Sources for the scientific biography of prof. Lubomyr Wynar

  • A. A. Helenyuk

Abstract

The essay covers the range of all the possible sources for the research of scientific biography of a famous Ukrainian professor of history Lubomyr Wynar. Its analysis and classification are performed, there are named the main documents and materials, which allow to make a number of additions to Lubomyr Wynar biography and create an idea about the scientist as a personality. 

References

1. Пивовар С. Біографістика історична // Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К., 2002. – С. 35.
2. Атаманенко А., Макар Ю. До 75-річчя Любомира Романа Винара // Український історичний журнал, 2007. – № 2. – С. 225-229.
3. Атаманенко А. Любомир Винар як редактор “Українського історика” // Український історик, 2003. – Ч. 1-5. – С. 16-38.
4. Атаманенко А., Хеленюк А. Покликання – історія (До 75-ліття Любомира Романа Винара) // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. 25-26. Spotkania polsko-ukraińskie. Emigracja ukraińska historia, kultura, postacie, instytucje, związki z Polakami. Studia Ucrainica. Pod redakcją Stefana Kozaka przy wspólpracy Walentyny Sobol i Bazylego Nazaruka. – Warszawa, 2008. – S. 418-428.
5. Атаманенко А. Дослідник життя Олега Кандиби-Ольжича // Любомир Винар. Олег Кандиба Ольжич: дослідження та джерела / Ред. Алла Атаманенко. – Острог; Нью-Йорк: Українське Історичне Товариство; Національний університет “Острозька академія”, Інститут дослідження української діаспори, 2008. – С. 13-34.
6. Атаманенко А. Любомир Винар: життя і праця (З нагоди 75-ліття вченого) // Український історик, 2007-2008. – Ч. 3-4. – С. 7-44.
7. Баран О. Любомир Роман Винар (З нагоди 65-ліття) // Український історик, 1997. – Ч. 1-4. – С. 11-32.
8. Домбровський О. Любомир Винар – будівничий української історіографії в діаспорі // Осягнення історії: Зб. наук. праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог; Нью-Йорк, 1999. – С. 245-251.
9. Домбровський О. Любомир Винар зблизька // На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльности. – Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – С. 53-61.
10. Домбровський О. Науково-організаційна діяльність Любомира Винара // Любомир Винар: історик, педагог, бібліограф / за ред. О. Домбровського. – Мюнхен; Нью-Йорк; Торонто: Українське Історичне Товариство, 1982. – С. 13-22.
11. Жуковський А., Атаманенко А. Любомир Винар: життя і діяльність (з нагоди 75-ліття історика) // Любомир Винар.
Біобібліографічний покажчик (1948-2007) / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Українське історичне товариство, Національний університет “Острозька академія”; Упоряд. Н. Кошик, Л. Кужель; Відп. ред.: М. Романюк, А. Атаманенко. – Львів; Острог; Париж; Нью-Йорк, 2007. – С. 19-46.
12. Калакура Я. Теоретично-методологічні засади української історіографії (За працями проф. Любомира Винара) // На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльности. – Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – С. 42-52.
13. Штогрин Д. Бібліографія праць Любомира Винара // Любомир Винар: історик, педагог, бібліограф / За ред. О. Домбровського. – Мюнхен; Нью-Йорк; Торонто: Українське Історичне Товариство, 1982. – C. 31-65.
14. Ковальський М. Внесок професора Любомира Винара в розробку проблеми “Наукова історична школа” // Український історик. – 1997. – Ч. 1-4. – С. 40-46.
15. Ковальський М., Атаманенко А. Теоретичне обґрунтування грушевськознавства // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвід. Збірник наукових праць / НАН України. Інститут історії України. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 30-41.
16. Гирич І. Засновник грушевськознавства // Винар Л. Михайло Грушевський: історик і будівничий нації. – Нью-Йорк; Київ; Мюнхен, 1995. – С. 18-22.
17. Сакада Л. Діяльність істориків українського зарубіжжя в обороні імені М.С. Грушевського // Український історичний журнал. – 1996. – №6. – С. 38-49.
18. Степанков В. Проблеми козацтва та боротьби за незалежність України у творчості Любомира Винара // Винар Л.
Козацька Україна: Вибрані праці. – Київ; Львів; Нью-Йорк; Париж, 2003. – С. 11-80.
19. Винар Л. “Український Історик” 40 років служіння науці 1963 – 2003: Статті і матеріяли. – Нью-Йорк; Острог, 2003. – 422 c.
