“Ukrainian project” is in activity and estimations of P. Ya. Stebnitskiy (1905-1908)

  • S. G. Ivanitska
Keywords: new populism. УДК 94(477), new liberalism, “national revival”, modern epoch, “Ukrainian project”, first Russian revolution 1905-1907, Ukrainian Democratic Radical party, Petersburg society, E.Kh.Chikalenko, P.Ya. Stebnitskiy

Abstract

The purpose of the article is finding of the personal endowment of remarkable public and political figure, publicist, leader of Petersburg society of Ukrainian Democratic-radical parties (UDRP) of Peter Yanuarovich Stebnitskiy (25.11.1862 – 14.03.1923) in interpretations and main directions realization of the “Ukrainian project” (linguistic question, “school question”, collective opposition statements, Ukrainian parliamentary group, national press and book-printing) in the context of strategy and tactic of UDRP of the first Russian revolution.

References

1. Репина Л.П. Биографический подход в интеллектуальной истории // Классика и класики в социогуманитарном знании. – М., 2009. − Доступно на сайті: ideashistory.org.ru/pdfs/19repina.pdf. – Назва з екрана.
2. Чмир С.Г. (Іваницька С.Г). Українська Демократично-Радикальна партія: організаційний устрій, чисельність, соціальний склад (1905-1908 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. 6. – Запоріжжя, 1999.
3. Іваницька С.Г. Проблеми формування модерної української нації в інтелектуальній спадщині українських радикалдемократів на початку ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2006. – Вип. ХХ.
4. Чмырь С.Г. (Иваницкая С.Г.). Стебницкий П.Я. // Политические партии России. Конец ХIХ − первая треть ХХ века: Энциклопедия. – М., 1996.
5. Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради: Біографічний довідник. – К., 1998.
6. Стебницький П.Я. // Українська журналістика в іменах / За ред. М.М. Романюка. – Львів, 1999. – Вип. 6.
7. Болабольченко А.А. Три доли. Біографічні нариси. – К., 1999.
8. Болабольченко А. Петро Стебницький // Київська старовина: Науковий історико-філологічний журнал. – 2005. − №3.
9. Солоіденко Г. Петро Стебницький – оборонець української книги та української мови // Бібліотечний вісник. – 2007. − №2.
10. Миронець Н., Старовойтенко І. Євген Чикаленко і Петро Стебницький на спільному шляху до національної ідеї // Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування. 1901-1922 роки. / Упорядкування: Н. Миронець, І. Старовойтенко., О. Степченко. – К., 2007.
11. Постійна комісія УАН – ВУАН для складання Біографічного словника діячів України. 1918-1933. Документи. Матеріали. Дослідження / Авт.-упор. С.М. Ляшко. – К., 2003.
12. Зубкова Н.М., Степченко О.П. Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії народного просвітництва в Україні початку ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2005. – Вип. 10.
13. Миронець Н. З епістолярної спадщини громадсько-політичних діячів України (1917 р.). Листування Є.Х. Чикаленка з В.К. Винниченко та П.Я. Стебницьким // Український історичний журнал. – 1997. − №5-6.
14. Старовойтенко І.М. Листування Є.Х. Чикаленка з П.Я. Стебницьким як історичне джерело // Археографічний щорічник. – К.; Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8/9.
15. Старовойтенко І.М. Епістолярна спадщина Євгена Чикаленка // Український історичний журнал. − 2007. − №1.
16. Старовойтенко І. Повний “Кобзар” Т. Шевченка (1907-1908 рр. видань) у листуванні П. Стебницького з Є. Чикаленком // Слово і час. – 2008. − №3.
17. Кузьменко Л. Листування В. Доманицького з П. Стебницьким як джерело вивчення його редакторської роботи з підготовки до друку повного видання “Кобзаря” Шевченка // На сайті: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzzpmv/2008_16/S270-288.pdf
18. Стрілець В.В. Українська Демократично-Радикальна партія: витоки, ідеологія, організація, діяльність (кінець ХІХ ст. – 1939 р.): Монографія. – К.: Вид.-поліграф. центр “Київський університет”, 2002. – 361 с.
19. Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування. 1901-1922 роки / Упорядкування: Н. Миронець, І. Старовойтенко., О. Степченко. – К.: Темпора, 2007. – 628 с.
20. Автобіографія П.Я. Стебницького, датована 1919 р. // Інститут рукопису НБУВ – Ф. 10. − №6426-6427.
21. Нові міністри: П.Я. Стебницький // Нова Рада. – 1918. – 26 (13) жовтня.
22. Щеголев С.Н. Украинское движение, как современный этап южнорусского сепаратизма. − К., 1912.
23. П.Я. Стебницький. 1862-1923. – К., 1926.
24. Лотоцький О. Пам’яті П.Я. Стебницького // Український вісник. – Прага – Подєбради, 1925. – Травень.
25. Сірополко С. Петро Стебницький, як книголюб // Українська книга. – 1937. − №7-8.
26. Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). – Нью-Йорк, 1955.
27. Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917) – Львів, 1931.
28. Лотоцький О. Сторінки минулого − Ч. 1-3. − Варшава, 1932-34.
29. Русова С.Ф. Мої спомини (1879-1915) // За сто літ. – 1928. – Кн. 3.
30. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1901-1914 роки). – К., 2007.
31. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.
32. Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: В 2 т. – Т. 1. – К., 1994.
33. Стебницький П. Украина и украинцы. – Пг., 1917.
34. Стебницький П. Рец. на: Ю.Охримович. Короткий нарис розвитку української національно-політичної думки в ХІХ ст. // Наше минуле. – 1918. − №2.
35. Чмырь С.Г. (Иваницкая С.Г.). Украинская партия социалистов-федералистов // Политические партии России. Конец ХIХ − первая треть ХХ века: Энциклопедия. – М., 1996.
36. Постанова про український правопис // Рідний край. − 1907. − №6. – 5 лютого.
37. Чмырь С.Г. (Иваницкая С.Г.). Украинская демократическо-радикальная партия: истоки, организация, программа, тактика (90-е гг. ХIХ в. – 1908 г.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / ИРИ РАН. – М., 1994.
38. Отчет “Благотворительного общества издания общеполезных и дешевых книг” за 1908 г. – СПб., 1909.
39. Стебницький П. До історії українського руху // Наше минуле. − 1918. − №3.
40. П. Смуток. Петербургская “Просвіта” // Украинская жизнь. – 1913. − №5.
41. Стебницький П. “Кобзар” перед судом // Записки історично-філологічного відділу. – К., 1923. – Кн. 4.
42. П. Смуток. Краєва автономiя Україні // Вільна Україна. – 1906. − №1-2.
43. [Лотоцький А.И., Стебницький П.Я.] Украинский вопрос. − М., 1914.
44. Ефремов С. Из общественной жизни на Украине. – М., 1916.
Published
2021-08-12
How to Cite
Ivanitska , S. G. (2021). “Ukrainian project” is in activity and estimations of P. Ya. Stebnitskiy (1905-1908). Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 76-84. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2093