Ukrainian liberation movement at the Naddnipryanshchina in 1920-1955: problem historiography

  • Yu. I. Shchur
Keywords: Ukrainian Rebel Army, Organisation of Ukrainian Nationalists, Ukrainian military organisation, Trans-Dnieper Ukraine, historiography

Abstract

The level of study of history of Ukrainian liberation movement at the Naddnipryans’ka Ukraine in 1920-1955 was analyzed in the article. It is emphasized that notwithstanding home and foreign researchers works the problem of UVO, OUN and UPA activity at the Naddnipryanshchina remains poorly studied. Keywords

References

1. Патриляк І. Військова діяльність ОУН(б) у 1940–1942 роках / І. Патриляк. − К. : Інститут історії НАН України, 2004. − 513 с.
2. Бойко Ю. Євген Коновалець і Осередньо-Східні Землі / Юрій Бойко. − Б.м. : Б.в., 1947. − 62 с.
3. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів / П. Мірчук. − Мюнхен ; Лондон ; Нью Йорк : Українське видавництво, 1968. − Т. 1 : 1920–1939. − 642 с.
4. Книш З. Підгрунтя УВО / Зиновій Книш // Срібна сурма. Статті й матеріали до діяння Української військової організації / [упор. З. Книш]. − Торонто : Срібна сурма, б/р. − Зб. 2 : Початки УВО у Галичині. − С. 10–24.
5. Книш З. Власним руслом: Українська військова організація від осені 1922 до літа 1924 року / З. Книш. − Торонто : Срібна сурма, 1966. − 224 с.
6. Плющ В. Боротьба за Українську Державу під совєтською владою / Л. Плющ. − Лондон : УВС у Великій Британії, 1973. − 125 с.
7. Соловей Д. Голгота України / Д. Соловей. − Дрогобич : Відродження, 1993. − Ч. 1 : Московсько-большевицький окупаційний терор в УРСР між Першою і Другою світовою війною. − 288 с.
8. Шанковський Л. Похідні групи ОУН: причинки до історії похідних груп ОУН на центральних і східних землях України в 1941–1943 рр. / Л. Шанковський. − Мюнхен : Український самостійник, 1958. − 370 с.
9. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / В. Косик. − Париж ; Нью Йорк ; Львів : Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові, 1993. − 660 с.
10. Полікарпенко Г. Організація Українських Націоналістів під час Другої світової війни / Г. Полікарпенко / Четверте, доповнене видання, за ред. Б. Михайлюка. − Б.м. : Б.в., 1951. − 147 с.
11. Dallin A. German rule in Russia, 1941–1945 / A. Dallin // The restoration of the Ukrainian State in World War II. − London : UPL, 1987. − Р. 52–53.
12. Chamberlin W. The Ukrainian struggle for freedom / W. H. Chamberlin // The Ukrainian Quarterly. − 1945–1946. − № 2. − Р. 112–113.
13. Gaucher R. Opposition in the USSR, 1917–1967 / R. Gaucher // The restoration of the Ukrainian State in World War II. − London : UPL, 1987. − Р. 55–58.
14. Nolan J. An Army without a State: The Ukrainian Insurgent Army (UPA) and National Resistance during and after the Second World War / capt. Nolan J.P. // The Ukrainian review. − 1987. − № 2. − Р. 41–50.
15. Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки / Пер. з англ. Г. Кьорян, В. Агєєв; Передм. Г. Немирі / Гіроакі Куромія. − К. : Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2002. − 510 с.
16. Армстронг Дж. Украинский национализм. Факты и исследования / Пер. с англ. П. В. Бехтина / Джон Армстронг. − М. : ЗАО „Центрполиграф”, 2008. − 368 с.
17. Болтунов М. Короли диверсий. История диверсионных служб России / Михаил Болтунов. − М. : Вече, 2002. − 353 с.
18. Кустов М. Наемники фюрера / Максим Кустов. − М. : Трибуна, 2008. − 126 с.
19. Проклятые легионы. Изменники Родины на службе Гитлера / Смыслов О. − М. : Вече, 2006. − 512 с.
