The formation of the noble land ownership in the South of Ukraine in the second half of the XVIII-XIX th centuries (on the basis of Tavricheskoy province)

  • L. F Tsyganenko
Keywords: Southern Ukraine, colonisation, the landed property, Noblemen

Abstract

The formation of the noble land ownership in the South of Ukraine during the second half of the the XVIII-XIX th centuries are analyzed on the bases Tavricheskoy provinces, the forms of the noble land ownership and the peculiarities of this process are amplified. The government activity and regional administration, directed on the acceleration of colonisation, are investigated.

References

1. Бойко А.В. Південна Україна останньої чверті XVIII століття. – Ч. 1: Аграрні відносини / Анатолій Васильович Бойко. – Запоріжжя: РА “Тандем у”, 1997. – 204 с.; Бойко А.В. Соціальна історія Південної України останньої чверті XVIII століття (проблема суспільних груп) / А. Бойко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. − Запоріжжя: Тандем-У, 2000. – Вип. XI. – С. 100-106.
2. Сурева Н.В. Джерела з історії дворянства Південної України останньої чверті ХVІІІ – першої чверті ХІХ століття : дис. … кандидата істор. наук : 07.00.06 / Наталія Вікторівна Сурева. – Запоріжжя, 2004. – 260 с.
3. Дмитрієв В.В. Градоначальства півдня України в XIX – на початку XX ст. : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Владислав Володимирович Дмитрієв. – Сімферополь, 2002. – 130 с.
4. Короленко Б.А. Інкорпорація Криму Російською імперією у 1783-1796 рр.: політичні та етносоціальні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 ,,Історія України” / Б.А. Короленко. – К., 2008. – 18 с.
5. нститут рукопису Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського (далі ІР НБУ). – V. Одеське товариство історії та старожитностей. – Спр. 852. Материалы, касательно Таврической и Екатеринославской губерний (Из Решетиловского архива походной канцелярии князя Потемкина). – 355 арк.
6. Кондараки В. Х. Универсальное описание Крыма / В.Х. Кондараки. – СПб. : Типография В. Виллинга, 1875. – Ч. Х. – 148 с.
7. Уманец А. Исторические рассказы о Крыме / [Соч.] Алексей Александрович Уманец. – Севастополь : типография “Севастопольского листка”, 1887. – 212 с.
8. ІР НБУ. – V. Одеське товариство історії та старожитностей. – Спр. 852. Материалы, касательно Таврической и Екатеринославской губерний (Из Решетиловского архива походной канцелярии князя Потемкина). – 355 арк.
9. ІР НБУ. – V. Одеське товариство історії та старожитностей. – Спр. 852. Материалы, касательно Таврической и Екатеринославской губерний (Из Решетиловского архива походной канцелярии князя Потемкина). – 355 арк.
10. О позволении князьям и мурзам татарским пользоваться всеми преимуществами российского дворянства / Именной указ Сенату // Полное собрание законов Российской империи. – Т. ХХII. – № 15936. – 22 февраля 1784 г. – С. 51-52.
11. Російський державний історичний архів (м. Санки-Петербург). – Ф. 1343. Департамент герольдии сената. Дела департамента и канцелярии герольдмейстерства (1784-1918 гг.). – Оп. 51. – Спр. 998. Родословная дворянская книга Таврической губернии. – 40 арк.
12. Лашков Ф. Исторический очерк крымско-татарского землевладения / Федор Лашков // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – № 23. – 1895. – С. 71-117.
13. Надинский П.И. Очерки по истории Крыма / П.И. Надинский. – Симферополь: Крымиздат, 1951. – Ч. 1. – 230 с.
14. ІР НБУ. – V. Одеське товариство історії та старожитностей. – Спр. 221-448. Акты, относящиеся к управлению Новороссийским краем. – 556 арк.
15. Лашков Ф. Исторический очерк крымско-татарского землевладения / Федор Лашков // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – № 23. – 1895. – С. 71-117.
16. Сборник документов по истории крымско-татарского землевладения. Ярлыки и фирманы // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – № 22. – 1895. – С. 85-108.
17. Лашков Ф. Исторический очерк крымско-татарского землевладения / Федор Лашков // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – № 24. − 1896 – С. 39-71.
18. Кульчицький С.В. Український Крим / С.В. Кульчицький // Історія та правознавство. – № 11 (183). – квітень 2009. – С. 2.
19. Лашков Ф. Исторический очерк крымско-татарского землевладения / Федор Лашков // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – № 24. − 1896 – С. 39-71.
20. О камеральном описании Крыма 1784 г. // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – № 2. – 1887.
21. Лашков Ф. Исторический очерк крымско-татарского землевладения / Федор Лашков // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – № 24. – 1896. – С. 39-71.
22. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі ЦДАВО). – Ф. 3806. Особистий фонд Н.Д. Полонської-Василенко (1901-1943 рр.). – Оп. 1. – Спр. 17. Виписки з архівних документів про переселення татар, циган, ногайців та інших народів (по Таврійській губернії). – 300 арк.
23. Відомість Акмечетського повіту про кількість та належність землі (серпень 1802 р.) // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – 1896. – № 25. – С. 145-158; № 26 – С. 24-40.
24. Уманец А. Исторические рассказы о Крыме / [Соч.] Алексей Александрович Уманец. – Севастополь : типография ,,Севастопольского листка”, 1887.
25. ЦДАВО. – Ф. 3806. Особистий фонд Н.Д. Полонської-Василенко (1901-1943 рр.). – Оп. 1. – Спр. 17. Виписки з архівних документів про переселення татар, циган, ногайців та інших народів (по Таврійській губернії). – 300 арк.
26. Державний архів Одеської області. – Ф.1. Канцелярия Новороссийского и Бессарабського генерал-губернатора. 1828-1874. – Оп. 190 за 1825 р. – Спр. 35. По просьбе ногайцев деревни Ельнизагача о неправильном будто бы завладении соседними помещиками принадлежащей им земли. – 21арк.; Оп. 190 за 1826 р. – Спр. 60. По прошению татарина Хусейна Мазин Сулейман Оглу о неправильном отобрании у него имения и отдаче его татарину Мимету Асан Оглу. – 70арк.; Оп. 191 за 1837 р. – Спр. 111. Прошение наследников ХІV-го класса Усейна Абдураманчика – Абдурамана и Меглидемина о правах на принадлежность разным лицам дач известных под именем Чаиров и Корулу. – 272 арк.
Published
2021-08-12
How to Cite
Tsyganenko , L. F. (2021). The formation of the noble land ownership in the South of Ukraine in the second half of the XVIII-XIX th centuries (on the basis of Tavricheskoy province). Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 28-33. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2085