37 арк.
14. Отчетъ о дѣятельности Общества им. Михаила Качковского за время отъ 8 (20) Августа 1878 до 11 (23) Сентября 1879 года. – Львовъ: Типографія Ставропигійского Института, 1879. – 42 с.
15. Отчетъ о дѣятельности Центрального Выдѣла и Выдѣла Филій Общества им. Михаила Качковского за время отъ 11 (24) сентября 1904 г. до 16 (29) сентября 1905 г. – Львовъ: Типографія Ставропигійского Института, 1905. – 34 с.
16. Отчетъ о дѣятельности Общества им. Михаила Качковского за время отъ 3 (16) сентября 1908 до 15 (28) сентября 1909 года. – Львовъ: Типографія Ставропигійского Института, 1909. – 39 с.
17. Отчетъ о дѣятельности Общества им. Михаила Качковского за время отъ 16 (29) сентября 1910 до 15 (28) сентября 1911 года / [Упорядкув. Ф. Свистун]. – Дубно: Тип. Ставропиг. И-та, 1911 – 40 с.
18. Въ нашихъ русско-домашнихъ дђлахъ. Изъ Львова // Слово. – 5 (17) січня 1882. – С. 2.
19. Андрусяк М. Метафізика і москвофільство / М. Андрусяк // Нова зоря. – Ч. 77. – С. 7 – 13.
20. Корш Ф. Украинский народ и украинский язык / Ф. Корш // Известия общества славянской культуры. – М., 1912. – Т. 2. – Кн. 1. – С. 24 – 40.
21. Володимиров В. Неославизмъ и австрославянство / В. Володимиров // Биржевые ведомости. – Санкт-Петербург, 1909. – № 5. – С. 5 – 17.
22. Киричук О. Ставропігійський інститут у політичних змаганнях русофілів і народовців 70 – 90-х років ХІХ століття / О. Киричук // Україна модерна. – Львів, 2000. – Ч. 4 – 5. – С. 124 – 147.
23. Сухий О. Товариство імені Михайла Качковського: організаційні засади та напрямки діяльності / О. Сухий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С. 393 – 403.
Published
2021-09-01
How to Cite
Lukashiv , V. Y. (2021). Relations of “Association named after M. Kachkovsky” with populist and Polish organizations in Eastern Galicia (1874 –1914). Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 55-60. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2165