Невідома ревізія Переяславського полку як джерело до історії неурядової старшини.

  • І. І. Кривошея

Abstract

Inspection of Pereyaslav regiment from 1750 is characterized. Individual, service and economic sample data of “neuradova starshyna” of regiment are given in the article. Key words: inspection, regiment, “sotna”, cossack, “neuradova starshyna”, “bunchukovyi” comrade, “viyskovyi” comrade, “znachkovyi” comrade.

References

1. Клименко П. Компути та ревізії XVII-XVIII ст. // Український археографічний збірник. − 1930. − Т. 3.
2. Ковальский И. Генеральная опись 1765-1769 годов, как источник изучения социально-экономической истории Левобережной Украины (По документам и материалам Переяславского полка): автореферат дис. на соиск. учен. степ. канд. истор. наук. − К, 1966.
3. Кривошея І. Ревізії та реєстри XVIII ст. як джерело з історії Чернігівського полку // Україна на порозі ХХІ ст.: актуальні питання історії: Збірник наукових праць / Редколегія О.Б. Коваленко та ін. – К., 1999.
4. Іваненко А.О. Козацький компут як історичне джерело (на матеріалах ревізії Переяславського полку 1726 року) // Україна: вчора, сьогодні, завтра: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: Вашкевич В. та ін. – К., 1999.
5. Кривошея І. Реєстри значкових товаришів Стародубського полку 1735 та 1737 років // Гілея: Збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 19.
6. Швидько Г. Компут і ревізія Миргородського полку 1723 р. – Дніпропетровськ, 2004.
7. Кривошея В. Козацька еліта Гетьманщини. – К., 2008.
8. Горобець С. Списки значкових товаришів Чернігівського полку 1732 і 1737 рр. // Сіверянський літопис. – 2008. – № 1.
9. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. − Ф. 1. – Спр. 54336-54337.
10. Центральний державний історичний архів України (м. Київ) (далі – ЦДІАУК). – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр.: 19313, 19362, 19365, 19368, 19366, 19374, 19376, 19378, 19334, 19335, 19339, 19346, 19352.
11. Кривошея І.І. Козацька старшина Переяславського полку (1648-1782): Дис… канд. істор. наук. – Умань, 1998.
12. ЦДІАУК. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 19360.
Published
2021-08-12
How to Cite
Кривошея, І. І. (2021). Невідома ревізія Переяславського полку як джерело до історії неурядової старшини. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 162-170. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2064
Section
Регіональна історія українського козацтва