National Dimension of Changes in Public Consciousness of the South and East of Ukraine 1991-2013

  • O. F. Shteinle Zaporizhzhia National University
Keywords: : South and East of Ukraine, national identity, language practices, ethnocultural processes, assimilation

Abstract

The peculiarities of the national, linguistic and religious composition of the population of the southern and eastern regions of Ukraine after the declaration of independence until the beginning of the Revolution of Virtue are highlighted. It is revealed their connection with self-identification of local residents. Part of the locals have adopted the Ukrainian civic identity, which was reflected in the answers to the 2001 census. If earlier the Russian designation in the documents gave more mobility and allowed to build a career more successfully, in the conditions of independence this motive disappears. The model of the late-Soviet era «Moscow-capital / region» in regional identities after 1991 is partially replaced by the model «Kyiv-capital / region». The complexity of the linguistic picture of the region means more complex «hybrid» identities. Along with the literary versions of the Ukrainian and Russian languages – the most common among local residents – various versions of «surzhik» are used at the household level. Also worth noting is the significant number of bilinguals in the study area – people who are fluent in both languages. These facts suggest that considerable inertia in the public consciousness of the region was manifested in the preservation and only relative transformation of the Soviet era. The abolition of restrictions on religious life in the face of independence led to the revival of church structures, which became influential agents of constructing regional identities. The most influential denomination in the south and east of Ukraine was the Orthodoxy represented by the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, the Ukrainian Orthodox Church of the Kiev Patriarchate, and the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church. Despite the outward resemblance of these religious structures, they carried out radically different preaching activities. The conclusion was substantiated about a complex palette of identities, characteristic for the South and East of Ukraine, which arose as a result of the contradictory processes of 1991-2013.

References

1. Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст. К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2008. 405 с.
2. Прибиткова І. У пошуках нових ідентичностей: Україна в етнорегіональному вимірі. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001. №3. С.60-78.
3. Kononov I. Cultural determinants of the interaction between Donbas and Halychyna in the regional system of Ukraine. New Ukraine. Kraków, 2011. №11. P.140-178.
4. Схід і Південь України: час, простір, соціум. В 2 т. Т.1: Колективна монографія / Відп. ред. В.А. Смолій. К.: Інститут історії України, 2014. 378 с.
5. Турченко Г.Ф., Турченко Ф.Г. Проект «Новоросія» і новітня російсько-українська війна. К.: Ін-т історії України НАНУ, 2015. 165 с.
6. Макаренко Н. Сучасні трансформаційні процеси в етнічній структурі України (на прикладі Донбасу). Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. 2011. Вип.5. С.232-246.
7. Чорний С. Національний склад населення України в XX сторіччі. Довідник. К.: Картографія, 2001 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://etnography.national.org.ua/nsklad/index.html
8. Україна модерна («Львів – Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні». Спеціяльний випуск). Ч.12 (2). Київ-Львів, 2007. 360 с.
9. Шульга Н.А. Великое переселение: репатрианты, беженцы, трудове мигранты. К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. 700 с.
10. Мустафа Джемілєв: «Наші принципи ненасилля дали змогу уникнути кривавих конфліктів у Криму» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/24107945.html
11. Всеукраїнський перепис населення України 2001 року. Національний склад [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/.
12. Гончарова М. Роль мови у формуванні різновидів ідентичностей. Мова і суспільство. 2015. Вип.6. С.60-69.
13. Турченко Ф.Г. Запоріжжя на шляху до себе... (Минуле і сучасність в документах та свідченнях учасників подій). Запоріжжя: Просвіта, 2009. 367 с.
14. Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки): Збірник наукових статей. К.: Інститут історії України, 2012. 261 с.
15. Всеукраїнський перепис населення України 2001 року. Мовний склад [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/
16. Усна історія Степової України: Запорізький край / А. Бойко (гол. ред.). Т.1. Запоріжжя: АА «Тандем», 2008. 510 с.
17. Хмелько В.Є. Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості та тенденції змін за роки незалежності [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.kiis.com.ua/materials/articles_HVE/16_linguaethnical.pdf.
18. Штейнле О.Ф. «Чужі товариші»: проблеми ідентичностей політичних еліт радянської України (1950–1980-ті рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2017. Вип.47. С.177-180.
19. Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку» 8 лютого 2011 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.razumkov.org.ua/upload/prz_2011_Rlg_smll.pdf.
20. Агафангел (Саввин). Проблемы Православия на постсоветском пространстве. Православная Одесса. 2009. 25 ноября.
21. Интервью митрополита Илариона. 2008 г. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://svlavra.church.ua/intervyu-mitropolita-ilariona/
22. Історія релігії в Україні / А.М. Колодний, П.Л. Яроцький. К.: Знання, 1999. 735 с.
23. Филипчук С.В. Вияви «русского мира» у друкованих медіа УПЦ МП. Гілея: науковий вісник. 2015. Вип.94. С.214-219.
24. Подобєд П.К. Історико-меморіальні практики українських православних церков. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2012. Вип.9. С.68-73.
25. Кочан Н.І. Релігійність в Україні: регіональний вимір. Збірник наукових праць «Політологічні студії». 2010. Вип.1. С.197-208.
26. Грушева Т.В. Місце протестантів у духовному житті України. «Європейська Реформація XVI ст.: історико-антропологічний вимір (до 500-ї річниці початку Реформації в Європі)»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 8 лютого 2017 р.). Запоріжжя: АА Тандем, 2017. С.109-116.
27. Інтерв’ю з М. Джемільовим. Авдет. 2003. №8-9 (13 травня). С.1.
Published
2019-12-29
How to Cite
Shteinle, O. F. (2019). National Dimension of Changes in Public Consciousness of the South and East of Ukraine 1991-2013. Zaporizhzhia Historical Review, 2(52), 129-134. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/200