Безпека руху на дніпровському водному шляху в останній чверті XVIII ст.

  • М. М. Мордовськой

Abstract

The article is devoted to one of the questions of Ukrainian life after the liquidation of Cossackhood – river navigation. The author demonstrates that traffic safety organization in Dnieper waterway in the last quarter of the XVIII century was a minor question solved together with the primary one – increasing the Dnieper freight flow.

References

1. Иловайскій А.С. Днѣпровскіе лоцманы. – К., 1910.
2. Днѣпръ // Словарь географическій Россійскаго государства, описывающій Азбучнымъ порядкомъ. – М., 1804. – Ч. 2 (Г – К).
3. Аварія // Энциклопедія военныхъ и морскихъ наукъ / Глав. ред. Лееръ. – СПб., 1883, – Т. 1.
4. Иловайскій А.С. Днѣпровскіе пороги. – К., 1911.
5. Фосс А.Г. Днѣпровскіе пороги и ихъ вліяніе на торговые сношенія При-Днѣпровскаго района. – Херсонъ, 1885.
6. Афанасьев-Чужбинский А. Поѣздка въ Южную Россію. Часть 1. Очерки Днѣпра. – СПб., 1863.
7. Новіцкий Я. Съ береговъ Днѣпра: Очерки Запорожья // Сборникъ статей Екатеринославскаго научнаго общества по изученію края. – Екатеринославъ, 2005.
8. Яворницький Д.І. Дніпрові пороги: Географічно-історичний нарис. – Дніпропетровськ, 1989.
9. Філянський М. Від порогів до моря: (Дорожні етюди). – К., 1928.
10. Бѣлявскій П.Е. Днѣпръ // Энциклопедическій словарь / Изд. Брокгаузъ Ф.А., Ефронъ И.А. / Т. ХХ. – СПб., 1901.
11. Соколовъ А. Лѣтопись крушеній и пожаровъ судовъ Русскаго флота, отъ начала его по 1854 годъ. – СПб., 1855.
12. Конкевич Л. Лѣтопись крушенiй и другихъ бѣдственныхъ случаевъ военныхъ судовъ русскаго флота. – СПб., 1874.
13. Коргуевъ Н. Къ лѣтописи крушеній и пожаровъ Русскаго флота // Морской сборникъ. – 1855. – № 1.
14. Бойко А.В. До історії Дніпровських лоцманів // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-ХІХ століття. – Вип. 1. – Запоріжжя, 1996.
15. Месячные сведения о глубинах воды на перекатах р. Н-Днепра от Александровска до Б-Лепетихи. 1922 г. // Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО). – Ф. Р-859. – Оп. 2. – Спр. 65.
16. Вопросные листки об авариях судов и происшествиях с людьми. 1921 г. // ДАЗО. – Ф. Р-809. – Оп. 1. – Спр. 37.
17. Справа про покращення умов судноплавства на ділянці від Олександрівська до Херсона. 1899-1900 рр. // ДАЗО. – Ф. 24. – Оп. 1. – Спр. 140.
18. Кузьменко В.В. Інженерна думка другої половини ХІХ століття про можливість судноплавства на Дніпрі // Етнокультурні процеси на Півдні України в другій половині ХІХ ст. Зб. наукових праць ІІ Регіональної наукової конференції 4-5 червня 1998 р. / Ред. кол.: Дєдков М.В. та ін. – Запоріжжя, 1998.
19. Копия указа о запрещении прибрежным жителям намеренно засарять фарватеры судоходных рек с целью вызвать аварию купеческих судов. 1765. // Центральний державний історичний архів України (м. Київ) (далі – ЦДІАК). – Ф. 1725. – Оп. 1. – Спр. 1038.
20. Дело о сплавке строительного леса для построения кораблей по р. Днепру от г. Киева до Кайдаков, с назначением охраны и расходованных сумм на сплавку. 1 июня – 8 августа 1778 г. // ЦДІАК. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 8606.
21. Справа про видачу поручику Варапаєву Т. та капітан-лейтенанту Лежневу П. “открытых указов” про сприяння їм у сплаві корабельного лісу та морського спорядження р. Дніпром до фортеці Кодак. 14-15 травня 1779 р. // ЦДІАК. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 9030.
22. Устав общества купеческого судоходства по рекам и морям. 1782. // ЦДІАК. – Ф. 486. – Оп. 4. – Спр. 2.
23. Лебедев А.И. Эпоха Петра Великого // История Российского флота. – М., 2006.
24. Веселаго Ф. Краткая история русского флота. – М., 1939.
25. Яновскій А.Е. Крушеніе // Энциклопедическій словарь / Изд. Брокгаузъ Ф.А., Ефронъ И.А. / Т. ХVI А. – СПб., 1895.
Published
2021-08-12
How to Cite
Мордовськой, М. М. (2021). Безпека руху на дніпровському водному шляху в останній чверті XVIII ст. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 236-241. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2079
Section
Регіональна історія українського козацтва