Козацька старшина як еліта Гетьманщини.

  • В. В. Кривошея

Abstract

The article gives a detailed description of historiography of the Cossack starshyna. Having analyzed the modern level of investigation of this probleme, the author proves the conclusion that creating a fundamental monography „Cossack starshyna of Hetmanship” covering all the activities of Ukrainian elite of those times is one of the most important tasks for modern Ukrainian historians.

References

1. Кривошея В.В. Козацька старшина Гетьманщини: сучасний стан дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т. ХVI. – К., 2007.
2. Кривошея В.В. Персональний склад української козацької старшини: стан та перспективи дослідження // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К., 2006. – Вип. 28.
3. Кривошея В.В., Фицик Л.А. Українська козацька старшина (огляд літератури) // Гілея. – 2005. – № 2.
4. Фицик Л.А. Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини 1648-1782 рр. (Історіографія проблеми). Дис. … канд. іст. наук. – К., 2007.
5. Кривошея В.В. Українська козацька старшина // Україна козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / В. Недяк, керівник проекту, автор-упорядник, художник, фотограф, ілюстратор. – К., 2004.
6. Кривошея В.В. Генеалогія української шляхти (до питання інкорпорації української козацької старшини до складу російського дворянства) // Гілея. – 2008. – Вип. 14.
7. Степанчук Ю.С. Тема інкорпорації українських земель до складу Російської імперії у сучасній історіографії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. За заг. ред. проф. Григорчука П.С. – Вип. 16. Серія: Історія. – Вінниця, 2009.
8. Кривошея В.В. Актуальні питання цивілізаційної характеристики Гетьманщини // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К., 2006. – Вип. 32.
9. Кривошея В.В. Козацько-гетьманська держава (До характеристики культурної підсистеми) // Регіональні проблеми української історії. Зб. наук. праць. – Вип. 1. – Умань, 2008.
10. Кривошея В.В. Українська козацька держава: до питання цивілізаційних характеристик // Козацька скарбниця. Гетьманські читання. – К., 2006. – Вип. 3.
11. Кривошея В.В. Українське козацтво в світлі цивілізаційного підходу // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект // Діалог. Історія, політика, економіка. – К., 2004. – № 5.
12. Кривошея В.В., Кривошея О.В. Козацько-гетьманська держава (до характеристики біосоціальної підсистеми) // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – Одеса, 2007. – № 16 (53).
13. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – К..,1912. – Т. IV.
14. Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657 / І. Крип’якевич, І. Бутич (упор.), В. Смолій та інші. НАН України, Інститут історії України. – К., 1998.
15. Універсали Івана Мазепи. 1687-1709. / Упорядкування І. Бутич. – К. – Львів, 2002.
16. Універсали Павла Полуботка (1722-1723) / Упорядкування В. Ринсевича. – К., 2008.
17. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687). – К. – Львів, 2004.
18. Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарнавского / Підготував до друку та передмова І. Ситого // Сіверянський літопис. – 1998. – № 1-6.
19. Кривошея О.В. Духовні заповіти козацької старшини як історичне джерело // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2007. – Т. XVI.
20. Кривошея О.В. Збірка духовних заповітів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського як історичне джерело // Гілея. – 2007. – Вип. 8.
21. Кривошея О.В. Тестаменти як джерело до історії духовенства // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 13. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2008.
22. Кривошея О.В. Трансформації маєткових господарств козацької старшини (за матеріалами духовних тестаментів) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2008. – Вип. XXIV: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів.
23. Попружна А. До соціально-побутового портрету жінки (за матеріалами духівниць козацької старшини XVII-XVIII ст.) // Батуринські читання. 2007: Збірник наукових праць. – Ніжин, 2007.
24. Попружна А. Духовні заповіти як джерело з історії благодійництва козацької старшини (за матеріалами тестаментів другої половини ХVII-ХVIII ст.) // Матеріали науково-практичної конференції “Культурнорелігійний розвиток Гетьманщини кінця ХVII – початку ХVIII століття”. – Ніжин, 2006.
25. Кривошея В.В., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. Станіслав Кохановський // Гілея. – 2008. – Вип. 16.
26. Кривошея В.В., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. Черняк // Гілея. – 2009. – Вип. 18.
27. Кривошея В.В., Степанчук Ю.С. Українська козацька старшина: стан та перспективи дослідження // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – Вип. ХІІ.
