Forming the grounds of military discipline in ukrainian army (end of 1917 – April 1918)

  • V. V. Zadunaiskiy
Keywords: military discipline, armed units, Ukrainian army, Ukrainian Public Republic, Ukrainian Central Council (Tsentralna Rada)

Abstract

In article attempts of introduction of bases of military discipline in formations of the Ukrainian National Republic (in 1917-1918) are considered. It is revealed, that the state management paid attention to questions of introduction of military discipline in the Ukrainian armies. A basis for formation of military discipline were: “the Temporary law on creation of the Ukrainian national army”, “the Charter of Special Army UNR” and “the Law about political and a legal status of military men”.

References

1. Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини / Упоряд. В.Сергійчук. – К., 2002.
2. Удовиченко О. Україна у війні за державність 1917-1921. – Вінніпег, 1954.
3. Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність. – Мюнхен, 1958.
4. Безручко М. Січові Стрільці в боротьбі за державність. – Каліш, 1932.
5. Борис Р. Вільне козацтво. Ідея озброєного народу в 1917 р. на Україні. – Львів, 1936.
6. Зілінський В. Синьожупанники. – Берлін, 1938.
7. Крупенський, Каптер. Друга Червонокозацька 1920-1930: нариси з історії ІІ Чернігівської Червоного козацтва ім. Комуністичної партії Німеччини кавалерійської дивізії. – Харків, 1930.
8. Лихолат А.В. Розгром націоналістичної контрреволюції на Україні. – К., 1955.
9. Супруненко Н. Очерк истории Гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918-1920). – К., 1966.
10. Какурин Н.Е. Как сражалась революція / В 2-х т. – М., 1990. – Т. І.
11. Антонов-Овсеенко В. Записки о Гражданской войне: В 4 т. – М., 1932. – Т. 1.
12. Гарчев П. Червона гвардія України у боротьбі за Владу Рад. – К., 1983.
13. Дубинский И. Шевчук Г. Червонное Казачество. – К., 1987.
14. Karpus Z. Wschodni sojusznicy polski w wojnie 1920 roku. – Toruń, 1994.
15. Klimecкi M. Galicja Wschodnia 1920. – Warszawa, 2005.
16. Krotofil M. Ukraińska Armia Halicka. – Toruń, 2002.
17. Баранов А.В. Повстанческое движение “бело-зеленых” в казачьих областях Юга России (1920-1924 гг.) // Казачество России в Белом движении. Белая Гвардия. Альманах № 8. – М., 2005.
18. Венков А.В. Донское Казачество в Гражданской войне (1918-1920). – Ростов н/Д., 1992.
19. Карпенко С.В. Очерки истории белого движения на Юге России (1917-1920 гг.) / 3-е изд., доп. и перераб. – М., 2006.
20. Ратушняк О.В. Политические искания Донского и Кубанского казачества в годы Гражданской войны в России (1918-1920 гг.) // Казачество России в Белом движении. Белая Гвардия. Альманах № 8.
21. Історія Українського Війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / Зав.ред. Д.С. Карпин. – Львів, 1992.
22. Солдатенко В.Ф. До питання про початок громадянської війни на Україні // Український історичний журнал. – 1991. – № 7.
23. Солдатенко В.Ф. Центральна Рада та українізація армії // Український історичний журнал. – 1992. – № 6.
24. Гарчева Л. Збройні Сили Центральної Ради у лютому-квітні 1918 року // Військо України. – 1993. – № 8.
25. Турченко Г. Вільне Козацтво // Українське Козацтво. Мала енциклопедія. – К.; Запоріжжя, 2002.
26. Кравчук М. Організаційно-правові аспекти розвитку Вільного Козацтва та його роль у державотворчому процесі України // Нова політика. – 1999. – №1.
27. Бондаренко В. Відродження козацтва на Катеринославщині (серпень-вересень 1917 р.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2005. – Вип. ХІХ.
28. Пархоменко В. Військові формування Центральної Ради в Одесі у 1917-1918 рр. // Наукові праці . – Т. 2. Історичні науки. – Миколаїв, 1999.
29. Задунайський В. Ранги та посади Наддніпрянської Армії // Київська старовина. – 1994. – №4.
30. Задунайський В. Українські козацько-лицарські традиції в Наддніпрянській армії УНР (1917-1919 рр.) // Схід. – 2001. – № 3.
31. Задунайський В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XІX – на початку XX ст. – Донецьк, 2006.
32. Задунайський В. Вплив імперської спадщини на становлення структур Збройних Сил України в 1917-1920 рр. // Історичні і політологічні дослідження / Гол. ред. П.В.Добров. – Донецьк, 2008. – № 1/2. – С. 252-258.
33. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К., 1993.
34. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 т. – Т. 1. – К., 1996.
35. ЦДАВО України. – Ф. 1115. – Оп. 1. – Спр. 38.
36. Історія Січових Стрільців. Воєнно-історичний нарис. – К., 1992.
37. ЦДАВО України. – Ф. 1075. – Оп. 2. – Спр. 29.
38. ЦДАВО України. – Ф. 1076. – Оп. 1. – Спр. 6.
Published
2021-08-12
How to Cite
Zadunaiskiy , V. V. (2021). Forming the grounds of military discipline in ukrainian army (end of 1917 – April 1918). Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 109-113. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2098