Internal national frontiers of Ukraine in the conditions of national state-building in the early XXth century

  • T.V. Vynarchuk
Keywords: Ukrainian national democratic revolution, Ukrainian state building, national minorities, internal national frontier, frontier

Abstract

The author raises the question of the possibility of analysis of Ukraine’s national minorities as an internal national frontier in terms of state-building of the early twentieth century. Author believes that treat minorities as national frontier allow the following characteristics marginal areas as a meeting and interaction of different communities , the weakness of the political system, which was in a state of formation, the uncertainty of the situation and the instability of the balance of power, public disorder and legal mechanisms, the process of transformation of the old structures and the emergence of new, finding common interests with a view to merging the efforts in establishing statehood , creating a new identity.

References

1. Гатанов Ю. Цивилизационный выбор. Группообразование: свои и чужие. Позитивное пограничье культур / Ю. Гатанов // Debaty IBI AL / Jan Kieniewicz. T. IV. Цивилизационный выбор и Пограничье. – Warszawa, 2011. – С. 79-90.
2. Фронтири міста: історико-культурологічний альманах / ред.: В.В. Грибовський. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – Вип.1. – 276 с.
3. Національно-культурні товариства м. Запоріжжя // http://www.meria.zp.ua/test/index.php?id=259
4. Рибер А. Меняющиеся концепции и конструкции фронтира: сравнительно-исторический подход / Алфред Рибер // Новая имперская история постсоветского пространства: Сб. ст. (Библиотека ж-ла «Ab Imperio») / Под. ред. И.В. Герасимова, С.В. Глебова, А.П. Каплуновского, М.В. Могильнер, А.М. Семенова. – Казань : «Центр исследований национализма и империи», 2004. – С. 199-222.
5. Замятина Н. Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и русской культурах / Н. Замятина // Общественные науки и современность. — 1998. — № 5. — С. 75—89.
6. Уайт Р. Серединность / Ричард Уайт // Аb imperio. – 2010. - №3. – С. 27-77.
7. Каппелер А. Южный и восточный фронтир России в XVI-XVIII веках / А. Каппелер // Ab Imperio. – 2003. - № 1. – С. 47-63.
8. Кеневич Я. Обстоятельства диалога на Пограничье: некоторые размышления / Я. Кеневич // Debaty IBI AL / Jan Kieniewicz. T. IV. Цивилизационный выбор и Пограничье. - Warszawa, 2011. - С. 91-108.
9. Waldenberg M. Narody zalżne i mniejszośc narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. – Warszawa : Wzdawnzctwo naukowe PWN, 2000. – 500 s.
10. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918: Препринт. вид-ня / Р. Млиновецький. – Львів : Каменяр, 1994. – 570 с.
11. Корнилов А.А. Русская политика в Польше со времени разделов до начала XX века / А. Корнилов. – Петроград : Огни, 1915. – 93 с.
12. Дорошенко Д. Мої спомини про Давне Минуле (1901-1914) / Д. Дорошенко. – Виннипег : Тризуб, 1949. – 167 с.
13. Наленч Д. Наленч Т. Юзеф Пилсудский – легенды и факты / Д. Наленч, Т. Наленч. – М. : Политиздат, 1990. – 399 с.
14. Морохоева З. Пограничье в перспективе Евро-Азии / З. Морохоева // Debaty IBI AL / Jan Kieniewicz .T.IV. Цивилизационный выбор и Пограничье. - Warszawa, 2011. - С. 11-37.
15. Чалый М. Записки украинца из времени польского возстания. 1861-1864 года / М. Чалый. – К., 1869. – 61 с.
16. Марголинъ А. Украина и политика Антанты (Записки еврея и гражданина) / А. Марголин. – Берлин : Из-во С. Ефронъ, 1922. – 398 с.
17. Сергійчук В. Погроми в Україні: 1914 – 1920. Від штучних стереотипів до гіркої правди, приховуваної в радянських архівах / В. Сергійчук. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 1998. – 544 с.
18. Чериковер И. Антисемитизм и погромы на Украине 1917-1918 гг. (к истории украино-еврейских отношений) / И. Чериковер. – Берлин, 1923. – 336 с.
19. Рафес М.Г. Два года революции на Украине / М. Рафес. – М. : Госиздат, 1920. – 168 с.
20. Турченко Ф.Г. Південь України напередодні Першої світової війни // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя : Просвіта, 2004. - Вип.ХVІІ. - С.7-47.
21. Рацілевич А. Соціально-економічні та суспільно-політичні передумов формування національного руху на Волині на початку ХХ ст. / А. Рацілевич // Волинські історичні записки: Зб. наук. праць. – Житомир: Полісся, 2008. – Т.1. – С. 157-165.
22. Турченко Г.Ф. Соціальний потенціал українського державотворення напередодні Першої світової війни / Г.Ф. Турченко // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – Вип. ХIV. – С. 72-97.
23. Кругляк Б.А. Промислові монополії та внутрішня торгівля на Україні / Б. Кругляк // Український історичний журнал – 1989. – №10. – С.81-90.
24. Кривоший Г.Ф. Етносоціальна база української революції (березень 1917 – лютий 1918 рр.) : дис. кандидата іст. наук : 07.00.01 / Кривоший Галина Федорівна. – Запоріжжя, 1997. – 218 с.
25. Гольдеман С. Жидівська національна автономія в Україні 1917-1920 / С. Гольдеман. – Мюнхен – Париж – Єрусалім : Дніпрова хвиля, 1967. – 140 с.
26. Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле / Ева Доманська; пер. з польськ. та англ. В.Склокіна ; наук. ред. В.Склокін, С.Троян. - К. : Ніка-Центр, 2012. - 264 с.
27. Турченко Ф.Г. Сучасне українське історіописання: подолання кризи? / Ф.Г. Турченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2001. – Вип. ХХХІ. – С. 12-24.
28. Ададуров В.В. Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника) / В.В. Ададуров // Українській історичний журнал. – 2013. - №2. – С. 4-23.
29. Гирц К. Интерпретация культур / К. Гирц; пер. с англ.– М. : РОССПЭН, 2004. – 560 с.
Published
2021-09-01
How to Cite
Vynarchuk , T. (2021). Internal national frontiers of Ukraine in the conditions of national state-building in the early XXth century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 46-55. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2164