Ukrainian oppositional movement in the 70-80-ies of XX century in European dimension: historiography analysis

  • Yu. O. Kaganov
Keywords: Central and Eastern Europe, European context, historiography, oppositional movement

Abstract

Native and foreign historiography of the problem of oppositional movement in Ukraine and in Central and Eastern European countries in the 70-80-ies of XX century has been analysed in the given article. The historiography heritage has been classified, the specificity of national interpretations of oppositional struggle has been defined, the essence of involving comparative analysis to the research has been explored. The influence of social and political factors of late XX – early XXI century upon the character of historiography process has been pointed out.

References

1. Яковенко Н. Вступ до історії / Н. Яковенко. − К. : Критика, 2007.
2. Зеленько Г. “Навздогінна модернізація”: досвід Польщі та України / Г. Зеленько. − К. : Критика, 2003.
3. Тодоров И. Я. К вопросу о компаративном анализе тоталитарного и посттоталитарного развития Украины и славянских стран Центральной и Юго-Восточной Европы / И. Я. Тодоров // Тоталитаризм и антитоталитарные движения в Болгарии, СССР и других странах Восточной Европы (20—80-е годы ХХ века). − Харьков, 1995. − Т. 2.
4. Переход к демократии стран Центральной и Восточной Европы в сравнительной перспективе / [пер. с пол. ; под. ред. А. Антошевского и Р. Хербута]. − Донецк : Донбасс, 2001.
5. Винарчук Т. В. Український національний рух в контексті визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи (кін. ХІХ ст.-1920 р.): компаративний аналіз: дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 / Винарчук Тетяна Валеріївна ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002.
6. Особисте листування Ю. О. Каганова з Т. Кузьо. 30.07.2007.
7. Данилов А. Н. Переходное общество: Проблемы системной трансформации / А. Н. Данилов. − Минск : Універсітэцкае, 1997.
8. Вайнштейн Г. М. Закономерности и проблемы посткоммунистических трансформацій / Г. М. Вайнштейн // Политические институты на рубеже тысячелетий: XX – XXI вв. / отв. ред. К. Г. Холодковский. − Дубна : Феникс+, 2001.
9. Воронов І. О. Демократичний транзит: політико-владні трансформації / І. О. Воронов. − К. : Генеза, 2006.
10. Бойко О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985–1991 рр.) / О. Д. Бойко. − К. : Кондор, 2004.
11. Бойко О. Д. Суспільно-політичні трансформації в Україні (квітень 1985 – серпень 1991 рр.): історико-політологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук: 23.00.02 / Бойко Олександр Дмитрович; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України − К., 2003.
12. Мокшин В. К. Трансформации политических режимов восточноевропейских стран во второй половине XX века / В. К. Мокшин. − Архангельск : Изд-во Поморского университета, 1997.
13. Игрицкий Ю. И. Демократия и демократизация:дилемма иллюзорной цели и осязаемого процесса / Ю. И. Игрицкий // Процессы демократизации в Восточной Европе: ожидания и реальность. − М. : ИНИОН РАН, 2002.
14. Ведмідь Л. А. Історіографія опозиційного руху в Україні другої половини 50-х – середини 80-х років XX століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.06 / Ведмідь Людмила Анатоліївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. − К., 2005.
15. Королева Л. А. Власть и диссидентство, 1950–1980-е гг. : автореф. дисс. на соискание ученой степени докт. истор. наук: 07.00.02 / Королева Лариса Александровна ; Московский педагогический государственный университет. − М., 2001.
16. Бажан О. Методологічні проблеми у вивченні історії дисидентського руху в другій половині 1950-1980-х років / О. Бажан // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. − К., 2005. − Вип. 8.
17. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период / Л. Алексеева. − М. : Моск. Хельсин. группа, 2006.
18. Гарань О. В. Становлення та діяльність політичної опозиції в Україні у 1989-1991 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. істор. наук у формі наук. доповіді: 07.00.01 / Гарань Олексій Васильович ; НАН України; Інститут історії України. − К., 1996.
