Етоноконфесійна політика російського царизму в Правобережній Україні (кінець XVIII - початок XX століття).

  • Ю. М. Поліщук

Abstract

The author examines the ethnoconfessional politics of Russian czarism in Right-bank Ukraine since the end of XVIIIth till the beginning of XXth century.

References

1. Історія релігій в Україні: В 10 т. – Т. 3. – К.,1999.
2. Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. Навчальний посібник: У 3 кн. – Кн. 3. – К., 1994.
3. Жилюк С. Російська церква на Волині (1793-1917). – Житомир, 1996.
4. Іващенко О.М., Поліщук Ю.М. Євреї Волині (кінець XVIII – початок XX століття). – Житомир, 1998.
5. Опря А.В. Ліквідація уніатської церкви на Поділлі наприкінці XVIII – на початку XX ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: історичні науки. – Кам’янецьПодільський, 1999.
6. Поліщук Ю., Суліменко О. Німці Волині в кінці ХVІІІ – на початку ХХ століття: політико-правовий аспект. – Житомир, 2004.
7. Таранец С. Старообрядчество Подолии. – К., 2000.
8. Бовуа Даніель. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863). – К., 1996.
9. Бовуа Даніель. Битва за землю в Україні. 1863-1914. Поляки в соціально-етнічних конфліктах. – К., 1998.
10. Романцов Володимир. Український етнос: на одвічних землях та за їхніми межами (XVIII-XX століття). – К., 1998.
11. Наулко В. Хто і відколи живе в Україні. – К.,1998.
12. Центральний державний історичний архів в м. Києві (далі ЦДІАУК). – КМФ. 11. – Оп. 1. – Спр. 32.
13. Лемке М. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. – СПб., 1904.
14. Жилюк С. 200-літня історія Волино-Житомирської єпархії // Зв’ягель древній і вічно молодий. – Н.- Волинський, 1995.
15. Киприатович Г.Я. Жизнь Иосифа Семашко: митрополита Литовского и Виленского. – Вильно, 1893.
16. Щербак М.Г., Щербак Н.О. Національна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина XIX – початок XX ст.). – К., 1997.
17. Поліщук Ю. Національна політика російського царизму на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок XX ст.) // Демократія і державність в Україні: проблеми гармонізації. – К.,1997.
18. Державний архів Житомирської області (далі ДАЖО). – Ф. 70. – Оп. 1. – Спр. 89.
19. Лісевич І.Т. Духовно спраглі (Духовне життя польської національної меншини на Наддніпрянській Україні в 1864-1917 pp.). – K., 1997.
20. ДАЖО. – Ф. 70. – Оп. 1. – Спр. 280.
21. ЦДІАУК. – Ф. 442. – Оп. 625. – Спр. 416.
22. ДАЖО. – Ф. 70. – Оп. 2. – Спр. 24.
23. Погребінська І.М. Правове та економічне становище євреїв в Україні // Український історичний журнал. – 1996. – № 4.
24. Хонигсман Я.С., Найман А.Я. Евреи Украины. (Краткий очерк истории). – Ч. І. – К., 1992.
25. Васильчук В.М. Німці в Україні. Історія і сучасність (друга половина ХVIII – початок ХХІ ст.). – К., 2004.
26. Недзельницкий А. Штундизм, причины появления и разбор вероучения его. – Елисаветград, 1893.
27. Алексий. Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на Юге России во второй половине XIX в. – Казань, 1908.
28. Памятная книжка Волынской губернии на 1895 год. – Житомир, 1895.
29. ЦДІАУК. - Ф. 1335. - Оп. 1. - Спр. 1178.
30. ЦДІАУК. – Ф. 1599. – Оп. 1. – Спр. 130.
31. Крижановский Е.М. Чехи на Волыни. – Соч. – Т. 2. – К., 1890.
Published
2021-08-12
How to Cite
Поліщук, Ю. М. (2021). Етоноконфесійна політика російського царизму в Правобережній Україні (кінець XVIII - початок XX століття). Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 61-76. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1948
Section
Суспільно-політичні перетворення XVII – початку ХХ ст.