28. Кривошея І.І. Козацька старшина Переяславського полку: 1648-1782 рр.: Автореф. дис. … к.і.н. – К., 1998.
29. Швидько Г.К. Ревізії маєтностей як джерело з історії землеволодіння Гетьманщини першої третини XVIII ст. // Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали других наукових читань, присвячених пам`яті Д.П. Пойди. – Дніпропетровськ, 1997.
30. Петреченко І.Є. Любеч у 2-й половині XVIIІ ст.: за даними описово-статистичних джерел // Любецький з'їзд князів 1097 року в історичні долі Київської Русі. – Чернігів, 1997.
31. Путро О.І. Генеральний опис 1765-1769 рр. як джерело для вивчення соціально-економічних відносин на Лівобережній Україні в другій половині XVIIІ ст. // Український історичний журнал. – 1982. – № 7.
32. Гурій О. Український хутір XV-XVIII ст. Історичний напис. – К., 2007.
33. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі – ІР НБУ). – Ф. І. – №54479.
34. Gajecky G. The Cossak Admіnіstratіon of the Hetmanate. – V. 1-2. – Cambrіdge, 1978.
35. Gajecky G. Cossack general staff officers // Баран О., Герус О.В., Розумний Я. Ювілейний збірник Української вільної академії наук в Канаді. – Венніпег-Манітоба, 1996.
36. Кривошея В.В. Українська козацька старшина. Ч. 1. Урядники гетьманської адміністрації. Реєстр. – К., 1997.
37. Кривошея В.В. Українська козацька старшина. Ч. 1. Урядники гетьманської адміністрації. – Вид. 2-ге. – К., 2005.
38. Алфьоров О. Виникнення та становлення роду Голубів: кінець 15-16 ст. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Вип. 7. – Львів, 2009.
39. Алфьоров О. Рід Голубів у добу Івана Мазепи. "Самойловщики" // Доба гетьмана Івана Мазепи у європейській історії: міфи та реалії. – К., 2009.
40. Алфьоров О.С. До історії покозаченої української аристократії (представники роду Голубів ХVI-ХVIII ст.) // Гетьманський альманах. – К., 2003.
41. Алфьоров О. Старшинський Рід Алфьорових: генеалогія, соціально-політичне та майнове становище
слобідської гілки другій половині XVII – початку ХХ ст. – Біла Церква, 2009.
42. Горобець С. “Збирач земель” Семен Шихуцький // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Вип. ІV. – Львів, 2004.
43. Горобець С. Генеалогічні записки Флегонта Шихуцького // Сіверянський літопис. – 2006. – № 5.
44. Горобець С. Петро Стефанович чи Петро Шихуцький? // Сіверянський літопис. – 2006. – № 6.
45. Горобець С. Ройський сотник Степан Шихуцький // Батуринські читання 2007: Збірник наукових праць. – Ніжин, 2007.
46. Кривошея В., Панашенко В. Правобережна козацька старшина // Україна козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / В. Недяк, керівник проекту, авторупорядник, художник, фотограф, ілюстратор. – К., 2004.
47. Репан О. Козацтво Лівобережної України і російсько-турецька війна 1735-1739 рр.: Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 2003.
48. ІР НБУ. – Ф. ІІ. – № 15557-15561.
49. Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы. – М., 1953. – Т. 1.
50. ІР НБУ. – Ф. І. – № 4104.
51. Кривошея І.І. Родоводи Воронківської сотенної старшини (Переяславський полк XVII-XVIIІ ст.) // Генеалогічні Записки українського геральдичного товариства. Вип. ІІІ. – Біла Церква, 2002.
52. Кривошея І.І. Борзнянська сотня: родоводи козацько-старшинські (XVII-XVIII ст.) // Знаки питання в історії України: українська історія у європейському контексті: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції / Упор. Страшко Є.М. – Ніжин, 2005.
53. Кривошея І.І. Старшинські родоводи XVII-XVIII ст. (Бубнівська сотня Переяславського полку) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірка наукових статей. – Вип. 11. – К., 2002.
54. Заруба В. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. – Дніпропетровськ, 2007.
55. Кривошея В.В. Абетковий перелік козацьких старшинських родин (на прикладі Смілянської сотні Лубенського полку) // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2001.
56. Кривошея В.В. Українська козацька старшина: Абетка генеральної старшини (1648-1783 рр.) // Гілея. – 2009. – Вип. 21.