19. Гель І. А. Грані культури / Іван Андрійович Гель. − Л. : б.в., 1993.
20. Гарань О. В. Становлення та діяльність політичної опозиції в Україні у 1989-1991 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. істор. наук у формі наук. доповіді: 07.00.01 / Гарань Олексій Васильович ; НАН України; Інститут історії України. − К., 1996; Гарань О. В. Убити дракона: З історії Руху та нових партій України / О. В. Гарань. − К. : Либідь, 1993.
21. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 − 80-х років / Г. Касьянов. − К. : Либідь, 1995.
22. Курносов Ю. Інакомислення в Україні (60-ті − перша половина 80-х років ХХ століття) / Ю. Курносов; НАН України. Ін-т історії України; [відп. ред. В. М. Даниленко] − К., 1994.
23. Курас І. Дисидентський рух 1960–80-х років в Україні / І. Курас, М. Багмет, І. Федьков. − К., 1994. − 102 с.
24. Литвин В. М. Політична арена України: Дійові особи та виконавці / В. М. Литвин. − К. : Абрис, 1994.
25. Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні середина 1950-х – початок 1990-х років / А. М. Русначенко. − К. : Вид-во імені Олени Теліги, 1998.
26. Там само.
27. Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х роках / А. Русначенко. − К. : Пульсари, 2002.
28. Бойко О. Д. Суспільно-політичні трансформації в Україні (квітень 1985 – серпень 1991 рр.): історико-політологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук: 23.00.02 / Бойко Олександр Дмитрович; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України − К., 2003 ; Бойко О. Д. Зародження організованого робітничого руху / О. Д. Бойко // Нова політика. − 2001. − № 6; Бойко О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985–1991 рр.) / О. Д. Бойко. − К. : Кондор, 2004 ; Бойко О. Д. Україна в 1985–1991 рр. Основні тенденції суспільнополітичного розвитку. / О. Д. Бойко ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. − К., 2002; Бойко О. Д. Чому не перемогла в Україні жовтнева революція 1990 року? / О. Д. Бойко // Література та культура Полісся. − Ніжин, 2002. − Вип. 20.
29. Кульчицький С. Історичні передумови переростання перебудови в національну революцію (1989–1991 рр.) / С. Кульчицький // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. − К., 2001. − Вип. 5.
30. Бажан О. Г. Український національний рух: основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х – 1980-ті рр.) / О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк ; НАН України; Інститут історії України; Головна редакційна колегія серії книг “Реабілітовані історією”. − К. : Рідний край, 2000.
31. Захаров Б. Є. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956–1987) / Б. Є. Захаров; Харківська правозахисна група. − Харків : Фоліо, 2003.
32. Грабович Г. Україна: підсумки століття / Г. Грабович // Критика. − 1999. − № 11.
33. Турченко Ф. Г. Запоріжжя на шляху до себе... (Минуле і сучасність в документах та свідченнях учасників подій) / Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя : Просвіта, 2009.
34. Бібліографія сайту Горбачов-Фонда [Електронний ресурс] http://www.gorby.ru/rubrs.asp?art_id=24063&rubr_id=168&page=1
35. Bilocerkowycz J. Soviet Ukrainian Dissent: A Study of Political Alienation / J. Bilocerkowycz. − Boulder : Westview, 1988.
36. Marples, David R. Ukraine under perestroika : Ecology, economics and the workers’ revolt / David R. Marples. − Basingstoke (Hants.) ; London : Macmillan, 1991.
37. Kuzio T. Ukraine : Perestroika to independence / T. Kuzio. − 2 ed. − Basingstoke (Hants.) ; L. : Macmillan press, 2000.
38. Шубин А. В. Парадоксы перестройки. Упущенный шанс СССР / А. В. Шубин. – М.: Вече, 2005; Шубин А.В. Преданная демократия. СССР и неформалы. 1986-1989 / Александр Шубин. – М.: Европа, 2006.