20. Ткаченко С. Повстанческая армия: тактика борьбы / С. Ткаченко [под общ. ред. А. Тараса]. − Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2000. − 512 с.
21. Гогун А. Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы / А. Гогун. − СПб. : Издательский Дом „Нева”, 2004. − 416 с.
22. Голинков Д. Крушение антисоветского подполья в СССР / Д. Голинков. – Изд. 2-е, испр. и доп. / [в 2 кн.]. − М. : Политиздат, 1978. − Кн. 2. − 400 с.
23. Масловський В. Жовто-блакитна мафія. Про злодіяння українських буржуазних націоналістів / В. Масловський. − Львів : Каменяр, 1975 − 144 с.
24. Дмитрук К. Безбатченки / Клим Дмитрук. − Львів : Каменяр, 1974. − 238 с.
25. Трощинський В. Найманці фашизму. Українські буржуазні націоналісти на службі гітлерівців у міжвоєнний період 1921–1939 рр. / В. Трощинський. − К. : Наукова думка, 1981. − 139 с.
26. Чередниченко В. Анатомія зради. Український буржуазний націоналізм – знаряддя антирадянської політики імперіалізму / В. Чередниченко. − К. : Політвидав України, 1978. − 334 с.
27. Кравченко В. Прокляті народом: Українські буржуазні націоналісти – прислужники світової реакції / В. Кравченко. − Харків : Прапор, 1979. − 77 с.
28. Есть такой фронт. Сборник очерков. − Львов : Каменяр, 1973. − 335 с.
29. Украинские буржуазные националисты. − М. : Высшая школа КГБ при СМ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1963. − 290 с.
30. Проект Закону про статус і соціальний захист громадян України, які потерпіли від дій ОУН і УПА в 1939–1941 роках, в період Великої Вітчизняної війни та повоєнні роки [Електронний ресурс] // http://www.gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=30707
31. Проект Закону про визнання Організації Українських Націоналістів і Української Повстанської Армії воюючою стороною у Другій світовій війні [Електронний ресурс] // http://www.gska2.rada.gov.ua/pls/-zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31458
32. Постанова Кабінету Міністрів України „Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України” № 207 від 19 березня 2008 р. // Урядовий кур’єр. − 2008. − 23 квітня
33. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Урядову комісію з вивчення діяльності ОУН-УПА” № 1004 від 12 вересня 1997 р. // Урядовий кур’єр. − 1997. − 23 жовтня.
34. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА / [кер. С. Кульчицький]. − К. : Наукова думка, 2005. − 54 с.
35. Киричук Ю. Історіографія Української повстанської армії / Ю. Киричук // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск до 60-річчя УПА. − Дрогобич : Б.в., 2002. − С. 90–99.
36. Шатайло О. Генерал Юрко Тютюнник / О. Шатайло. − Львів : Світ, 2000. − 144 с.
37. Посівнич М. Становлення Степана Бандери як Крайового Провідника ОУН / М. Посівнич // Український визвольний рух. − Львів : Коло, 2004. − Зб. 3. − С. 71–85.
38. Сич О. Референтура Підсовєтських справ – аналітичний орган проводу Закордонних Частин ОУН / О. Сич // Визвольний шлях. − 2005. − № 4. − С. 104–115.
39. Патриляк І. Історичні та ідеологічні передумови мілітаризації ОУН: військово-політичні питання в програмних документах єдиної ОУН та ОУН (Б) / І. Патриляк // Молода нація. − 2000. − № 1. − С. 74–95.
40. Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939) / О. Рубльов. − К. : Інститут історії України НАН України, 2004. − 648 с.
41. Кентій А. Українська військова організація (УВО) в 1920–1928 рр. Короткий нарис / А. Кентій. − К. : Б.в., 1998. − 82 с.
42. Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках / Анатолій Русначенко. − К. : УВ „Пульсари”, 2002. − 519 с.
43. Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40–50 років ХХ століття / Юрій Киричук. − Львів : Б.в., 2000. − 304 с.
44. Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Історичні нариси / Відп. ред. С. Кульчицький. − К. : Наукова думка, 2006. − 496 с.
45. Дзьобак В. Конфлікти в ОУН (Б) і їх вплив на український Рух Опору (1941–1944 рр.) / В. Дзьобак. − К. : ВД „Інфоцентр”, 2005. − 266 с.
46. Стасюк О. Видавничо пропагандивна діяльність ОУН (1941–1953 рр.) / О. Стасюк. − Львів : Центр досліджень визвольного руху ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2006. − 384 с.
47. Кентій А. Українська Повстанська Армія в 1942–1943 рр. / А. Кентій. − К. : Б.в., 1999. − 288 с.
48. Вєдєнєєв Д. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА. 1920–1945 / Д. Вєдєнєєв, Г. Биструхін. − К. : Генеза, 2006. − 408 с.
49. Вовк О. Короткий нарис діяльності УПА та її запілля на ПЗУЗ і в прилеглих регіонах у 1943–1946 рр. / О. Вовк // Український визвольний рух. − Львів : Б.в., 2006. − Зб. 8. − С. 164–224.
50. Іваненко В. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології / В. В. Іваненко, В. К. Якунін − Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. − 424 с.
51. Мотика Г. Іваненко В., Якунін В. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології. Дніпропетровськ. АРТ-ПРЕС, 2006. 424 с. / Гжегож Мотика // Україна модерна. − 2008. − № 13. − С. 303–309.
52. Забілий Р. Історія на замовлення? (Іваненко В., Якунін В. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології. − Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2006. − 424 с.) / Руслан Забілий // Український визвольний рух. − Львів : Б.в., 2007. − Зб. 9. − С. 300–308.
53. Іванченко І. Діяльність Похідних груп ОУН на Дніпропетровщині в роки ІІ-ої світової війни / І. Іванченко. − Севастополь : СТ „Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка, 2003. − 78 с.
54. Слободянюк М. Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни / М. Слободянюк, І. Шахрайчук. − Дніпропетровськ : ВКФ „Оксамит-Текс”, 2004. − 294 с.
55. Нікольський В. Підпілля ОУН (б) у Донбасі / В. Нікольський. − К. : Інститут історії НАН України, 2001. − 178 с.
56. Добровольський С. ОУНівське підпілля Донеччини / Сашко Добровольський. − Павлоград : Самвидав Леоніда Романюка, 2009. − 35 с. − Бібліотека Альманаху „Своє”.
57. Зайцев Ю. Націоналістичне підпілля на території Миколаївщини в 1941–1944 рр. / Юрій Зайцев. − Миколаїв : Б.в., 2006. − 11 с.
58. Скоробагатов А. ОУН у Харкові за часів окупації (1941–1943 рр.) / А. Скоробагатов // Український історичний журнал. − 1999. − № 6 − С. 81–89.
59. Мизак Н. За тебе, свята Україно / Н. Мизак, В. Горбатюк. − Чернівці : Видавничий дім „Букрек”, 2006. − Кн. 5 : Кам’янець-Подільська область у визвольній боротьбі ОУН, УПА. − 352 с.
60. Іванущенко Г. Залізом і кров’ю. Сумщина в національно-визвольній боротьбі першої половини ХХ ст. Історикодокументальні нариси / Г. Іванущенко. − Суми : Собор, 2001 − 192 с.
61. Мороко В. ОУН на Запоріжжі в роки радянсько-німецької війни / В. Мороко // Наукові праці історичного факультету. − Дніпропетровськ : МП „Промінь”, 1997. − Вип. 2 : 25-річчю історичного факультету присвячується. 1971–1996. − С. 152–164.
62. Щур Ю. Нарис історії діяльності Організації Українських Націоналістів на Східноукраїнських землях / Ю. Щур. − Запоріжжя : ЗНТ ім. Я. Новицького, 2006. − 68 с.
63. Слободянюк М. А. Антифашистський рух Опору в Південній Україні (1941-1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01. / Слободянюк Микола Анатолійович; Дніпропетровський національний університет. − Дніпропетровськ, 2002. − 20 с.