57. Кондратьєв І. Під Литвою, Москвою та Польщею. – Чернігів, 2005.
58. Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч. – К., 1999.
59. Кондратьєв І.В. Любецька шляхта: генеза та еволюція регіональної військовослужбової спільноти у ХVХVIII ст.: Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Харків, 2005.
60. Кривошея В., Кривошея І. Сосниця козацька. – К., 1999.
61. Кривошея В.В., Кривошея І.І. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва. І. Борзна. ІІ. Волинка. – К., 1999.
62. Зайченко В. Село Новий Білоус та його округа. – Чернігів, 2003.
63. Ляшев О. Роїще – село, сотенне містечко. – Чернігів, 2002.
64. Розсоха Л. Миргородщина козацька і Гоголівська. – Миргород, 2009.
65. Розсоха Л. Села і хутори Миргородщини ХVІІ-ХХ століть. Матеріали до історико-топографічних студій. – Миргород, 2008.
66. Мокляк В. Полтавщина козацька: Від Люблінської унії до Коломацької ради. – Полтава, 2008.
67. Горобець В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної та соціальної історії ранньомодерної України. – К., 2009.
68. Апанович О.М. Генеральна канцелярія // Неопалима купина. – 1995. – № 1-2.
69. Панашенко В. З історії національних державних інституцій: Генеральна військова канцелярія // Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття: політика, ідеологія, військове мистецтво. – К., 1998.
70. Горобець В.М. Малоросійська колегія та реформи державного устрою України. 1722-1727 рр. Автореф. дис. … канд. іст. наук. – К.,1993.
71. Горобець В.М. Малоросійська колегія та фінансова реформа на Україні-Гетьманщині // Середньовічна Україна. – К., 1994. – Вип. І.
72. Панашенко В.В. Побут і звичаї козацької старшини // Українська козацька держава. – К., 1994.
73. Полтавець С.В. Українська політична думка середини XVII століття. – К., 2009.
74. Степанков В.А. Формування української державної еліти та особливості її менталітету у середині ХVІІ ст. (1648-1657). Постановка проблеми // Українська козацька держава: витоки і шляхи історичного розвитку (Матеріали третіх Всеукраїнських історичних читань). – К.; Черкаси, 1993.
75. Дан О. Козацтво Брацлавщини в боротьбі за свободу і незалежність. 1648-1676 рр. – К., 2004.
76. Собчук В. Шляхта волинського походження в реєстрі Війська Запорозького 1649 року // В’ячеслав Липинський. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна / Ред. Я. Пеленський. – К. – Філадельфія, 1994.
77. Кривошея В.В. Вузлові протиріччя як передумови національної революції середини ХVІІ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. ХХІV: Національні і соціальні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів (до 90-річчя УНР). – Запоріжжя, 2008.
78. Центральний державний історичний архів України (м. Київ) (далі – ЦДІАУК). – Ф. 57. – Оп. 1. – Спр. 278.
79. Кривошея В.В., Кривошея І.І., Кривошея О.В. Неурядова старшина // Гілея. – 2008. – Вип. 15.
80. Кривошея В.В, Кривошея І.І., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. Частина третя. Книга 1. Значне військове товариство. Бунчукове товариство. – К., 2008.
81. Панашенко В. Бунчукові товариші // Київська старовина. – 1997. – № 5.
82. Репан О.А. Бунчукове товариство у 1735-1739 роках // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2001.
83. Кривошея В.В, Кривошея І.І., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. – Ч. 3. – Кн. 2. Військове товариство. – К., 2008.
84. Панашенко В. Військові товариші // Київська старовина. – 1998. – № 3.
85. Кривошея В.В., Кривошея І.І., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. – Ч. 3. – Кн. 3. Значкове товариство. – К., 2008.
86. Кривошея І. Неурядова старшина Гетьманщини і міщанська верхівка в середині ХVIII ст. (На прикладі м. Стародуба) // Сіверянський літопис. – 2009 – № 2-3.
87. Кривошея І. Реєстри значкових товаришів Стародубського полку 1735 та 1737 років // Гілея. – 2009. – Вип. 19.
88. Кривошея І.І. “Сказки” козацької неурядової старшини Гетьманщини як історичне джерело // Український історичний журнал. – 2009. – № 3.
89. Панашенко В. Значкові товариші // Київська старовина. – 1999. – № 4.
