Представники роду Голубів та його відгалужень серед українського козацтва.

  • О. А. Алфьоров

Abstract

The article informes about the newly-found representatives of Golub kin and its offshoots in Cossack class during XVI-XVIIth century.

References

1. Lietuvos Metrika. Knyga № 8 (1499-1514). – Vilnius, 1995.
2. Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1904. – T. VII.
3. Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) Метрики 1569-1673 рр. Студія з історії українського реґіоналізму в Речі Посполитій. – Острог-Львів, 2002.
4. Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Нариси історії козацьких полків. – К., 2004.
5. Смуток І. Вступ до генеалогії Самбірського повіту XVI – початку XVII ст. (шляхетські прізвиська). – Львів, 2008.
6. Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – К., 1993.
7. Алфьоров О. Нащадки Гетьмана Оліфера Голуба: XVII-ХІХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Стаття подана до друку.
8. Słownik geograficzny krolestwa Polskiego i innych krajow słowianskich. – Warszawa, 1890. – T. XI
9. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687). – К.-Львів, 2004.
10. Карнович Е.П. Родовые прозвания и титулы России. – М., 1991.
11. Маслійчук В. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII-XIX ст. – Харків, 2007.
12. Алфьоров О. Покозачення роду Голубів-Княжицьких, як вияв соціально-політичних змін на українських землях у XVII ст. // Nad Wisłą i Dnieprem: Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszłość i teraźniejszość. № 2-3. – Toruń – Kijów, 2003-2004.
13. Грушевський М.С. Історія України-Руси. – К., 1995. – Т. 8. – Ч. 1.
14. Реєстр Війська Запорозького 1649 р. / Гол. упор. О.В. Тодійчук. – К., 1995.
15. Присяжні книги 1654 р.: Білоцерківський та Ніженський полки / Упор. о. Ю. Мицик, М. Кравець. – К., 2003.
16. Алфьоров О. Старшинсько-священицький Рід Мануйловичів: шлях до Житомира // Бердичівська земля у плині часу. – Житомир, 2007. – Т. 2.
17. Алфьоров О. Гетьман Оліфер Голуб – славетний представник роду // Вісник Київського національного лінгвистичного університету. Серія: “Історія, економіка, філософія” / Гол. ред. Ю.І. Терещенко. – К., 2001. – Вип. 5.
18. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (далі ІР НБУВ). – Ф. І. – Спр. 60497.
19. ІР НБУВ. – Ф. VIII. – Спр. 533/246/І.
20. Державний архів Чернігівської області (далі ДАЧО). – Ф. 133. – Оп. 4. – Спр. 104.
21. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі ЦДІАК України). – Ф. 1032. – Оп. 2. – Спр. 701.
22. Алфьоров О. Аспекти формування інтелектуально-культурницького простору козацької старшини на прикладі роду Голубів // Погляд крізь віки. Матеріали наукової конференції 25 травня 2009 р. – К., 2009.
23. Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. – К., 2000.
24. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1995. – Т. 7.
25. Соловьев С.М. Сочинения. В 18 книгах. – М., 1990. – Книга 5. – Т. 9-10.
26. Polski slownik biograficzny. – Wroslaw – Warszawa – Krakow, 1960-1961. – T. IX.
27. Маркевич М. Історія Малоросії. – К., 2003.
28. Мицик Ю.А. З нових документів до історії міжконфесійних відносин в Україні XVII-XVIII ст. // Дніпропетровський історико-археографічний збірник.– Дніпропетровськ, 1997. – Вип. 1.
29. Іванцов І.О. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635-1638 рр. – К., 2002.
30. Алфьоров О. Землеволодіння родини Голубів на Житомирщині кінця XVI ст. – першої половини – XVII ст. // Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник “Велика Волинь”. – Житомир, 2005. – Т. 32.
31. ЦДІАК України. – Ф. КМФ-36. – Оп. 1. – Спр. 219.
32. Степанков В. Михайло (Станіслав) Кричевський // Полководці Війська Запорозького: Історичні портрети / Відп. ред. В. Смолій. – К., 1998. – Кн. 1.
33. Алфьоров О. Генеалогія роду Голубів за матеріалами реєстру Війська Запорозького 1649 р. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Львів, 2004. – Вип. 4.
34. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. – М., 1953. – Т. 3.
35. Яковенко Н. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2005.
36. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. – М., 1953. – Т. 2.
37. Милорадович Г. Материалы для истории Южной Руси. – Чернигов, 1858.
38. Алфьоров О.А. Козацько-священицький рід Мануйловичів: шлях до Житомира // Бердичівська земля у плині часу. Науковий збірник “Велика Волинь”. – Житомир, 2007. – Вип. 37. – Т. ІІ.