64. Горбуров Є. Г. Рух опору і націоналістичне підпілля на Півдні України та в Криму в період окупації. 1941-1944 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01. / Горбуров Євген Григорович; Інститут історії України НАНУ. − К., 2003. − 18 с.
65. Бровар О.В. Партизанський та підпільний рух у Донбасі в роки Великої вітчизняної війни (серпень 1941 – вересень 1943) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01. / Бровар Олександр Віталійович; Донецький національний університет. − Донецьк, 2003. − 19 с.
66. Абакумова В. І. Окупаційний режим та антифашистський рух Опору на Луганщині (1941–1943 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01. / Абакумова Вікторія Іванівна; Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. − Луганськ, 2004. − 24 с.
67. Чорномаз Б. Д. Національно-патріотичне підпілля Уманщини у Другій світовій війні (військово-політичний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 20.02.22. / Чорномаз Богдан Данилович; Національний університет „Львівська політехніка”. − Львів, 2005. − 22 с.
68. Ходанович О. Л. Військово-політична діяльність похідних груп ОУН на території України в роки Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 20.02.22. / Ходанович Олексій Леонідович; Національна академія оборони України. − К., 2006. − 19 с.
69. Жилюк В. М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01. / Жилюк Вікторія Миколаївна; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Інститут народознавства НАНУ. − Львів, 2008. − 20 с.
70. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз : [у 2 кн.] / Білас І. − К. : Либідь ; Військо України, 1994. − Кн. 1. − 432 с.
71. Вєдєнєєв Д. „Повстанська розвідка діє точно й відважно...”. Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940–1950-ті роки / Д. Вєдєнєєв, Г. Биструхін. − К. : К.І.С., 2006. − 568 с.
72. Кентій А. Українська повстанська армія в 1944–1945 рр. / А. Кентій. − К : Б.в., 1999. − 220 с.
73. Кентій А. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946–1956) / А. Кентій. − К. : Б.в., 1999. − 111 с.
74. Іщук О. Діяльність молодіжних структур ОУН(б) на території центральних та східних областей України у 1945–1954 рр. / О. Іщук, Н. Ніколаєва // Український визвольний рух. − Львів : Б.в., 2006. − Зб. 8. − С. 225–252.
75. Без права на реабилитацию. Сборник публикаций и документов, раскрывающих антинародную фашистскую сущность украинского национализма и его апологетов : В 2 кн. − К. : Б.и, 2006. − Кн. 1. – 385 с.
76. Без права на реабилитацию. Сборник публикаций и документов, раскрывающих антинародную фашистскую сущность украинского национализма и его апологетов : В 2 кн. − К. : Б.и, 2006. − Кн. 2. − 300 с.
77. Поліщук В. Юридична і політична оцінка ОУН і УПА / В. Полішук. − Торонто : Б.в., 1996. − 46 с.
78. Полищук В. Гора родила мышь. Бандеровскую: Правда об ОУН-УПА. Критика „Отчета рабочей группы историков при Правительственной комиссии по изучению деятельности ОУН и УПА. (исторический вывод)” / В. Полищук. − К. : Б.и., 2006. − 80 с.
79. Грач Л. Вступительное слово / Л. И. Грач // Без права на реабилитацию. Сборник публикаций и документов, раскрывающих антинародную фашистскую сущность украинского национализма и его апологетов : В 2 кн. − К. : Б.и, 2006. − Кн. 1. − С. 6–15.
80. Ткачук В. Перед судом истории: сотрудничество германских фашистов и украинских националистов в годы второй мировой войны и борьба против них советских органов государственной безопасности / В. Ткачук. − К. : Б.и., 2000. − 264 с.
81. В’ятрович В. Рейди УПА теренами Чехословаччини / Володимир В’ятрович. − Торонто ; Львів : Видавництво „Літопис УПА”, 2001. − 204 с.
Published
2021-08-12
How to Cite
Shchur , Y. I. (2021). Ukrainian liberation movement at the Naddnipryanshchina in 1920-1955: problem historiography. Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 366-374. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2149