90. Панашенко В. Значкові товариші // Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку. – К., 2000. – Вип. 7.
91. Репан О.А. Значкове товариство у 1735-1739 рр. // Гуманітарний журнал. – 2000. – № 2.
92. ЦДІАУК. – Ф. 102. – Оп. 2. – Спр. 100.
93. ЦДІАУК. – Ф. 102. – Оп. 1. – Спр. 34.
94. ЦДІАУК. – Ф. 102. – Оп. 3. – Спр. 101.
95. Кривошея В.В. Взгляды казачей старшины на “московитов”: дифференциация, эволюция // Украина и украинцы: образы представления, стереотипы. Русские и украинцы во взаимном общении и восприятии. – М., 2008.
96. Мицик Ю.А. Albaruthenica. – К., 2009.
97. Степанчук Ю.С. Білоруське питання у зовнішній політиці українських гетьманів (1654-1659 рр.) // Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемодзеянне і узаемауплывы. Матэрыялы II Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Гомель, 9-10 кастрычніка 2008 г. – Гомель, 2008.
98. Степанчук Ю.С. Трансформація політичних поглядів українських гетьманів на білоруське питання Пилявецька битва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Пилявецька битва в історії України” (до 360-річчя битви під Пилявцями). – Хмельницький, 2008.
99. Яковенко Н. Шляхта в козацькій революції середини ХVІІ ст. (полемічні зауваги до схеми В’ячеслава Липинського) // Козацькі війни ХVІІ століття в історичній свідомості польського та українського народів. Матеріали другої польсько-української наукової зустрічі (Львів, 12-13 жовтня 1995 р.). – Львів – Люблін, 1996.
100. Яковлева Т. Украинская шляхта и государственная идея в годы освободительной войны // Національновизвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво. – К., 1998.
101. Кривошея В.В. До причин Національно-визвольної війни середини ХVII ст. // Гілея. – 2009. – Вип. 23.
102. Білоус Н. Київський магістрат XVI – першої половини XVII ст.: організація та структура влади. // Соціум. Альманах соціальної історії. – К., 2003. – Вип. 2.
103. ЦДІАУК. – Ф. 102. – Оп. 3. – Спр. 19.
104. ІР НБУ. – Ф. І. – № 54479.
105. ЦДІАУК. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 19315.
106. ЦДІАУК. – Ф. 193. – Оп. 2. – Спр. 388а.
107. Окіншевич Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині XVII-XVIII ст. // ЗНТШ в Мюнхені. – Мюнхен, 1947. – Т. 157: Праці історично-філософічної секції.
108. Акты ЮЗР. – Т. ХV.
109. ЦДІАУК. – Ф. 56. – Оп. 1. – Спр. 102.
110. ІР НБУ. – Ф.VIII. – № 528/245. – Ч. І.
111. ЦДІАУК. – Ф. 54. – Оп. 1. – Спр. 2927.
112. ЦДІАУК. – Ф. 193. – Оп. 1. – Спр. 234.
113. Крупницкий третье-классный монастырь св. Николая. – Чернигов, 1862.
114. Герасименко Н. До родоводу Апостолів // Українська генеалогія: теорія, методологія, історія та практика. Матеріали І генеалогічних читань пам`яті Вадима Модзалевського. – К., 1996.
115. Ступак Ф. Меценатство гетьманів та козацької старшини // Україна козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва. – К., 2004.
116. Степанчук Ю.С. Причини трансформації поглядів козацької страшини стосовно переяславськомосковського договору у 1654-1657 років // Гілея. – Вип. 13. – 2008.
117. Степанчук Ю.С. Трансформація поглядів Богдана Хмельницького та козацької старшини щодо функцій генеральної (військової) ради в період 1648-1657 рр. // Матеріали Другої науково-практичної конференції “Місто Хмельницький в контексті історії України” (19 вересня 2007 р., м. Хмельницький). – Хмельницький, 2007.
118. Степанчук Ю.С. Трансформація політичних поглядів козацької старшини Гетьманщини щодо повноважень загальної козацької ради у другій половині ХVІІ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1.
119. Степанчук Ю.С. Трансформація політичних поглядів козацької старшини щодо місця і ролі Запорізької Січі у політичному житті Гетьманщини другої половини ХVІІ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. / За заг. ред. проф. Григорчука П.С. Вип. 13. Серія: Історія. – Вінниця, 2008.
