Ethnical composition of urban population in the Southern Ukraine (based on materials of pan-USSR population census in 1926)

  • G. F. Turchenko
  • D. V. Ovcharenko
Keywords: migration, population census, South Ukraine, urbanization, urban population, ethnic structure

Abstract

The authors analyzes peculiarities of the ethnic structure of urban population of South Ukraine in the middle of 1920th . The ethnic structure of the urban population is defined on the basis of 1926 all-union population census. The ethnic structure of the urban population оf district cities examined separately. The quantity and part of national minorites in urban population of districts of southukrainian region are widely covered.

References

1. Верменич Я. Урбанізаційні процеси в УРСР як об’єкт дослідження у системі локальної історії / Я. Верменич // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. − 2007. − Вип. 16.
2. Хоменко А. Населення України 1897–1927 рр. / А. Хоменко. − Харків : Центральне статистичне управління УСРР, 1927.
3. Хоменко А. Національний склад людності УСРР. / А. Хоменко. − Харків : Державне видавництво України, 1929.
4. Чирко Б. Національні меншини в Україні (20-30 рр. ХХ століття) / Б. Чирко. − К., 1995.
5. Якубова Л. Етнічні меншини у суспільно-політичному та культурному житті УСРР. 20-і – перша половина 30-х рр. ХХ ст. / Л. Якубова. − К., 2006.
6. Гринь Д. Урбанізаційні процеси в Україні у 1920-1930 рр. / Д. Гринь // Сіверянський літопис. – 2000. – № 1. – С. 139- 144.
7. Гринь Д. Зміни в національному складі міського населення України у 20-30-х рр. ХХ ст. / Д. Гринь // Україна на порозі ХХІ століття: актуальні питання історії: Збірник наукових праць. – К. : Стилос, 1999. – С. 196-202.
8. Гринь Д. Динаміка чисельності та складу міських робітників України у 1920-1930-х роках / Д. Гринь // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. М.В. Гоголя. – Ніжин, 1999. – С. 97-104.
9. Воронко О. Демографічні процеси в містах України середини 20-х рр. ХХ ст. (за підсумками Всесоюзного перепису населення 1926 р.) / О. Воронко // Література та культура Полісся. – Вип. 20. – Ніжин : НДПУ, 2002. – С. 186-190.
10. Воронко О. Соціально-демографічне становище в Україні за підсумками Всесоюзного перепису населення 1926 року / О. Воронко. – Чернігів, 1997.
11. Пустоход П. Динамика урбанизованности Украины в 1897–1939 гг. / П. Пустоход // Міграція та урбанізація населення (на матеріалах України і Польщі). − К., 1992.
12. Міські селища УСРР. Збірник статистично-економічних відомостей. − Харків : Центральне статистичне управління УСРР, 1929.
13. Всесоюзний перепис людності 17 грудня 1926 р. У 56 т. − М., 1928— . Т. ХІІІ. Відділ І. Народність, рідна мова, вік, грамотність. УСРР. Степ. Дніпрянський підрайон. Гірничопромисловий підрайон. − М., 1929.
14. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Б. Кравченко ; [пер. з англ. В. Івашко та Д. Корнієнко]. − К. : Основи, 1997.
15. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. / Я. Грицак. − К. : Генеза, 2000.
16. Турченко Г. Південноукраїнський регіон у контексті формування модерної української нації (ХІХ – перша чверть ХХ ст.) / Г. Турченко. − Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008.
17. Турченко Ф. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ – 1921 р.): Історичні нариси / Ф. Турченко, Г. Турченко – К. : Генеза, 2003.
Published
2021-08-12
How to Cite
Turchenko , G. F., & Ovcharenko , D. V. (2021). Ethnical composition of urban population in the Southern Ukraine (based on materials of pan-USSR population census in 1926). Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 185-192. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2113