39. История антикоммунистических революций конца XX века: Центральная и Юго-Восточная Европа / отв. ред. Ю. С. Новопашин ; РАН, Ин-т славяноведения. − М. : Наука, 2007. − (XX век в документах и исследованиях).
40. Bugajski J. East European Fault Lines: Dissent, Opposition, And Social Activism / J. Bugajski, M. Pollack. − Boulder (CO) : Westview Press, 1989.
41. Echikson W. Lighting the Night: Revolution in Eastern Europe / W. Echikson. − New York : William Morrow & Co, 1990; Frankland M. The Patriots’ Revolution: How Eastern Europe Toppled Communism And Won Its Freedom / Mark Frankland. − Chicago: Ivan R. Dee, 1992.
42. Кені П. Карнавал революції: Центральна Европа 1989 р. / Педрік Кені ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту; Інститут критики ; пер. з англ. А. Портнов, Т. Портнова. − К. : Критика, 2006.
43. Тисменяну В. Поворот у політиці: Східна Європа від Сталіна до Гавела / В. Тисменяну ; пер. А. Д. Гриценко. − К. : Мегатайп, 2003.
44. Ротшильд Дж. Повернення до різноманітності: політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни / Дж. Ротшильд, Н. Уїнгфілд; пер. с англ. В. Т. Лапицький, С. М. Рябчук. − К. : Мегатайп, 2004. − (Європейська історія).
45. Falk B. The dilemmas of dissidence in East-Central Europe : citizen intellectuals and philosopher kings / Barbara J. Falk. − Budapest ; New York : Centr. Europ. univ. press, 2003.
46. Лейн Д. Подъем и упадок государственного социализма: Индустриальное общество и социалистическое государство / Дейвид Лейн; пер. с англ. И. Беляева, С. Иващенко. − К., 2006.
47. Див. напр.: Революционные преобразования в странах Восточной Европы: причины и последствия: Сб. статей / [отв. ред. Ю. К. Князев] ; АН СССР, Ин-т междунар. экон. и полит. исслед. − М. : ИМЭПИ РАН, 1990. − Ч. 1.
48. Революции 1989 года в странах Центальной (Восточной) Европы : Взгляд через десятилетие : [По материалам междунар. конф.] / отв. ред. Г. Н. Севостьянов ; Кол.авт. РАН. Ин-т славяноведения и РАН. Науч. совет по истории социал. реформ, движений и революций. − М. : Наука, 2001.
49. Власть – общество – реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа. Вторая половина XX века / отв. ред. Э. Г. Задорожнюк ; РАН, Ин-т славяноведения − М. : Наука, 2006. − (ХХ век в документах и исследованиях).
50. История антикоммунистических революций конца XX века: Центральная и Юго-Восточная Европа / отв. ред. Ю. С. Новопашин ; РАН, Ин-т славяноведения. − М. : Наука, 2007. − (XX век в документах и исследованиях).
51. Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века : В 3 т. / [гл. ред. А. Д. Некипелов] ; Рос. акад. наук. Ин-т междунар. экон. и полит. исслед. − М. : Наука, 2000– . Т. 2: От стабилизации к кризису. 1966-1989. − 2002.
52. Мокин В. Г. Развитие политической ситуации в Румынии в переходной период: автореф. дисc. на соискание ученой степени канд. полит. наук: 23.00.04 / Мокин Виктор Геннадьевич ; Дипломатическая академия. − М., 1996.
53. Кормилец О. С. Политическая борьба и проблема формирования гражданского общества в Польше (1980-1981 гг.) : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. истор. наук: 07.00.03 / Кормилец Ольга Сергеевна ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. − М., 2002.
54. Яровий В. І. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн ХХ століття: Підруч. для вищих навч. закл. / В. І. Яровий. − К. : Генеза, 2005.
55. Історія Центрально-Східної Європи: Посібник для студ. іст. і гуманіт. фак. ун-тів / наук. ред. Л. Зашкільняк ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. − Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2001.
56. Зашкільняк Л. О. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун ; ЛНУ ім. І. Франка. − Львів, 2002. − 752 с.