39. Алфьоров О. Економічне становище старшинського роду Голубів та його відгалужень (Голуби, Зіневичі, Мануйловичі, Алфьорови) // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2008. – № 6.
40. Алфьоров О. Рід Голубів у добу Івана Мазепи. “Самойловщики”. – стаття подана до друку.
41. Алфьоров О. Невідомі Універсали Гетьмана Івана Мазепи до Козми Алфьорова та Василя Галенка. // Сіверянський літопис. – стаття подана до друку.
42. Модзалевский В. Малороссийский родословник. – К., 1912. – Т. 3.
43. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3210.
44. ІР НБУВ. – Ф. VIII. – Спр. 528/245/ІІ.
45. Герасименко Н.О. Історичні події на Україні 1657-59 рр. Гетьманство І. Виговського. – 1999.
46. Російський державний архів давніх актів (надалі – РДАДА). – Ф. 210. – Оп. Білгородський стіл. – Спр. 51.
47. Алфьоров О. Старшинський рід Алфьорових: генеалогія, соціально-політичне та майнове становище слобідської гілки другої половини XVII – початку ХХ ст. – Біла Церква, 2009.
48. Російський державний історичний архів (надалі – РДІА). – Ф. 1343. – Оп. 16. – Спр. 1387.
49. ЦДІАК України. – Ф. 785. – Оп. 2. – Спр. 462.
50. ЦДІАК України. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 13.
51. ЦДІАК України. – Ф. КМФ-7. – Оп. 2. – Спр. 42.
52. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 13912.
53. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 616.
54. Кривошея В. Українська козацька старшина. Реєстр урядників гетьманської адміністрації. – К., 2005. – Ч. І.
55. Алфьоров О. Козацький регементар Гаврило Голуб (Габріель Голубек) // Козацька скарбниця. Гетьманські читання. – Чернівці, 2006. – Вип. 3.
56. Lepszy K. Oblęźenie Krakowa przez Arcyksięcia Maksymiliana (1578). – Krakow, 1929.
57. Wypis źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej: Polska sztuka wojenna w latach 1563-1647. – Warszawa, 1961.
58. Дашкевич Я. Персько-українські дипломатичні контакти у 1610-1620-х роках // Україна дипломатична: Науковий щорічник. – К., 2004. – Вип. 4.
59. Українська література XVII ст. – К., 1987.
60. Дорошенко Д. Нарис історії України. – К., 1993. – Т. 1.
61. Мицик Ю.А. Стислі реєстри Війська Запорізького 10-20-х рр. XVII ст. // Дніпропетровський історикоархеографічний збірник. – Дніпропетровськ, 1997. – Вип. 1.
62. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. – М., 1953. – Т. 1.
63. Okolski S. Dyaryusz transakcyi wojennej między wojskiem koronnem i zaporoskiem, w r. 1637. – Kraków, 1858.
64. ЦДІАК України. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 8.
65. Грушевський М.С. Історія України-Русі. – К., 1998. – Т. 10.
66. Грушевський М.С. Історія України-Русі. – К., 1995. – Т. 9. – Ч. 2.
67. Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини. – К., 2008.
68. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 614.
69. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – К. − СПб., 2004. – Т. 5. – Вып. 3.
70. ЦДІАК України. – Ф. 785. – Оп. 2. – Спр. 465.
71. ЦДІАК України. – Ф. 1892. – Оп. 1. – Спр. 583.
72. ІР НБУВ. – Ф. ХХІХ. – Спр. 152.
73. РДАДА. – Ф. 210. – Оп. 22. – Спр. 55.
74. Историко-статистическое описание Харьковской Епархии. – Отд. 3. – Уезды Ахтырский и Богодуховский, Сумской и Лебединский. – М., 1857.
75. Важинский В. Землевладение и складывание общины однодворцев в XVII в. – Воронеж, 1974.
76. Корнієнко О.М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765. – К., 2008.
77. РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 2. – Спр. 1.
78. Акты относящиеся к истории Южной и Западной России собранные и издаваемые археографической комиссиею. – СПб, 1878. – Т. 10.
79. РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 2. – Спр. 54.
80. РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 2. – Спр. 50.
81. ІР НБУВ. – Ф. ІІ. – Спр. 18669.
82. Лазаревський А. Обозрение Румянцевской описи Малороссии. – Чернигов, 1866.
83. Гетман Иван Мазепа: Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. 1687-1705. / Сост. Т.Г. Таирова-Яковлева. – СПб, 2007. – Вып. 1.
84. Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства юстиции. – М., 1905. – Кн. 14.
85. Кривошея В.В., Кривошея І.І., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. Частина третя. Книга третя. Значкове товариство. – К., 2008.
86. Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства юстиции. – М., 1896. – Кн. 10.
87. Письма и бумаги императора Петра Великого. – М., 1946. – Т. VII. – Вып. 2.
88. Булавинское восстание 1707-1708 гг. – М., 1935.
89. Сборник Харьковского историко-филологического общества / Под ред. Е.К. Редина. – Харьков, 1902. – Т. 13.
