Проблема захисту українських земель від татарських нападів і становлення козацтва.

  • С. А. Лепявко

Abstract

The article is devoted to the problem of defending Ukrainian lands from Tatar asaults. It proves that failures of Polish Government in organizing effective defence of Ukraine resulted in formation of Cossackhood that had assumed this function.

References

1. Plewczyński M. Liszebność wojska polskiego za ostatnich Jagiełłonόw (1506-1572) // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. – T. 31.
2. Gόrski K. Obrona granic Rzeczypospolitej od Tatarόw // Biblioteka Warszawska. – 1891. – R. 51. – T. 2.- Zeszyt 3.
3. Bielski M. Kronika Polska. – Sanok, 1856. – T. 3.
4. Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Zmudzka i wszystkiej Rusi. – Warszawa, 1846. – T. 2.
5. Bielski M. Kronika Polska. – Т. 2.
6. Канановіч В.І. Крымскія напады на Беларусь // Гісторыка археалагічны зборнік. – Мінск, 1993. – Часть 1.
7. Ochmiański J. Organizacja obrony w Wielkim Księstwie Litewskim przez napadami tatarów krymskich w XVXVI wieku // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. – 1960. – T. 5.
8. Довнар-Запольский М.Ф. Украинские староства в первой половине ХVІ в. – К., 1908.
9. Боряк Г.В. Ревізії та люстрації українських староств кінця ХV – середини ХVІ ст. // Географічний фактор в історичному процесі. – К., 1990.
10. Грушевський О. До історії сторожі в замках ХVІ в. // Історично-географічний збірник. – К., 1931. – Т. 4.
11. Грушевський О. Питання оборони замків Великого князівства Литовського в ХVІ в. // Історичногеографічний збірник. – К., 1928. – Т. 2.
12. Грушевський М.С. Історія України-Руси. – К. – Львів, 1909. – Т. 7.
13. Pułaski K. Powinności wojskowe w dawnych miastach na Rusi // Biblioteka Warszawska. – 1872. – T. 4.
14. Dembski H. Wojska nadworne magnatów polskich w XVI i XVII w. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu. Historia. – Poznań, 1956.
15. Лаппо И.И. Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория. – СПб., 1901. – Т. 1.
16. Zrόdła dziejowe. – T. 20.
17. Horn M. Chronołogia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600-1647 // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. – 1962.
18. Литвин Михалон. Извлечение из сочинения Михайла Литвина “О нравах татар, литовцев и московитян” // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. – К., 1890. – Вып. 1.
19. Boratyński L. Kozacy i Watykan // Przegląd Polski. – 1906. – T. 162.
20. Górka O. Liczebność tatarów krymskich i ich wojsk // Przegląd historyczno-wojskowy. – 1935. – T. 8. – Zeszyt 2.
21. Podhorodecki L. Chanat Krymski i jego stosunki z Polska w XV-XVIII w. – Warszawa, 1987.
22. Гербейштейн С. Записки о Московии – Москва, 1988.
23. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. – К., 1993.
24. Дашкевич Я.Р. Козацтво на Великому кордоні // Український історичний журнал. – 1990. – №2.
25. Смолій В.А. Передмова // Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній свідомості. – К. – Запорожжя, 1997.
26. Bernat Pretwicz i jego apologia na sejmie 1550 r. // Biblioteka Warszawska. – 1866. – T. 3.
27. Pułaski K. Ostafi Daszkiewicz // Szkicze i poszukiwania historyczne. Seria 1. – Kraków, 1887.
28. Винар Л. Князь Дмитро Вишневецький // Винар Л. Силуети епох. – Дрогобич, 1992.
29. Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні. – К., 1997.
Published
2021-08-12
How to Cite
Лепявко, С. А. (2021). Проблема захисту українських земель від татарських нападів і становлення козацтва. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 147-153. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2059
Section
Регіональна історія українського козацтва