20. Розмериця Ю.О. Історики діаспори та їх внесок у державницький напрям української історіографії // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 369-374.
21. Про історію України і істориків. Інтерв’ю з проф. Любомиром Винарем // Українські вісті. – 1993. – 9 травня, № 19.
22. Дашкевич Я. Михайло Грушевський – історик народницького чи державницького напряму? // Михайло Грушевський і українська історична наука: Матеріали наук. конф. присвяч. М. Грушевському, Львів, 24-25 жовтня 1994 р., Харків, 25 серпня 1996 р., Львів, 29 вересня 1996 р. – Львів, 1999. – С. 65-85.
23. Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів: Піраміда. – 807 с.
24. Винар Л. Вступ до науки грушевськознавства // Український історик. – 1996. – Ч. 1-4. – С. 17-79.
25. Жулинський М. Грушевськознавство: нарощування джерелознавчого потенціалу // Листування Михайла Грушевського/ Упор. Г. Бурлака; Ред. Л. Винар. – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. – С. 14-15.
26. Жуковський А. Любомир Винар: життя і діяльність // Любомир Винар: біобібліографічний покажчик (1950-1997). – Львів; Київ; Париж; Нью-Йорк; Торонто, 1998. – С. 7-27.
27. Лист О. Оглоблина до конференції дійсних членів УВАН (від 18 лютого 1968 року) //Архів УІТ . – Ф. Л. Винара. – Спр. “Документація УВАН”. – 3 арк.
28. Звернення О. Оглоблина до дирекції Історично-філософічної секції Виділу НТШ в Європі від 18 червня 1967 року // Архів УІТ . – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 3 арк.
29. Sixth Year Certificate Program Annual report by L. Wynar professor and Coordinaotr Sixth Year Program School of Library Science // Архів УІТ . – Ф. Л. Винара. – Спр. “Документація Центру для вивчення етнічних публікацій та культурних інституцій”. – 4 арк.
30. Center for the Study of Ethnic publications and Cultural Institutions in the USA. Annual Report: 1989/1990 //Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Документація Центру для вивчення етнічних публікацій та культурних інституцій”. – 1 арк.
31. Лист від 20 серпня 1952 року // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Документація УВУ”. – 1 арк.
32. Лист від 14 липня 1956 року // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 1 арк.
33. Записка про передачу дисертаційної праці Л. Винара “Українсько-молдавські відносини в другій половині XVI ст.” до бібліотеки УВУ // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Документація УВУ”. – 1 арк.
34. Диплом про присвоєння ступеня доктора габілітованого від 24 листопада 1964 року // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 1 арк.
35. Свідоцтво зрілості. Винар Любомир Роман. Від 24 травня 1949 року // Архів УІТ . – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 4 арк.
36. Виказ оцінок Любомира Винара // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 1арк.
37. Звернення від 18 січня 1950 року // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Документація УВУ”. –1 арк.
38. Виписові листки УВУ 1949-1953 // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 9 арк.
39. Студентський квиток від 4 квітня 1953 // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 2 арк.
40. Диплом про присвоєння Л. Винару ступеня магістра філософії від 6 грудня 1955 року // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 1 арк.
41. Архів УІТ . – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 1 арк.
42. Протокол докторських іспитів пана Любомира Винара (від 26 травня 1956 року). – Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Документація УВУ”. – 1 арк.
43. Диплом про присвоєння ступеня доктора габілітованого (від 24 листопада 1964 року) // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 1 арк.
44. Рецензія на наукову діяльність д-ра Любомира Винара (жовтень 1968). – Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 2 арк.
45. Матеріяли до історії Українського Історичного Товариства: Збірка документів. / Ред. Алла Атаманенко. – НьюЙорк; Острог, 2006. – 384 с. – (Серія: “Історичні джерела”; Т. 2).
46. Українсько-американська асоціація університетських професорів. Статті і матеріяли / Ред. Ася Гумецька; редактор-консультант Алла Атаманенко. – Нью-Йорк; Торонто; Острог: Українсько-американська асоціація університетських професорів, Національний університет “Острозька академія”, Інститут досліджень української діаспори, 2008. – 372 с.
