“Woman’s question” as a factor of social base soviet power (1920-1930th)

  • S. V. Markova
Keywords: gender, women, social base, Bolshevist party, The Soviet power

Abstract

The article studies woman’s place and role in the context of the bolshevic party campaign regarding enlargement of social base of soviet power. It is revealed mechanisms of women involvement into the state development. Scales and consequences of this campaign in the 20-30th are analyzed.

References

1. Державний архів Вінницької області. – Ф. П. 29. – Оп. 1. − Спр. 284.
2. Державний архів Хмельницької області. – Ф. П. 458. – Оп. 1. − Спр. 324.
3. Арзуманов Т. Громадсько-політичне життя в УСРР та РСФРР в першій половині 20-х рр. ХХ ст. (за матеріалами Харківської та Воронезької губерній: порівняльний аналіз): Автореф. дис. канд. істор. наук / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Х., 2005.
4. Большая Советская энциклопедия. – Т.9. – М., 1972.
5. Бондаренко Н.О Розвиток прав жінок в УРСР: національні та міжнародні аспекти: Автореф. дис. кандидата юридичних наук / Національна юридична академія України імені Я. Мудрого. – Х., 2004.
6. Гайденко В. Поворот к феминистской эпистемологии: Постнекласика – феминизм – наука: Монографія. – Суми, 2003.
7. Голод та голодомор на Поділлі 1920-1940 рр. Збірник документів та матеріалів / Обласна редколегія науководокументальної серії книг “Реабілітовані історією” (голова І. Гамрецький, заступник голови В. Лациба, С. Нешик та
ін. / Автори-упорядники: Р. Подкур, В. Васильєв, П. Кравченко, В. Лациба, І. Мельничук, В. Петренко. – Вінниця, 2007.
8. Журбелюк Г.В. Соціальні програми щодо жіноцтва Поділля (20-ті рр. ХХ ст.) // Матеріали Х-ої Подільської історикокраєзнавчої конференції / Ред. кол.: Винокур І.С., Баженов Л.В., Блажевич Ю.І. та ін. – Кам’янець-Подільський, 2000.
9. Історія педагогіки / Навч. посібн. для пед. ін-т. Української РСР; М.С. Гриценко, Б.М. Митюров, М.О. Григор’єв та ін. – К., 1973.
10. Коллонтай А.М. Социальные основы женского вопроса. – СПб., 1909.
11. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. – К., 1997.
12. Лозицький В. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки (1918-1991). – К., 2005.
13. Педагогічна енциклопедія. – Москва, 1965.
14. Політичний терор і тероризм в Україні. XIX–XX ст. Історичні нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.В. Бикова та ін. Відповід. ред. В.А. Смолій. – К., 2002.
15. Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. – К., 2008.
16. Сорокина Н.Д. Образование как фактор социальной дифференциации и социальной мобильности в российском обществе // Вестник Московского университета. – 1996. – Серия. 18. − №3.
17. Сталін Й. Промова на ХІІІ з’їзді РКП(б) 24 травня 1924 року // Повне зібрання творів. – Т.6.
18. Сталін Й. Промова на І Всесоюзному з’їзді колгоспників-ударників 19 лютого 1933 року // Повне зібрання творів. – Т.13.
19. Українська Радянська енциклопедія. – К., 1979. – Т. 4.
20. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред.
В.Д. Гончаренка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К., 2000. – Т. 2
Published
2021-08-12
How to Cite
Markova , S. V. (2021). “Woman’s question” as a factor of social base soviet power (1920-1930th). Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 197-201. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2115