Запорозькі печатки: кошові, судові, паланкові.

  • І. М. Ситий

Abstract

The object of research are Zaporizhzhyan seals. Basing upon the research of archival and museum materials, the author concludes that according to the signatures, materials, techniques of production, placing in the document, functional destination, character of the document sealed etc. Zaporizhzhyan seals are equal to their compliances in Hetmanschyna.

References

1. Скальковський А. Історія Нової Січі або останнього коша запорозького. – Дніпропетровськ, 1994.
2. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: У 3 т. / Редкол.: П.С. Сохань (відп. ред. та ін.). – К., 1990. – Т. 1.
3. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: У 3 т. / Редкол.: П.С. Сохань (відп. ред. та ін.). – К., 1990. – Т. 2.
4. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: У 3 т. / Редкол.: П.С. Сохань (відп. ред. та ін.). – К., 1991. – Т. 3.
5. Яворницкий Д. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. – СПб., 1888. – Ч. ІІ.
6. Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – Одесса. – Б.д.
7. Крип’якевич І. З козацької сфрагістики // 3НТШ. – Львів, 1917. – Т. 123-124.
8. Каменцева Е. Две украинские печати XVIII в. из собрания ГИМ // Нумизматика и сфрагистика. – К., 1963. – Вып. 1.
9. Фоменко В. Військові печатки запорожців // Історичні джерела та їх використання. – К., 1972. – Випуск 7.
10. Ситий І. Запорозькі печатки з фондів Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського // Пам’ятки України: історія та культура. – 2007. – № 2.
11. Однороженко О. Українські державні, земельні та міські печатки козацької доби (кінець XVI-XVIII ст.). – Харків, 2003.
12. Савчук Ю. Невідома матриця печатки Війська Запорозького Низового зі збірки відділу нумізматики Державного історичного музею у Москві // Terra cossаcorum: Студії з давньої і нової історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова. – К., 2007.
13. Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775: Корпус документів / Центральний держ. історичний архів України; НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського / П.С. Сохань (ред. кол. ), Л.З. Гісцова (упоряд.). – К., 1998. – Т. 2.
14. Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775: Корпус документів / Центральний держ. історичний архів України; НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського / П.С. Сохань (ред. кол.), Л.З. Гісцова (ст. упоряд.). – К., 1998. – Т. 3.
15. Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775: Корпус документів / Центральний держ. історичний архів України; НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського / П.С. Сохань (ред. кол. ), Л.З. Гісцова (ст. упоряд.). – К., 1998. – Т. 4.
16. Грабянка Г. Действия презелной и от начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана Хмелницкого с поляки... 1710. – К., 1854.
17. Книга Забелы, составленная из адресованных к двум Иванам Забелам документов и пр. (1687-1736), ЧОIМ, iнв.№ Ал 359.
18. Україна – Швеція: На перехресті історії (XVII-XVIII століття): 1 жовт. 2008 р. – 30 берез. 2009 р. м. Київ, 9 квіт. – 31 трав. 2009 р. м. Дніпропетровськ: Каталог міжнародної виставки / Укладач Ю. Савчук – К., 2008.
19. Молчановский Н. Три письма кошевых атаманов к шведским королям // Киевская старина. – 1899. – Т. LXІV. – Январь. – Отдел ІІ.
20. Україна – козацька держава / Упорядник В. Недяк. – К., 2004.
21. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К., 2006. – Т. 1.
22. Ситий І. Запорозькі клейноди часів Кирила Розумовського // Пам’ятки України: історія та культура. – 2004. – № 2.
23. Сперансов Н. Земельные гербы России. – М., 1974.
24. Ригельман А. История или повествование о донских козаках собранная и составленная 1778 года // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. – М., 1846. – Т. 3. – Отд. ІІ.
25. Ригельман А. История или повествование о донских козаках собранная и составленная 1778 года // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. – М., 1846. – Т. 4. – Отд. ІІ, VII.
26. Сементовский Н. Старина малороссийская, запорожская и донская. – СПб, 1846.
27. Ситий І. Печатка Війська Запорізького низового та печатка коша суддівська на документах ХVІІІ ст. зі збірки Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського // Друга наукова геральдична конференція. Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1992.
28. Ситий І. Гетьманські та козацькі печатки (українська сфрагістика) // Україна – козацька держава / Упорядник В. Недяк. – К., 2004.
29. Петровський А. Про походження слова "козак" // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірка наукових статей. – Вип. 14. – К., 2005.
Published
2021-08-12
How to Cite
Ситий, І. М. (2021). Запорозькі печатки: кошові, судові, паланкові. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 93-99. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2046
Section
Роль козацької еліти в історії Гетьманщини та Січі