Структура і функції інститутів державної влади доби Богдана Хмельницького.

  • В. В. Опанасюк

Abstract

The article is dedicated to the question of power bodies’ structure and functions in 1648-1657. Author comes to conclusion about unperfect character these bodies.

References

1. Gajecky G. The Cossack administration of the Hetmanate: in 2 vol. – Cambridge; Massachusetts, 1978.
2. Горобець В.М. Політична система Гетьманату // Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О.Г. Аркуша, С.О. Біла, В.Ф. Верстюк та ін.; гол. ред. В.М. Литвин. – Ч. 1. – К., 2008.
3. Козаченко А.І. Органи державної влади і управління України другої половини XVII ст.: дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.01. – Харків, 2001.
4. Кривошея В. Еволюція владних інститутів козацько-гетьманської держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2007. – Вип. 36.
5. Крип’якевич І. Студії над державою Богдана Хмельницького (І. Рада. ІІ. Генеральна старшина) // ЗНТШ. – 1925. – Т. 138-140.
6. Ржеутський В.В. Концепція української революції ХVІІ ст. у працях І.П. Крип’якевича // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету. Сер.: Історичні науки. – 2001. – Т. 7: Українська історіографія на рубежі століть: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2001 р.
7. Мироненко О. Ради генеральної старшини у самоврядуванні українського козацтва // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1.
8. Мироненко О. Роль генеральних рад в історії вітчизняного парламентаризму // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 1.
9. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). – Ф. X. – № 17881.
10. Окіншевич Л. Центральні установи України-Гетьманщини XVII-XVIII ст. – Ч. 2: Рада старшин // Праці Комісії для виучування західньо-руського та українського права. – К., 1930. – Вип. 8.
11. Падох Я. Суди і судовий процес Старої України // ЗНТШ. – Т. 209: Історично-філософічна секція. Правнича комісія. – Ч. 5. – Нью Йорк; Париж; Сідней; Торонто; Львів, 1990.
12. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст. (1648-1782) // Антологія української юридичної думки: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. – К., 2003. – Т. 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба.
13. ІР НБУВ. – Ф. X. – № 17880.
14. ІР НБУВ. – Ф. X. – № 17884.
15. Слабченко М.Е. Центральные учреждения Украины XVII-XVIII ст.: конспект лекций, читанных с 10 июня по 14 июля. – Одесса, 1918.
16. Смолій В.А. Степанков В.С. Політична система українського суспільства у роки Національної революції XVII століття. – К., 2008.
17. Ткач А.П. Общественный государственный строй Украины периода народно-освободительной войны и воссоединения Украины с Россией (1648-1654 гг.): дис. …канд. юрид. наук. – К., 1953.
18. Панашенко В. З історії національних державних інституцій: Генеральна військова канцелярія // Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво: зб. статей. – К., 1998.
19. Полтавець С. Трансформація владних повноважень та її вплив на українське суспільство на початку Української національної революції середини XVII століття // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України / редкол.: Ю.А. Левенець (голова) та ін. – Вип. 36: Курасівські читання – 2007: влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – К., 2007.
20. Січинський В. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. – К., 1992.
21. Грушевський М. Переяславська умова України з Москвою 1654 року. – 3-тє вид. – К., 1918.
22. Мручко Є.Є. Гетьманська козацька держава і Запорозька Січ // Соціально-політичні та правові проблеми формування особистості і держави: зб. наук. праць: за матеріалами міжнар. наук.-практ. конфер., 23-24 жовтня 1997 р., м. Хмельницький / за ред. О.П. Григоренка та ін. – Хмельницький, 1998.
23. Каманин И. К вопросу о казачестве до Богдана Хмельницкого. – К., 1894.
24. Крип’якевич І. Історія українського війська. – Львів, 1936.
25. Акты ЮЗР: в 15 т.– Т. 8: 1668-1669. 1648-1657. – СПб., 1875.
26. Акты ЮЗР: в 15 т. – Т. 14: Присоединение Белоруссии. 1654-1655 – СПб., 1889.
27. Велика історія України: від найдавніших часів: у 2 т. / зладив М. Голубець. – Т. 2. – К., 1993.
28. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – 2-е изд. – К., 1991.
29. Мицик Ю.А. Козацький край: нариси з історії Дніпропетровщини XV-XVIII ст. – Дніпропетровськ, 1997.
30. Радько П.Г. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі ХІХ-ХХ століть: концепції, ідеї, реалії. – К, 1999.
31. Туранли Ф.Ґ. Українсько-кримські міждержавні відносини у середині XVII століття (за тюркськими історичними джерелами): дис. … канд. істор. наук: 07.00.02. – К., 1997.
32. Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців. Пер. з фр. В.В. Коптылов. – К., 1994.
33. Акты ЮЗР: В 15 т. – Т. 3: 1638-1657. – СПб., 1862.
34. Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький. Пер. з польськ. І. Сварник. – Перемишль – Львів, 1996.
35. Воссоединение Украины с Россией. – Т. 3: Завершение борьбы украинского народа за воссоединение с Россией. Переяславская рада. 1651-1654. – М., 1953.
36. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. – К., 2003.
37. Мицик Ю. Три листи до історії Хмельниччини з архівосховищ Польщі // Доба Богдана Хмельницького (До 400-річчя від дня народження великого гетьмана): зб. наук. праць / В.А. Смолій (відп. ред.). – К., 1995.
38. Акты ЮЗР: В 15 т. – Т. 10: 1653-1654. – СПб., 1878.
39. Центральний державний історичний архів України (м. Київ) (далі – ЦДІАК України). – Ф. 1230. – Оп. 1. – Спр. 378.
40. ІР НБУВ. – Ф. VIII. – № 107М/57.
41. Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657 / НАН України; Ін-т історії України / В. Смолій (ред. кол.), І. Крип’якевич (упоряд.), І. Бутич (упоряд.). – К., 1998.
42. Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини. – К., 2008.
43. Іваненко Р.П. Історія без міфів: бесіди з історії української державності – К, 1996.
44. Кривошея В. Українська козацька старшина. Ч. 1. Урядники гетьманської адміністації: реєстр. – К., 1997.
45. Кривошея В.В. Національна еліта Гетьманщини (Персональний склад і генеалогія. 1648-1782 рр.). – К., 1998. – Ч. І.
46. Кривошея В.В. Національна еліта Гетьманщини (Персональний склад і генеалогія. 1648-1782 рр.). – К., 1998. – Ч. II.
47. Політична історія України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Бондарєв Є.О., Горбатенко В.П., Греченко В.А. та ін.]; за ред. В.І. Танцюри. – К., 2002.
48. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: в 2 т. – Т. 1 – М., 1996.
49. Липинський В. Твори. Архів. Студії / за заг. ред. Р. Залуцького, Є. Зиблікевича. – Т. 2: Участь шляхти у великому українському повстанні під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. – Філадельфія, 1980.
50. Реестра всего Войска Запорожского после Зборовского договора с королем польским Яном Казимиром, составленные 1649 года октября 16 дня / Изд. по подлиннику О.М. Бодянским. – М., 1875.
51. Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2 т. – 3-тє вид. – Т. 2: Від середини XVII століття до 1923 року. – К., 1995.
52. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 1. – Т. 1.
53. ІР НБУВ. – Ф. Х . – № 7362-7380.
54. Кривошея В.В. Українська козацька старшина. Ч. 1. Урядники гетьманської адміністраці. – К., 2005.
55. ЦДІАК України. – Ф. 137. – Оп. 1. – Спр. 127.
56. Горобець В. Українсько-російські змагання за Білорусь (1654-1659 р.) // Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво: зб. статей. – К., 1998.
57. Пиріг В.П. До питання про формування української державності в роки Визвольної війни українського народу середини XVII ст. // Українська державність: історія і сучасність: матеріали наук. конф., січень, 1993 р. – К., 1993.
58. Щербак В.О. Трансформація суспільного статусу козацької старшини в період національно-визвольної війни 1648-1657 рр. // Наукові записки Києво-Могилянської академії. Сер. Історичні науки. – К., 2007. – Т. 65.
59. ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1847.
Published
2021-08-12
How to Cite
Опанасюк , В. В. (2021). Структура і функції інститутів державної влади доби Богдана Хмельницького. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 73-80. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2043
Section
Роль козацької еліти в історії Гетьманщини та Січі