47. Любомир Винар. Біобібліографічний покажчик (1948-2007) / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Українське історичне товариство, Національний університет “Острозька академія”; Упоряд. Н. Кошик, Л. Кужель; Відп. ред.: М.
Романюк, А. Атаманенко. – Львів; Острог; Париж; Нью-Йорк, 2007. – 576 с.
48. Атаманенко А. Джерельна база дослідження діяльності УІТ // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. – Острог, 2007. – Вип. 8. – С. 391-406.
49. “Щоденник (1950-1959)” // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 260 арк.
50. Винар Б. “Зарево” і “Розбудова держави”. Спомини // Архів УІТ. – Ф. “Зарево”. – Спр. “Спогади”. – 75 арк.
51. Домбровський О. Спомини / Ред. Алла Атаманенко. Упор. Галина Клинова. – Нью-Йорк; Львів; Острог, 2009. – 373 с.
52. Любомир Винар: історик, педагог, бібліограф / за ред. О. Домбровського. – Мюнхен; Нью-Йорк; Торонто: Українське Історичне Товариство, 1982. – 71 с.
53. На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – 809 с.
54. Buttlar Lois. A Personal Tribute to Lubomyr R. Wynar // На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – С.
122-123.
55. Dangoule Kviklys. My Personal Reflections of Dr. Lubomyr Wynar // На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – С. 123-125.
56. Suvak Daniel. Dr. Lubomyr Wynar, Searcher, Reseacher, Teacher // На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – С. 125-126.
57. Aby Stephen H. Dr. Lubomyr Wynar: A Personal Reflection // На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – С. 126-12.
58. Gawur Luba. Dr. Lubomyr Wynar – Professor, Mentor, Friend // На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – С. 127-129.
59. Zajac Michael. Professor Wynar and the Ethnic Center // На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – С.
129-130.
60. Макар Ю. Любомир Винар – вчений, організатор науки // Подвижник української історичної науки. – Чернівці, 1999. – С. 31- 51.
61. Баран О. Любомир Винар (з нагоди 65-ліття) // Подвижник української історичної науки. – Чернівці, 1999. – С. 5-31.
62. Винар Л. Про мою першу редакторську працю (Спогад) // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 2 арк.
63. Винар Л. Моя співпраця в АРБІ (ARBA) // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 2 арк.
64. Ювілейна книга української гімназії в Берхтесгадені. В 50-ту річницю першої матури (1947-1997). – Норт Порт, Флорида, 1997. – 303 с.
65. Винар Л. Як я став грушевськознавцем (Замість передмови) // Винар Л. Михайло Грушевський: історик і будівничий нації. Статті і матеріяли. – Нью-Йорк; Київ; Торонто, 1995. – С. 8-17.
66. Винар Л. На службі грушевськознавства // Винар Л. Грушевськознавство: Ґенеза й історичний розвиток. – Київ, 1998. – С. 76- 110. – (Серія: “Грушевськіяна”).
67. Винар Л. Мої “зустрічі” з запорозькими козаками // Винар Л. Козацька Україна. Вибрані праці. – К.; Львів; НьюЙорк; Париж, 2003. – С. 81-93.
68. Винар Л. Як було створене Українське історичне товариство: замітки засновника // Український історик. – 2005. – Ч. 2-4. – С. 11-49.
69. Життєпис (від 18 січня 1950 року) // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 1 арк.
70. Життєпис (від 26 квітня 1955 року) // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 1 арк.
71. Curriculum vitae (від 23 жовтня 1955 року) // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Особисті документи”. – 1. арк.
72. Винар Л. Наше листування (З приводу 70-ліття основника УІТ в Острозі)… // Осягнення історії: Зб. наук. праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог; Нью-Йорк, 1999. – С. 553- 554.
73. Декілька не друкованих листів Ілька Борщака // Український історик. – 1963. – Ч.1. – С. 11-13.
74. Винар Л. Максим Кривоніс // Овид. – 1961 – Ч. 5. – С. 21-25.
75. Винар Л. Максим Кривоніс (історична монографія) // Архів УІТ. – Ф. Л. Винара. – Спр. “Рукописи”. – 49 арк.
Published
2021-08-12
How to Cite
Helenyuk , A. A. (2021). Sources for the scientific biography of prof. Lubomyr Wynar. Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 357-366. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2148