57. Дильонгова Г. Історія Польщі. 1795-1990 / Г. Дильонгова ; [пер.з пол. М. Кірсенко]. − К. : Видавничий дім “КиєвоМогилянська академія”, 2007.
58. Нападій Я. Г. Діяльність демократичної опозиції в Польщі у 70-х роках ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.02 / Нападій Ярослав Григорович ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. − К., 2002.
59. Зайцев Ю. Д. Польська антикомуністична опозиція і рух опору в Україні: від порозуміння до координації дій / Ю. Д. Зайцев // Історіографічні дослідження в Україні. − К. : Інститут історії України НАН України, 2003. − Вип. 13 : У 2 ч.: Україна–Польща: історія і сучасність // Зб. наук. праць і спогадів пам’яті П. М. Калениченка (1923–1983). − Ч. 2.
60. Філімонов С. М. Польські опозиційні організації і їх боротьба проти тоталітарного режиму в країні / С. М. Філімонов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2000. − № 408.
61. Денисюк Н. Католицька церква і політична опозиція у Польській Народній Республіці (50–80-і рр.) / Н. Денисюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. − Острог, 2003. − Вип. 3.
62. Чушак Х. Я. Україна та українці в концепціях польської опозиції 1976–1989 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.04 / Чушак Христина Ярославівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. − Л., 2007.
63. Слесаренко А. В. Антитоталітарні рухи в Чехословаччині (1969–1989 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.02 / Слесаренко Андрій В’ячеславович ; Київський славістичний ун-т. − К., 2007.
64. Юрійчук Ю. А. Національний фактор у суспільно-політичному розвитку Чехії та Словаччини (1989 – середина 1990-х рр.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.02 / Юрійчук Юрій Андрійович ; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. − Чернівці, 2000.
65. Приходько В. О. “Ніжна революція” в Чехословаччині та формування нової внутрішньої і зовнішньої політики країни / В. О. Приходько. − Ужгород : Госпрозрахунковий ред.-вид. від. комітету інформації, 1999.
66. Новак-Каляєва Л. М. Роль молодіжного та студентського демократичного руху в революційних подіях у Чехословаччині (листопад − грудень 1989 р.) / Л. М. Новак-Каляєва // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Держава та армія. − 2005. − № 528.
67. Мотрук С. М. Молодежное движение Чехословакии в 70-е − первой половине 80-х годов : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. истор. наук: 07.00.03 / Мотрук Светлана Николаевна ; Киевский государственный университет им. Т. Шевченко. − К., 1992.
68. Бурдяк В. І. Республіка Болгарія на зламі епох: політична трансформація суспільства / Бурдяк В. І.; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. − Чернівці : Рута, 2004; Бурдяк В. І. Політичні трансформаційні процеси в Болгарії у посткомуністичний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук: 23.00.02 / Бурдяк Віра Іванівна ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. − Чернівці, 2004.
69. Мілова М. І. На шляху до парламентської демократії: болгарський варіант / М. І. Мілова ; Одес. держ. акад. холоду. − Одеса : Астропринт, 2005.
70. Іванов Є. Влада і демократизація суспільства в Народній республіці Болгарія (1985–1989 рр.) / Є. Іванов // Вісник Чернігівського державного університету. Історичні науки. − Чернігів, 2006. − Вип. 34.
71. Кіш Є. Б. Суспільно-політичні трансформації в Угорщині (1966–1990) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.02 / Кіш Єва Бернатівна ; Ужгородський держ. ун-т. − Ужгород, 1998;
72. Ткач Д. І. Політичні трансформації в Угорській Республіці на рубежі XX–XXI століть (у контексті демократичних перетворень у постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук: 23.00.02 / Ткач Дмитро Іванович ; НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – К., 2004; Ткач Д. І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій / Д. І. Ткач. − К. : МАУП, 2004.
Published
2021-08-12
How to Cite
Kaganov , Y. O. (2021). Ukrainian oppositional movement in the 70-80-ies of XX century in European dimension: historiography analysis. Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 375-382. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2150