90. ЦДІАК України. – Ф. 380. – Оп. 2. – Спр. 7.
91. ІР НБУВ. – Ф. ХХІХ. – Спр. 158.
92. ІР НБУВ. − Ф. ХХІХ. –Спр. 149.
93. ЦДІАК України. – Ф. 1709. – Оп. 2. – Спр. 2023.
94. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 2272.
95. Кривошея В.В., Кривошея І.І., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. Частина третя. Книга перша. Значкове військове товариство. Бунчукове товариство. – К., 2008.
96. ЦДІАК України. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 116.
97. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 33.
98. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 2274.
99. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 16889.
100. РДІА. – Ф. 1343. – Оп. 16. – Спр. 1389.
101. Лазаревський А. Описание Старой Малороссии: Материалы для истории заселения, землевладения и управления. Полк Нежинский. – К., 1893. – Т. 2.
102. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3074.
103. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3467.
104. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 4763.
105. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 4952.
106. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 6869.
107. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 6900.
108. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 6977.
109. Соловьев С.М. Сочинения. В 18 книгах. – М., 1993. – Книга 10. – Т. 19-20.
110. ДАЧО. – Ф. 133. – Оп. 1. – Спр. 278.
111. Алфьоров О. До історії української показаченої аристократії (представники роду Голубів XVI-XVIII ст.) // Гетьманський альманах. – К., 2003. – Число ІІ.
112. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 1545.
113. Кривошея І.І. Реєстр значкових товаришів Стародубського полку 1735 та 1737 років // Гілея. –К., 2009. – Вип. 19.
114. Бытовая малорусская обстановка в документах XVII-XVIII ст. // Киевская старина. – К., 1887. – № 10.
115. ЦДІАК України. – Ф. 80. – Оп. 2. – Спр. 315.
116. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 8476.
117. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 1334.
118. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 1627.
119. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 8103.
120. ЦДІАК України. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 1051.
121. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 6191.
122. ЦДІАК України. – Ф. 1817. – Оп. 1. – Спр. 118.
123. Маркович Я.А. Дневник генерального подскарбия Якова Марковича (1717-1767). – К., 1893. – Ч. І. (1717-1725).
124. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – Т. 1. – К., 1908.
125. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 2206.
126. ЦДІАК України. − Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3424.
127. ЦДІАК України. – Ф. 759. – Оп. 1. – Спр. 150.
128. ЦДІАК України. – Ф. 785. – Оп. 2. – Спр. 472.
129. ЦДІАК України. – Ф. 785. – Оп. 2. – Спр. 464.
130. ЦДІАК України. – Ф. 2063. – Оп. 1. – Спр. 35.
131. Материалы для истории колонизации и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губернии. – Харьков, 1890.
132. Кривошея В.В., Кривошея І.І., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. Частина третя. Книга друга. Військове товариство. – К., 2008.
133. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 9360.
134. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 10227.
135. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 10428.
136. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 10499.
137. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 5184.
138. ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 9096.
139. Горобець С. Списки значкових товаришів Чернігівського полку 1732 та 1737 рр. // Сіверянський Літопис. – Чернігів, 2008. – № 1.
140. ЦДІАК України. – Ф. 1710. – Оп. 2. – Спр. 62.
141. ЦДІАК України. – Ф. 420. – Оп. 2. – Спр. 15.
142. ЦДІАК України. – Ф. 1510. – Оп. 2. – Спр. 468.
143. ЦДІАК України. – Ф. 206. – Оп. 1. – Спр. 1148.
144. ЦДІАК України. – Ф. 206. – Оп. 1. – Спр. 1012.
145. ЦДІАК України. – Ф. 206. – Оп. 1. – Спр. 1579.
146. ЦДІАК України. – Ф. 1336. – Оп. 1. – Спр. 71.
147. ЦДІАК України. – Ф. 1943. – Оп. 1. – Спр. 830.
148. ЦДІАК України. – Ф. 206. – Оп. 1. – Спр. 1285.
Published
2021-08-12
How to Cite
Алфьоров , О. А. (2021). Представники роду Голубів та його відгалужень серед українського козацтва. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 41-51. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2040
Section
Роль козацької еліти в історії Гетьманщини та Січі