120. Леп’явко С. Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561-1591). – Чернігів, 1999.
121. Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. – Чернігів, 1996.
122. Щербак В. Козацька верхівка другої половини ХVI – середини ХVII ст. // Київська старовина. – 1997. – № 5.
123. Щербак В. Нова влада (до початків формування козацької старшини) // Неопалима купина. – 1995. – № 5-6.
124. Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV – середина ХVІІ ст. – К., 2000.
125. Щербак В.О. Козацький реєстр 1638 р. як історичне джерело // Наукові записки / Національний університет “Києво-Могилянської академії”. – Т. 20. Історичні науки. – Ч. 2. – К., 2002.
126. Ковальський М.П. Проблеми джерелознавства історії українського козацтва // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – Київ-Дніпропетровськ. 13-17 травня 1991 р. у трьох випусках. – К., 1993.
127. Ковальський Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ архивных источников по истории Украины XVI-XVII вв.: Учеб. пособие. – Днепропетровск, 1984.
128. Швидько Г. Фамільні архіви Гетьманщини: археографічний аналіз публікацій // Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 7. – К. – Нью-Йорк, 2002.
129. Швидько Г.К. Діловодчі акти козацьких органів влади як джерело до історії міст Гетьманщини другої половини ХVII-ХVIII ст. // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Дніпропетровськ, 2001.
130. Мицик Ю. З українського дипломатарія другої половини XVII ст. // Записки наукового товариства ім. Шевченка. – 1997. – Т. 233.
131. Мицик Ю. Огляд джерел з історії України та Росії ХV-ХІХ ст. в зібраннях ФРН // Український археографічний щорічник. – К., 1999. – Вип. 3/4.
132. Мицик Ю. Регести з документів “татарського відділу” Архіву коронного в Варшаві (кінець XVI-XVII ст.) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.) – Вип. 2. – К.:, 2002.
133. Мицик Ю.А. “Козацький відділ” фонду “архів коронний у Варшаві” АГАД // Історія і особистість історика: Зб. наук. пр., присвяч. 60-річному ювілею проф. Ганни Кирилівни Швидько. – Дніпропетровськ, 2004.
134. Мицик Ю.А. Анализ архивных источников по истории Освободительной войны украинского народа. – Днепропетровск, 1983.
135. Мицик Ю.А. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. – Дніпропетровськ, 1996.
136. Крикун М. Інструкція послам Війська Запорозького на варшавський сейм 1666 року і відповідь короля Яна Казимира на неї // Україна модерна. – Львів, 1999. – Ч. 2-3.
137. Крикун М. Інструкція послам Війська Запорозького на Варшавський сейм 1664 року // Україна модерна. 1999-2000. – Львів, 2000.
138. Крикун М. Інструкція послам Війська Запорозького на елекційний та коронаційний сейми 1669 року // Центральна і Східна Європа в ХV-ХVІІІ століттях: Питання соціально-економічної та політичної історії.
До 100-річчя від дня народження професора Дмитра Похилевича / За ред Л. Зашкільняка та М. Крикуна. – Львів, 1998.
139. Крикун М. Корсунська рада 1669 р. // Записки НТШ. – Т. ССХХХ XVIIІ. – Праці історико-філософської секції. – Львів, 1999.
140. Кривошея В.В. Українська козацька старшина (огляд джерельної бази) // Гілея. – 2005. – № 1.
141. Кривошея В.В. Українська козацька старшина. Ч. 2. Синодики як джерело до козацько-старшинської генеалогії. – К., 1998.
142. Смолій В, Степанков В. Українська державна ідея XVII-XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. – К., 1997.
143. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. Хроніка життя та діяльності. – К., 1994.
144. Смолій В.А., Степанков В.С. Гетьман Петро Дорошенко // Український історичний журнал. – 1992. – № 7- 8.
145. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція ХVII ст. (1648-1676 рр.). – К., 1999.
146. Дашкевич Я. Гетьманська Україна: Полки. Полковники. Сотні. Лівобережжя // Пам’ятки України. – 1990. – № 2-3.
147. Дашкевич Я. Козацтво на Великому кордонi / Українське козацтво: сучасний стан та перспективи дослiдження проблеми. Матерiали круглого столу // Український історичний журнал. – 1990. – № 12.
148. Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI-XVІІ ст. // Сучасність. – 1992. – № 5.
149. Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV-ХVІІІ ст.) // ЗНТШ. – 1991. – Т. 222.
150. Гуржій О. Гетьманська влада в українській козацькій державі першої чверті XVIII ст. (на прикладі діяльності І. Скоропадського): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / НАН України, Інститут історії України. – К., 1999.
151. Гуржій О. Гетьман Іван Скоропадський. – К., 1998.
152. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.
153. Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна // Україна крізь віки. – Т. 8. – К., 1999.
154. Когут З. Коріння ідентичности. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. – К., 2004.
155. Когут З. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760-1830. – К., 1996.
156. Панашенко В. Полкове управління в Україні (середина XVII-XVIII ст.). – К., 1997.
157. Панашенко В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина XVII-XVIII ст.). – К., 1995.
158. Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVII століття. Причини і початок руїни. – К., 1998.
159. Яковлева Т. Руїна Гетьманщини. Від Переяславської ради – 2 до Андрусівської угоди (1659-1667 рр.). – К., 2003.
160. Мицик Ю.А. Писемні джерела з історії українського козацтва // Історія українського козацтва. Нариси в двох томах. – К., 2007. – Т. 2.
161. Мыцык Ю.А. Украинские летописи XVII века. – Днепропетровск, 1978.
162. Струкевич О. Політична культура еліти Української козацької держави: методологічні аспекти дослідження // Україна в Центрально-Східній Європі. Студії з історії XI-XVIII століть. – Вип. 3. – К., 2003.
163. Струкевич О. Політико-культурні орієнтації еліти України-Гетьманщини (інтегральний погляд на питання). – К., 2002.
164. Дзира І. Козацьке літописання 30-х-80-х рр. ХVIII ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти. – К., 2006.
165. Бовгиря А.М. Козацьке історіописання // Історія українського козацтва. Нариси: У 2 т. – К., 2007. – Т. 2.
166. Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року. – К., 2005.
167. Горобець В.М. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимності і стосунки з Москвою та Варшавою, 1654-1665. – К., 2001.
168. Горобець В.М. Проблема легітимізації еліти козацької України в зовнішньополітичній діяльності Гетьманату: стосунки з Росією та Річчю Посполитою (1654-1665). Автореф. дис… докт. іст. наук. – К., 2002.
169. Горобець В.М., Струкевич О.К. Українсько-російські політичні відносини другої половини XVII-XVIII ст.: тенденції, характер, етапи // Український історичний журнал. – 1997. – № 1.
170. Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. – К., 2003.
171. Чухліб Т.В. Українсько-польська військова взаємодія під час гетьманування С. Куницького (1683-1684 рр.) // Український історичний журнал. – 2000. – № 5.
172. Чухліб Т.В. Українсько-російські договори 1654 р.: нові підходи до історії міждержавних стосунків // Український історичний журнал. – 1994. – № 3.
173. Апанович О. Запорозька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії, 50-70 роки XVII ст. – К., 1961.
174. Апанович О. Збройні сили України першої половини ХVIII ст. – К., 1968.
175. Сергійчук В.І. Армія Богдана Хмельницького. – К., 1996.
176. Сергійчук В.І. Іменем війська запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII ст. – К., 1991.
177. Заруба В. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті ХVІІ століття. Монографія. – Дніпропетровськ, 2003.
178. Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини ХVІІ століття. – Книга 1. Воєнні дії 1648-1652 рр. – Дніпропетровськ, 1996.
179. Репан О. Мобілізація козаків Гетьманщини для воєнних походів у 1735-1739 роках. // Київська старовина. – 2000. – № 1.
180. Репан О. Останній похід Григорія Грабянки // Бористен. – 1995. – № 4.
181. Мицик Ю. Герасим Яцкевич // Полководці Війська Запорозького. – Кн. 2. Козацька спадщина. – К., 2004.
182. Мицик Ю. Михайло Дорошенко // Україна у минулому. – Київ. – Львів, 1994. – Вип. 5.
183. Мицик Ю. Степан Подобайло // Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети. – Кн. 2. Козацька спадщина. – К., 2004.
184. Мицик Ю. Гетьман Іван Виговський. – К., 2004.
185. Мицик Ю. Про видання “Українського жіночого дипломатарія доби Гетьманщини” // Спеціальні історичні дисципліни. – К., 2000. – Т. 5. – № 1.
