Реформування суспільного устрою українських земель в проектах магната Станіслава Щенсни Потоцького.

  • І. І. Кривошея

Abstract

The article dwells upon the “Ukrainian question” in the activity of Stanislav Pototsky, one of the most influential and rich Polish magnates of the second half of XVIII – beginning of XIXth century.

References

1. Чишко В.С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України. – К., 1996.
2. Dunin-Borkowski J., hr. Almanach błękitny: Genealogia zyjaecych rodów polskich. – Lwów-Warszawa, 1908.
3. Mały król na Rusi i jego stolica Krystynopol. Z Pamiętnika klasztornego 1766-1787 i z innech źródeł zebral i zestawił Jan Czernecki. – Kraków, 1939.
4. Zelińska T. Poczet polskich rodów arystokratycznych. – Warszawa, 1997.
5. Machynia M. Fragment księgi rachunkowej kasy głownej tulczyńskiej Stanisława Szczęsnego Potockiego (24.VI.1789 – 24.VI.1790) // Polacy na Południowej Ukraine XVII-XX wiek. – Olsztyn – Opole – Wrocław – Odessa, 2007.
6. Rostworowski E. Potocki Stanislaw Szczęsny (Feliks) // Polski Słownik Biograficyny. – Tom XXVII. Pniowski Jan – Potocki Ignacy. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódż, 1983.
7. Łojek J. Dzieje zdrajcy. – Katowice, 1988.
8. Węgryn I. Polskie piekło. Literackie biografie zdrajców targowickich: Stanisława Szczęsnego Potockiego, Franciscka Ksawerego Branickiego i Seweryna Rzewuskiego. – Krakow, 2005.
9. Артамоновъ Н.Н. Потоцкій, графъ Станиславъ-Феликсъ // Русскій Біографическій словарь. – Т. ХІІ. Плавильщиковъ–Примо. – СПб., 1905.
10. Смолій В.А. Возз’єднання Правобережної України з Росією. – К., 1978.
11. Центральний державний історичний архів України в місті Києві (далі – ЦДІАК України). – Ф. 49. – Оп. 1. – Спр. 36.
12. Łojek J. Potomkowie Szczęsnego: Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna. – Lublin, 1988.
13. Державний архів Київської області. – Ф. 782. – Оп. 1. – Спр. 9214.
14. Маркина В.А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины XVIII в. (соціальноэкономическое развитие). – К., 1961.
15. Ходорковський М. Масонський рух у Галичині (друга половина XVIII ст.) // Київська старовина. – 1999. – № 3.
16. Pulaski F. Listy Szczesnego Potockiego do Katarzyny II i Zubowa // Kwartalnik Historiczny. – 1903. – R. 17.
17. Ходоровський М. Масонство і Україна: за матеріалами діяльності вільних мулярів XVIII ст.: Історикоархівні нариси. – К., 2004.
18. Serczyk W. Wlosc Humanska w drugiej polowie XVIII wieku (Z problematyki spoleczney i gospodarczej) // Zeszyty naukowe uniwersytety Jagielonskiego. Prace Historyczne. – Zeszyt 5. – 1961.
19. ЦДІАК України. – Ф. 49. – Оп. 1. – Спр. 2523.
20. Акты о мнимом крестьянском восстании в Юго-Западном крае в 1789 г. // Архив Юго-Западной России. – 1902. – Т. ІІІ. – Ч. 4.
21. Костомаров Н.И. Последние годы Речи Посполитой // Собр. соч. – СПб., 1905. – Кн. 7.
22. Козацькі пісні. – К., 1969.
23. Потоцкий // Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким. – М., 1878. – Ч. 1. Галицкие народные песни.
24. Кривошея І.І. Стосунки польських аристократів і Василіанського ордену в XVIII столітті (на прикладі магнатів Потоцьких) // Еліти і цивілізаційні процеси формування нації. – Т. 1 – К., 2006.
25. Wizytacie generalne parafii unickich w województwie Kijowskim i Bracławskim po 1782 poku Opracował i wydał Marian Radwan. – Lublin, 2004.
26. Державний архів Черкаської області. – Ф. 833. – Оп. 1. – Спр. 2, 68.
27. Петренко О.С. Панський маєток на Східному Поділлі наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ ст.: соціально-економічні та етно-конфесійні відносини: Дис… канд. істор. наук: 07.00.01 / НАН України, Інститут історії України. – К., 2005.
28. Підгаєцький В. Історія як вухо Ван Гога і/або, як людина у минулому і/або минуле в людині // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій; відп. ред. І. Колесник. – Вип. 1. – К., 2005.
Published
2021-08-12
How to Cite
Кривошея, І. І. (2021). Реформування суспільного устрою українських земель в проектах магната Станіслава Щенсни Потоцького. Zaporizhzhia Historical Review, 1(24), 61-65. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1946
Section
Суспільно-політичні перетворення XVII – початку ХХ ст.