Господарські інвентарі як джерело з історії Поділля XVII-XIX ст.

  • Ю. В. Легун

Abstract

This article proves that the economic inventories of the formal and the private house are the most important spring in the investigation of agrarian relationship, social history when we have opportunity to study the way of life, traditions and the culture of the peasantry.

References

1. Антонович В. Исследование о крестьянах в Юго-Западной России. – К., 1870.
2. Ковальский Н.П., Атаманенко В.Б. Инвентари как источник по социально-экономической истории городов Украины XVI-XVIII вв. (на материалах г. Острога): Депон. в ИНИОН. – Днепропетровск, 1988.
3. Струкевич О. Інвентарі як джерело для вивчення соціально-економічної історії Подільського села у перш. пол. ХІХ ст. // VІІ Подільська іст.-краєзнав. конф. Секція іст. дожовтн. періоду. – К.-П., 1990.
4. Кавецкий С. О люстрации и регулировании казенных имений // ЖМГИ. – 1860. – Ч. 4.
5. Leskiewicz J. Znaczenie inwentarzy dóbr ziemskich dla badań historii wsi w Polsce w XVIII w. // Kwartalnik Historyczny. – LX. – 1953. - № 4.
6. Moczulska A. Inwentarze, protokoły licytacji, intercyzy i testamenty zawarte w aktach notarialnych z obszaru Królestwa Polskiego w XIX wieku // Studia Źródłoznawcze. – T. XXII. – 1977.
7. Bortkiewicz F., Stankiewicz Z. W sprawie przydatnośsi lustracji XIX wieku do badań nad dziejami wsi Królestwa Polskiego // Przegląd historyczny. – T. LI. – Z. 4.
8. Bortkiewicz F., Stankiewicz Z. Tabele prestacyjne jako źródło wiadomości o przemianach wsi Królestwa Polskiego w połowie XIX wieku // Przegląd historyczny. – T. LIII. – Z. 2.
9. Улащик Н.Н. Инвентари помещичьих имений Зап. Белоруссии и Литвы 40-х годов ХIХ в. как исторический источник // Проблемы источниковедения. – 1962. – № 10.
10. Jablonskis K. ir Jučas M. Lietovos inventoriai (XVII a.). – Vilnius, 1962.
11. Козловский П.Г., Чепко В.В. Инвентари и хозяйственные документы магнатских владений Белоруссии XVI-XVIII вв. и инвентари помещичьих имений первой половины XIX в. как исторический источник // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1962 г. – Минск, 1964.
12. Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст. – К., 1954.
13. Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. – Т. 1-2. – М.; Л., 1946-1958.
14. Теплицький В.П. Реформа 1861 року і аграрні відносини на Україні (60-90-ті роки ХІХ ст.). – К., 1959.
15. Маркина В.А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины XVIII в. – К., 1961.
16. Сташевский Е.Д. История докапиталистической ренты на Правобережной Украине в XVIII – первой половине XIX в. – М., 1968.
17. Лазанская Т.И. Государственные крестьяне Украины в период кризиса феодально-крепостной системы. – К., 1989.
18. Зінченко А.Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні наприкінці XVIII – першій половині ХІХ століття. – К., 1994.
19. Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевской, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Киев, 1886 – Ч. 7. – Т. 1.
20. Lustracje krółewszczyzn ziem ruskich Wołynia, Podola i Ukrainy z pierwszej poł. XVII wieku / Wydał Aleksander Jabłonowski. – Warszawa, 1877.
21. Podole w schyłku w. XVI // Ateneum. – 1880. – T. II, zesz. 3; T. III, zesz. 1,2.
22. Polska XVI wieku pod wzgłędem geograficznym, statystycznym. – T. VIII. Ziemie Ruskie. Wołyń I Podole opisane przez Aleksandra Jabłonowskiego. – Warszawa, 1899.
23. Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року) / Переклад, упорядкування і передмова Ірини Ворончук. – К.; Старокостянтинів, 2001.
24. Gała S. Źródła archiwalne – ich wartość i wyzyskanie w badaniach antroponimicznych // Rozprawy Komisji Językowej ŁTN – Т. XXVII. – Łódź, 1981.
25. Piotrowicz-Ziembolewska W. Nazwy osobowe wsi Nienadowa na przełomie XVIII i XIX wieku // Rocznyk Przemyski. – T. 31. – 1995. – Z. 3.
26. Kazimierski J. Inwentarz pomiarowy dóbr klucza Brańczyckiego na Białorusi z 1682 roku // Kwartalnik historii kultury materialnej. – R. III.
27. Baranowski B., Bartyś J. Inwentarz dóbr Leżnica Mała w Lęczyckiem z 1811 roku // Kwartalnik historii kultury materialnej. – R VII.– 1960. – №. 4.
28. Szymański Józef. Nauki pomocnicze historii. – Warszawa, 2004.
29. Biblioteka Czartoryskich. – Sign. 8174. – Т. 1.
30. Kolodziejczyk D. Ottoman Survey Register of Podolia, 1681: Defter-I-Mufassal-I Eyalet-I-Kamanice Hardcover, Harvard Univ. Pr., 2004.
31. “Inwentarz klucza Międzibozkiego 1717 r.”; Sign. 4341 “Inwentarz klucza Granowskіеgo 1724 r.”.
32. Archiwum Państwowy w Krakowie. – AMCh. – Sign. 1049-1086.
33. Shanaydrowa B. Fragment zbiorow tulczynskich w rękopisach Biblioteki PAN w Krakowie // Rocznyk Biblioteki PAN Krakowskiej. – №. 15. – 1969.
34. Biblioteka książąt Czartoryskich. – Sign. 4014-4817, 7640-7888, 8114-9066 та ін.
35. Інформацію про ці та інші збірки див.: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce / Opr. Kamolowa D. В 2-х т. – Warszawa, 2003.
36. 24. Biblioteka Muzeum Narodowego w Krakowie. – Sign. 90. Książka inwentarzow dobr kluczow [...] graffow Potockich [...]. 1787. У Національній бібліотеці в Варшаві є фільмокопія цієї справи під № 45858. У справі зібрані інвентарі 261 села і міста з Поділля і Уманьщини.
37. Державний архів Хмельницької області. – Ф. 120. Ця збірка розбита на п’ять описів і нараховує 4043 справи за 1796-1831 рр.
38. ЦДІАК України. – Ф. 442. – Оп. 457. – Спр. 69 “Про введення в дію ... правил ... з підписками про те поміщиків і їх управителів”.
39. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – СПб., 1895. – Т. XVIa.
40. ІР НБУВ. – Ф. VI. – Спр. 25-35 “Інвентар і викупні документи с. Липовенького, приналежного Ксаверію і Феліксу Чижевичам”.
41. Про ці та інші матеріали з РДІА з теми дослідження див.: Легун Ю. Матеріали до реконструкцій родоводів казенних селян Поділля (кінець XVIII – середина XIX ст.) у зібранні РДІА (Санкт-Петербург) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2004. – Число 11. – Ч. 1.
42. Див.: У справі “Проект повірочно-люстраційного інвентаря с. Медвежого Вушка Вінницького повіту” за 1860 р. є інвентарі цього села і Медвідки за 1834 і 1835 р. // ЦДІАК України. – Ф. 490. – Оп. 29. – Спр. 344.
43. Про практику проведення таких заходів на українських територіях див: Люстрації королівщин українських земель XVI-XVIII ст. / Укл. Р. Майборода – К., 1999.
44. Державний архів Вінницької області (ДАВО). – Ф. 222. – Оп. 1. – Спр. 704. Тут зберігаються матеріали люстрації Літинського староства 1798 р.
Published
2021-08-12
How to Cite
Легун, Ю. В. (2021). Господарські інвентарі як джерело з історії Поділля XVII-XIX ст. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 65-71. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1947
Section
Суспільно-політичні перетворення XVII – початку ХХ ст.