186. Мицик Ю. Отаман Іван Сірко. – Запоріжжя, 2000.
187. Мицик Ю. Филон Гаркуша // Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети. – Кн. 2. Козацька спадщина. – К., 2004.
188. Аброскін П., Кривошея В., Стасенко О. Київщина козацька: люди і долі. – К., 2004.
189. Кривошея В. Вінничина козацька (персональний склад старшини) // Україна: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник наукових праць / Ред. колегія: Григорчук П.С. та ін. – К., 1999.
190. Кривошея В. Генеалогія українського козацтва. Нариси історії козацьких полків. – К., 2002.
191. Кривошея В. Генеалогія українського козацтва. Переяславський полк. – К., 2004.
192. Кривошея В. Деякі питання генеалогії козацько-старшинських родин Чернігівського полку // Сіверянський літопис. – 1997. – № 1-2.
193. Кривошея В. Уманське козацтво: історичні дрібниці // Україна вчора, сьогодні, завтра. Зб. наук. пр. / Ред. колегія: Вашкевич В. та ін. – К., 1999.
194. Кривошея В.В. Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк. – К., 2002.
195. Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини. – К., 2008.
196. Кривошея В.В. Матеріали до історії та генеалогії Корсунського полку // Корсунський часопис. – 1997. – №5.
197. Кривошея В.В. Національна еліта Гетьманщини (Персональний склад і генеалогія. 1648-1782 рр.). – В 2- х ч. – К., 1998.
198. Кривошея В., Кривошея І. Нариси історії Київщини періоду козацтва. Березань. – К., 2001.
199. Кривошея В., Кривошея І. Родовідні козаків Терехтимирівської сотні // Сіверянський літопис. – 1998. – № 5.
200. Кривошея І.І. Козацька старшина Переяславського полку: 1648-1782 рр. Автореф. дис. … к.і.н. – К., 1998.
201. Томазов В. З генеалогії козацьких родів: Костянтиновичі та Вернадські // Історія українського середньовіччя. – Ч. 2. – К., 1995.
202. Томазов В. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина ХVII – початок ХХІ ст.). – К., 2006.
203. Томазов В. До історії української гілки старовинного роду Томар // Українська біографістика. – Вип. 2. – К., 1999.
204. Томазов В. К генеалогии рода Модзалевских (потомство стародубского полковника Тимофея Алексеевича) // Українська генеалогія: теорія, методологія, історія та практика. Матеріли І генеалогічних читань пам’яті Вадима Модзалевського. – К., 1996.
205. Томазов В. Рід Кир’якових // Подвижники й меценати. Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні XVII-XIX ст. Історико-біографічні нариси / Під ред. В. Смолія. – К., 2001.
206. Ситий І. До історії судових печаток Гетьманщини – Знак. – 2003. – Ч. 27.
207. Ситий І. Печатка Генерального військового суду. –– Знак. – 1997. – Ч. 14.
208. Ситий І. Печатки військових канцеляристів. – Знак . – 2003. – Ч. 29.
209. Ситий І.М. Козацькі печатки Гетьманщини с. 17-18 ст. за архівними матеріалами Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського. Автореф. дис… к.і.н. – К., 2002.
210. Ситий І.М. Печатки сотенної старшини, товаришів та канцеляристів // Спеціальні історичні дисципліни. – 2000. – Т. 4. – № 1.
211. Однороженко О. Декілька сотенних і міських печаток Лівобережної України ХVІІІ ст. – Знак. – 2000. – Ч.20.
212. Однороженко О. Печатка Данила Апостола. – Знак. – 1998. – Ч. 17.
213. Однороженко О. Державні печатки Війська Запорозького другої половини XVII-XVIII ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2003. – Число 10. – Ч. 1.
214. Пінчук Ю.А. Микола Іванович Костомаров. 1817-1885. – К., 1998.
215. Верба І.В. Олександр Оглоблин та його внесок в українську історіографію 1920-1940-х рр.: Автореф. дис. … докт. іст. наук. – К., 2000.
216. Верба І. Українські аристократи-державотворці XVII ст. в науковому доробку Олександра Оглоблина // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України (Матеріали міжнародної науково-освітньої конференції). – Львів, 1996.
Published
2021-08-12
How to Cite
Кривошея, В. В. (2021). Козацька старшина як еліта Гетьманщини. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 8-20. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2034
Section
Роль козацької еліти в історії Гетьманщини та Січі